Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 sie 2018, 15:13

Witam ponownie wszystkich mieszkańców zainteresowanych wiedzą społeczną, która umożliwi lepsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Jest to kontynuacja tematu „Najlepsze cechy Pana wójta”. Ponieważ mamy zaległości w bieżącej wiedzy dotyczącej naszej Gminy rozpoczynam od krótkiego omówienia protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Poraj (26.04.2018 r.): http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5466.
Przypominam, że przyjęto uchwałę: Nr 348(XLVII)18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5387.
Przyjęto uchwałę Nr 349(XLVII)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5388. Gdzie zmniejszono, a gdzie zwiększono wydatki i dochody znajdą Państwo w załączniku nr 3.
Przyjęto uchwałę Nr 350(XLVII)18 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj w trybie bezprzetargowym: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5392.
Dyskusja na temat użyczenia gruntów stowarzyszeniu „Marina” w punkcie 9 protokołu. Punkt 10: zapytania i wnioski radnych i mieszkańców oraz odpowiedzi wójta, dyrektora GOK i podziękowania Pana Brymory.
Uchwała Nr 350(XLVII)18 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj w trybie bezprzetargowym (dla „Mariny”) zostanie unieważniona przez Wojewodę. Wojewoda zwróci uwagę, że czynności zawarte w tej uchwale należą do kompetencji wójta i wójt jednoosobowo za te czynności odpowiada. Asekuracyjne przerzucenie tej odpowiedzialności na Radę Gminy jest niezgodne z prawem.
Ogłoszono przetarg: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych - położonych w Jastrzębiu przy ul. Zielonej o powierzchni łącznej 0.7381: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5488.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia o wolności, który wygłosił w gnieździe partii „Wolność” Korwina-Mikke: Nieszczęście polskiej prawicy to brak ideologii? Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=dEMMFh7gEps. Czas około 70 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 sie 2018, 08:42

C.D. Na XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 25 maja 2018 roku przyjęto uchwały:
Uchwała Nr 351(XLVIII)18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5427. Uchwała zawiera załącznik: uchwałę Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2018 roku wraz z uzasadnieniem.
Uchwała Nr 352(XLVIII)18 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj w trybie bezprzetargowym: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5428. Uchylono uchwałę Nr 350(XLVII)18 (użyczenie nieruchomości dla „Mariny”) zakwestionowaną przez wojewodę.
Uchwała NR 353(XLVIII) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5423.
Uchwała Nr 354(XLVIII)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5424. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 Gminy Poraj podano w załączniku nr 3. Podano tam, gdzie zmniejszono dochody i wydatki, gdzie zwiększono dochody i wydatki.
Protokół Nr XLVIII z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 25 maja 2018 r.: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5467. Na sesji pojawili się m.in.: posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratora Oświaty Alicja Janowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju Danuta Służałek–Jaworska. W punkcie 1 protokołu mamy zawarty zapis burzliwej dyskusji nad skargą na Dyrektor Szkoły Panią Służałek–Jaworską. W punkcie 2 protokołu mamy zapis dyskusji dotyczącej zakwestionowanej przez wojewodę uchwały Nr 350(XLVII)18.
Dr Sławomir Mentzen (wolnościowiec) odpowiada krytycznie na wcześniejszy wykład Krzysztofa Karonia o wolności. Korwin nieco zdenerwowany też krytykuje Karonia. Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=FY1EUCuXgo0. Czas około 60 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 sie 2018, 09:00

C.D. Na XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2018 roku przyjęto m.in. następujące uchwały:
Uchwała Nr 355(XLIX)18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5468.
Przypominam treść Sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Poraj z dnia 27 marca 2018 r.: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5363. W załączniku nr 11 mamy kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok.
Uchwała Nr 356(XLIX)18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5469. Udzielono Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
Uchwała Nr 359(XLIX)18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5472. Zabezpieczono środki finansowe na 2018 r. w kwocie 11 500 zł. (Rozdział 14). Na 2017 r. zabezpieczono 47 600 zł. Polityka finansowa naszych władz dotyka bezdomnych zwierząt a urzędników nie.
Uchwała Nr 360(XLIX)18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5473.
Uchwała Nr 361(XLIX)18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5477.
Uchwała Nr 362(XLIX)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5478. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 Gminy Poraj podano w załączniku nr 2. Podano tam, gdzie zmniejszono dochody i wydatki, gdzie zwiększono dochody i wydatki.
Zarządzenie Nr 31 /2018 Wójta Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych dla Urzędu Gminy Poraj: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5480. Na koordynatora czynności kancelaryjnych Wójt wyznaczył Panią Marię Magdalenę Gurbałę – Sekretarza Gminy Poraj.
Zapraszam na DEBATĘ: Pojęcie wolności - Janusz Korwin-Mikke, Michał Marusik, Krzysztof Karoń, część 3. https://www.youtube.com/watch?v=HdPFmefwGhA. Czas około 76 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 sie 2018, 08:50

C.D. Na L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 26 lipca 2018 roku przyjęto m.in. następujące uchwały:
Uchwała Nr 364(L)18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj – Etap I: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5495. Uchwała zawiera wyrysy planu zagospodarowania i załączniki. Radni nie zgłosili do planu żadnych uwag???.
Uchwała Nr 365(L)18 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poraj: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5496. Odwołuje się z dniem 26 lipca 2018 roku Panią Jadwigę Zasik ze stanowiska Skarbnika Gminy Poraj, w związku
z przejściem na emeryturę.
Uchwała Nr 366(L)18 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poraj: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5497. Powołuje się Panią Annę Kuklę na stanowisko Skarbnika Gminy Poraj.
Ogłoszono przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu nr 598105-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. - Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” etap- V - dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej , ogrodniczej i stolarskiej: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5500.
Specyfikacja: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5500.
Opis przedmiotu zamówienia: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5500.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żarki Letnisko - Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 213/2 o pow. 0,1634 ha obręb Żarki Letnisko: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5501.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia: Kontrrewolucja i neomarksizm Część 1/3: https://www.youtube.com/watch?v=gRda4aC9Jf8. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 48 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 sie 2018, 08:53

Wracamy do ogólnej wiedzy społecznej. Skończyliśmy na Manifeście Komunistycznym z 1848 r. (temat: „Najlepsze cechy Pana wójta”) Powie ktoś, po co się zajmować czymś, co się skompromitowało i poszło w zapomnienie? Czy na pewno poszło w zapomnienie? Przyjrzyjmy się wartościom, jakie prezentuje UE. Są to m.in.: rozwój feminizmu, równość, ateizm, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, propagowanie wolność do aborcji i promowanie dewiacji seksualnych. Nic w tym nie byłoby tak bardzo groźnego, gdyby nie to, że te wartości w 100% pokrywają się z "wartościami" marksizmu kulturowego. Jest to nic innego jak antykultura.
Antykultura to połączenie współczesnego marksizmu, czyli ideologii globalnego, totalitarnego systemu, w którym zdezorganizowana większość społeczeństwa kontrolowana jest przez dobrze zorganizowaną mniejszość, oraz tzw. religii humanistycznej.
Ośrodkiem rozwoju współczesnej antykultury jest szeroko pojęta antropologia kultury.
Antropologia zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka.
Namawiam do wysłuchania 16 wykładów (1,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,10,11,12,13,14,15) Krzysztofa Karonia z cyklu „Pojęcia podstawowe”. Pozwoli to na łatwiejsze zrozumienie omawianych tematów. 1 odcinek: https://www.youtube.com/watch?v=C8dvEEQ_vmY.
Pozostałe linki do następnych wykładów można znaleźć w wątku „Najlepsze cechy Pana wójta” we wpisach z okresu 14-29 maja 2018 r.
Aby poznać, jak przebiegał proces opanowywania instytucji Europejskich przez marksistów, musimy się cofnąć do okresu II wojny światowej. Już w tym okresie marksiści bardzo intensywnie myśleli o zjednoczeniu Europy na podstawie socjalistycznych wartości (Traktat z Ventotene). Traktat z Ventotene to nic innego jak unowocześniona wersja Manifestu Komunistycznego. Po wojnie tworzyły się w Europie silne antywojenne nurty polityczne głoszące potrzebę jednoczenia gospodarek państw Europy w celu zapobieżenia wybuchu nowych wojen. Marksiści zaczęli przenikać do tych nurtów (tzw. marsz przez instytucje) i realizować swoje plany polityczne. Marsz przez instytucję został zaproponowany już w okresie międzywojennym przez komunistę Antonio Gramsciego. Sprawa została ponownie zdefiniowana w 1967 r. przez marksistę Rudiego Dutschke. Początki były trudne dla marksistów, ponieważ w większości europejskich krajach rządzili konserwatyści. Stopniowe przejmowanie władzy przez socjalistów (marksistów) w krajach europejskich (lata 60.) umożliwiło marksistom większe wpływy na proces integracyjny Europy. Początki marksizmu kulturowego sięgają lat 60. XX w., kiedy ogromna rzesza socjalistów i marksistów rozczarowała się efektem i skutkiem działań komunizmu w wielu krajach na świecie. Marksiści zachodni dostrzegli, że idea rewolucji nie zostanie tak łatwo przyjęta przez kraje Zachodu, więc rozpoczęto poszukiwania innych sposobów na krzewienie idei rewolucji. Skutecznym sposobem okazał się atak na kulturę europejską. Marksizm musiał zmienić i zaatakować coś, co nie pozwalało na wprowadzenie rzeczywistego komunizmu. To coś według marksistów było chrześcijańską tradycją Europy. Uznano, że tylko wyrugowanie chrześcijańskich wartości z życia społeczeństw daje szansę na przeprowadzenie marksistowskiej rewolucji kulturalnej. Dla zmylenia społeczeństw zaczęto się posługiwać hasłami wolności obywatelskich. Podstawowym założeniem marksizmu kulturowego jest więc przekształcenie społeczeństwa tak, aby mogło chłonąć bez oporów idee kulturowej rewolucji. Marksizm kulturowy ostro atakuje ideę konserwatyzmu, sprzeciwia się starym, utartym wzorcom i moralności opartej na religii. Szczególny atak prowadzi się na religie chrześcijańskie, promuje ateizm i tzw. nurt racjonalistyczny (antyreligijny). Oskarża się religie o tłumienie wolności obywatelskich. Marksiści nie przyjmują do wiadomości, że właśnie w krajach chrześcijańskich (katolickich i protestanckich) następował najszybszy rozwój gospodarczy i rozwój wolności obywatelskich. Właśnie te kraje przodują w rozwoju techniki i dobrobytu. Obecna UE oparta o wartości marksistowskie ma poważne problemy gospodarcze i zagrożone wolności obywatelskie w tych obszarach, które opanowali uchodźcy. Wyprowadzenie do Chin produkcji dóbr materialnych na krótką metę zatrzymało kryzys gospodarczy UE.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia: Kontrrewolucja i neomarksizm Część 2/3: https://www.youtube.com/watch?v=wOmcFrQszog. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 48 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 sie 2018, 22:47

Pisma wojewody do Pani Danuty Służałek-Jaworskiej oraz do Przewodniczącego Rady Gminy Poraj w sprawie słynnej skargi: http://zycieporaja.pl/wiadomosci/wojewo ... cego-rady/.

mecenas
Guru
Posty: 258
Rejestracja: 07 lis 2010, 16:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: mecenas » 08 sie 2018, 07:19

żnowu partyjne interesy zanegowały meritum.Mamy bardzo "profesjonalną" administrację i to na każdym szczeblu.Nawet podstawowa znajomość KPA pozwala stwierdzić, że anonimó nie rozpatruje się w trybie właściwym dla rozpatrywania skarg.Ale pani Dyrektor nie dopełniła obowiązków i sfałszowała dokument, co zostało udowodnione, więc powinna ponieść konsekwencje, jakie organ prowadzący ( gmina) ma prawo w stosuku do niej wyciągnąć. Nie powinno być tak, że osoba, której udowodniono oszustwo, chodzi w glorii męczennicy prześladowanej przez wójta.

I

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 sie 2018, 09:22

Tak, partyjne interesy zanegowały meritum. Kto pierwszy chciał wykorzystać propagandowo pewne nieprawidłowości wynikające z dotychczasowej praktyki w eliminacjach do konkursu? Kto uruchomił "prokuratora" Mazanka do podgrzewania tematu? Oczywiście cała antypisowska koalicja. Jeżeli przełożeni Dyrektor uznali, że popełniła błąd, należało ją ukarać proporcjonalnie do winy. Jeżeli przełożeni Dyrektor uznali, że popełniła przestępstwo, to należało powiadomić prokuraturę i czekać na rezultaty. Wybrano jednak "pompowanie balonu". Należało spokojnie poinformować mieszkańców o zawiadomieniu prokuratury. Mając stanowisko prokuratury, można by było dopiero wtedy wykorzystać propagandowo tę sprawę bez względu na jego treść. Nie wytrzymano i zaangażowano do oceny nieprawidłowości polityczny organ - Radę Gminy Poraj. Panie Mecenasie, jakie są dowody, że Dyrektorka sfałszowała podpis? Oskarżenie formułuje prokuratura na podstawie zeznań świadków pod rygorem karnym, a nie przełożeni Dyrektor. Pan kategorycznie stwierdza, że Dyrektor popełniła oszustwo. Na jakiej podstawie? Gdzie jest oskarżenie prokuratury? To, że Dyrektor chodzi w glorii męczennicy, jest spowodowane tylko i wyłącznie lekceważeniem przepisów prawa przez nieudolne władze Gminy. Chęć zniszczenia przeciwnika nie w demokratycznych wyborach, ale prymitywną propagandą tworzy nie tylko męczenników, ale i bohaterów umiejących się przeciwstawić tej propagandzie. Mamy chaos prawny w samorządach i ten stan rzeczy należy zmienić w nadchodzących wyborach.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 sie 2018, 09:27

C.D. Antykultura. Pionierami marksizmu kulturowego są: Theodore Adorno, Antonio Gramsci, Gyorgy Lukacs, Herbert Marcuse i Erich Fromm. Nurt ten wykształcił się w społeczeństwach zachodnich, głównie za sprawą tzw. szkoły frankfurckiej, która rozpoczęła w latach 60-70 rewolucję moralną i społeczną w Europie Zachodniej. Marksizm kulturowy to ideologia atakująca tradycyjne zjawiska takie jak: rodzina, wiara, patriotyzm i kulturowa tożsamość. Jego celem jest stworzenie zupełnie nowego człowieka pozbawionego tradycyjnej rodziny, uwolnionego od religii, pozbawionego patriotyzmu, płci i starej kultury. Chcę na siłę uszczęśliwić społeczeństwa, lekceważąc ich prawa naturalne. Marksizm kulturowy jest podstawą nauk humanistycznych we wszystkich krajach UE.
Marksizm kulturowy ze względu na zanik klasy robotniczej kieruje swoje zainteresowanie do klasy średniej, którą próbuje zmieniać od podstaw. Zauważono, że klasa średnia najszybciej odchodzi od swoich chrześcijańskich korzeni, jest najbardziej podatna na zewnętrzne wpływy i najłatwiej ulega demoralizacji. W szeregach klasy średniej marksiści kulturowi próbują rozwijać swoją ideę wolności, równości, feminizmu, ateizmu, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, propagować wolność do aborcji, promować odmienności seksualne. Stworzono w tym celu podstawy teoretyczne w postaci pseudonauki o płci - gender. Przynosi to dobre rezultaty, bo rosną szeregi gejów, lesbijek, transseksualistów i feministek. Mniejszości te traktowane są przez marksizm kulturowy jako awangardę i główną siłę rewolucji kulturalnej.
Nowi marksiści uważają, że palącą potrzebą staje się jakościowa zmiana całego systemu społeczno-gospodarczego, gdyż jego dalsze odtwarzanie zagraża interesom ludzkości. Twierdzą, że bez kulturowej rewolucji czeka nas chaos i rozwój ideologii faszystowskiej. Ze wsparciem marksizmu kulturowego pospieszyli niemieccy filozofowie i socjolodzy – Max Horkheimer i Theodor Adorno, tworząc tzw. teorię krytyczną. Jest to raczej filozofia, a nie nauka, ponieważ nie ma oparcia w faktach. Celem teorii krytycznej nie jest umacnianie istniejącego systemu, jego poprawa czy drobne zmiany. Celem jest radykalna zmiana, „przewrócenie wszystkiego do góry nogami” (rewolucja). Te założenia teorii krytycznej nie są zakorzenione w społeczeństwie, nie są też tak użyteczne, jak teoria tradycyjna – nie forsują drobnych zmian, nie prowadzą do żadnego wymiernego rezultatu w formie określonej konsumpcji, nie posiadają żadnej sankcji zdrowego rozsądku, nie przemawiają za nią żadne przyzwyczajenia. Jednak próbuje się na siłę wprowadzać w UE te utopijne założenia. Nowi marksiści zdają sobie sprawę, że ich rewolucja napotyka na opór społeczny i wiedzą, jak trudne jest wprowadzenie w życie ich filozofii. Dlatego przemycają po cichu i odgórnie swoją filozofię do programów unijnych. Uważają, że "prawda i tak wyjdzie na jaw, ponieważ cel, jakim jest rozumne społeczeństwo, chociaż zdaje się dziś znajdować schronienie tylko w fantazji, rzeczywiście leży na sercu każdemu człowiekowi". Czyli mają pewność, że dopiero po wprowadzeniu proponowanych rozwiązań (nie wykluczając siły), społeczeństwo się przekona i dopiero po pewnym czasie szczęśliwe poprze wprowadzone zmiany.
Marksizm kulturowy promuje również ekologię, krytykuje kapitalistyczne rozwiązania dla krajów Trzeciego Świata. Marksiści kulturowi podobnie jak swoi poprzednicy również dzielą społeczeństwo na dobrych i złych obywateli. W czystym marksizmie to burżuazja jest zła, u marksistów kulturowych złem są zwolennicy starego ładu, konserwatyści, którzy reprezentują starą, zacofaną epokę. Patriotyzm oparty na wartościach narodowych wynikających z kultury i tradycji jest nazywany faszyzmem. Promuje się patriotyzm europejski oparty na miłości do wolności i postępu zdefiniowanych po marksistowsku. Marksistowski patriotyzm to popieranie aborcji, homoseksualizmu, jednopłciowych „małżeństw”, opowiadaniem się za równością płci oraz zgoda na adopcje dzieci przez jednopłciowe pary. Promuje się patriotyzm europejski oparty na wolności od przymusu (nawet od przymusu wewnętrznego) i od symboli religijnych. Te „wartości” europejskie nie są głoszone dla poszerzenia tolerancji większości dla mniejszości, ale po to, aby powiększać liczebność grup mniejszości i antagonizować je z większością, utrzymując rewolucyjny nastrój w grupach mniejszości.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia: Kontrrewolucja i neomarksizm Część 3/3:
https://www.youtube.com/watch?v=duhyQBlA7kU. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 49 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 sie 2018, 08:54

C.D. Marksizm kulturowy próbuje przebudować społeczeństwo oraz zmienić całkowicie postrzeganie u ludzi pewnych zasad i norm moralnych. W latach 70. nastąpiła tzw. rewolucja seksualna, pojawili się hippisi, pacyfiści i ekologiczni działacze, którzy stopniowo wpływali na kulturę Zachodu, dając jej pewną alternatywę wobec starych zasad. Były to pierwsze owoce marksizmu kulturowego na zachodzie, nastąpiła całkowita zmiana polityki prorodzinnej, idei tradycji i podejście do seksualności człowieka.
Okazuje się, że te wartości głoszone przez kulturowych (nowych) marksistów zostały bezkrytycznie przyjęte przez UE za swoje. Czy to przypadek? Nie. Już w 1941 r. europejscy komuniści (w tym Altiero Spinelli) stworzyli „Manifest z Ventotene”, w którym przedstawili swoje plany zjednoczenia Europy. Skróconą Treść Manifestu przytoczę w następnych odcinkach. Cel był szczytny. Manifest głosił m.in. o potrzebie stworzenia organizacji państw europejskich, która zapobiegnie nieustającym wojnom w Europie. Początkowo miała to być federacja składająca się z państw europejskich. Z czasem przerodzić się miała w organ władzy ustawodawczej – parlament federacji. Na początku zakładano również, że zgromadzenie nie będzie wybierane w sposób bezpośredni przez mieszkańców federacji, a poprzez przedstawicieli poszczególnych parlamentów narodowych.
Federacja to jest państwo związkowe mające własne organy federalne, którym państwa wchodzące w jego skład przekazują część swych praw suwerennych. Zakładano, że procesowi zjednoczenia musi towarzyszyć wprowadzanie socjalistycznych wartości, aby po zakończeniu tego procesu mogła dokonać się rewolucja socjalistyczna we wszystkich zjednoczonych państwach.
Przeanalizujmy pokrótce, jak się tworzyła idea wspólnej Europy i jak stopniowo rosły wpływy nowych marksistów na te idee. W 1948 roku w Hadze został zorganizowany przez Józefa Retingera tzw. kongres haski. Józef Retinger (1888-1960) - polski literaturoznawca, pisarz i polityk, doradca Władysława Sikorskiego; organizator, sekretarz generalny Ruchu Europejskiego, jeden z twórców idei wspólnej Europy; emisariusz polityczny, wolnomularz, zwolennik rządu światowego. Oddział likwidacyjny Komendy Głównej Armii Krajowej pod kryptonimem 993/W podejmował kilkakrotne próby pozbawienia go życia. Zwołany przez Retingera kongres haski zgromadził przedstawicieli z 25 krajów europejskich. Kongres jednomyślnie wyraził pragnienie utworzenia zjednoczonej Europy. Wszystkie kraje w nim uczestniczące zdawały sobie sprawę, że upieranie się przy narodowej niepodległości i utrzymywanie narodowej suwerenności to rzecz przestarzała. Kongres haski wytyczył w podstawowych zarysach politykę zjednoczenia Europy. Jak pisał Józef Retinger: w Hadze położono fundamenty pod wszystko to, co miało wyznaczać postęp idei europejskiej w następnym dziesięcioleciu. Wszystkie wielkie traktaty europejskie wyrosły z podatnego gruntu tego śmiałego zebrania. Jednocześnie ustanowiono zasady i doktryny jedności europejskiej. Kongres nadał ton i rozmach działalności europejskiej na przyszłe lata. Wielu polityków wspierało wówczas ideę utworzenia jakiejś formy europejskiej federacji czy rządu. Winston Churchill 19 września 1946 już po przegranych wyborach wygłosił na uniwersytecie w Zurychu mowę, w której wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, podobnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bezpośrednim wynikiem tego przemówienia było utworzenie w 1949 r. Rady Europy. Nie mylić z Radą Europejską.
Zapraszam na: Krzysztof Karoń o wizerunku narodowców! W rozmowie z Robertem Bąkiewiczem: https://www.youtube.com/watch?v=hp-moaTedFo. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 91 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 sie 2018, 10:19

C.D. Należy jeszcze wspomnieć, że Józef Retinger (Polak pochodzenia niemieckiego), w maju 1954 zorganizował spotkanie ponad setki koronowanych głów, prezydentów i magnatów przemysłowych w hotelu Bilderberg w Arnhem. Retinger, aż do swej śmierci w 1960 roku, pozostawał sekretarzem powstałego w ten sposób nieformalnego stowarzyszenia Grupy Bilderberg.
Grupa Bilderberg lub Klub Bilderberg – nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki. W corocznych spotkaniach grupy udział bierze od 120 do 150 osób. Podczas nich omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Konferencje Grupy Bilderberg odbywają się przy obecności wyselekcjonowanych dziennikarzy, lecz zgodnie z obietnicą dyskrecji, nie zdają oni relacji z przebiegu ani treści rozmów. Tym też należy tłumaczyć brak zainteresowania mediów spotkaniami, w których uczestniczą m.in. takie osoby jak prezes Banku Światowego, żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, żona Billa Gatesa – Melinda Gates czy Andrzej Olechowski. W latach 2012-2013 w spotkaniach Grupy brał udział polski minister finansów Jacek Rostowski. Według uczestników, ze względu na nieformalny charakter, spotkania pozwalają na swobodną wymianę poglądów niezależnie od aktualnych animozji politycznych.
Niejawność spotkań i znaczne wpływy posiadane przez zaproszone osoby spowodowały, że niektórzy komentatorzy przypisują członkom Grupy Bilderberga tworzenie nieformalnego rządu światowego, a w konsekwencji zamiar wprowadzania rozwiązań ekonomiczno-politycznych sprzecznych z wolą społeczeństwa. Według zwolenników tej teorii główną zaletą ustanowienia rządu światowego jest to, że wyeliminowałby on możliwość powstawania wojen i ograniczył wydatki na zbrojenia, które są wynikiem rywalizacji pomiędzy krajami. Zwolennicy teorii spiskowej dotyczącej nowego porządku świata wskazują Klub Bilderberg jako bezpośrednich kontynuatorów idei zakonu iluminatów.
Zakon Iluminatów (1773 r.) zakładał sobie cel ostateczny - ustanowienie Nowego Porządku Świata i utworzenie Rządu Światowego. Zakon Iluminatów – oświecony zakon (od łacińskiego illuminatus – oświecony).
Najważniejsze organizacje europejskie: Rada Europy (1949 r.) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem było „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel, organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Rada Europy powstała 5 maja 1949 w wyniku podpisania przez 10 państw Traktatu Londyńskiego (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy). Obecnie liczy 47 członków. Siedzibą Rady Europy jest Strasburg. Rada Europy bywa mylona z instytucjami Unii Europejskiej: Radą Europejską i Radą Unii Europejskiej, a niekiedy z samą Unią Europejską. Należy wyraźnie stwierdzić, że Rada Europy nie ma nic wspólnego z UE. Rada Europy była (i dalej pozostaje) instytucją o raczej ograniczonych prerogatywach, jako swoisty ekwiwalent Narodów Zjednoczonych, aczkolwiek wypracowała pewne formy uprawnień w dziedzinie praw człowieka, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Nieznany patron UE - ideologia i plan (1): https://www.youtube.com/watch?v=hrC2RwW0HiI. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 79 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 sie 2018, 22:09


letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 sie 2018, 09:02

C.D. Najważniejsze organizacje europejskie: 9 maja 1950 Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy, twierdząc, że jest to niezbędne do utrzymania pokojowych stosunków. Robert Szchuman - francuski polityk, mąż stanu, dwukrotny premier Francji, reformatorski minister finansów oraz minister spraw zagranicznych, będący jedną z kluczowych postaci w kształtowaniu powojennej Europy i stosunków transatlantyckich, uznawany za jednego z ojców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, katolik. Propozycja Schumana, znana jako Deklaracja Schumana, jest uważana za początek dzisiejszej Unii Europejskiej, która potem wybrała dzień 9 maja za Dzień Europy. Brytyjczycy zostali zaproszeni do uczestnictwa, ale odmówili, aby nie rezygnować z narodowej suwerenności.
Podczas debat toczonych w budynku parlamentu w Hadze, klarowała się koncepcja Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – organizacji opartej na założeniu, że nic nie zapobiega wojnie lepiej niż wspólne interesy potencjalnych przeciwników. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, powołana została na podstawie traktatu paryskiego, podpisanego w 1951 r. przez sześciu członków założycieli: Belgię, Holandię i Luksemburg (kraje Beneluksu), Niemcy Zachodnie (RFN), Francję i Włochy. Celem EWWiS było utworzenie wspólnej puli produkcji węgla i stali, aby zapobiec wojnie gospodarczej. Było to urzeczywistnienie planu opracowanego przez Jeana Monneta, a upowszechnionego przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Jean Omer Marie Gabriel Monnet; (1888 - 1979) – francuski polityk i ekonomista, architekt wspólnot europejskich. W ślad za EWWiS poszły próby utworzenia, przez te same kraje, Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) i Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP). Celem EWO było ustanowienie wspólnej europejskiej armii pod wspólną kontrolą, aby Niemcy Zachodnie mogły się ponownie bezpiecznie uzbroić i stawić czoła radzieckiemu zagrożeniu. EWP miała być zaczątkiem federacji państw europejskich.
Różnica między unią a federacją:
Federacja to państwo związkowe mające własne organy federalne, którym państwa wchodzące w jego skład przekazują część swych praw suwerennych.
Unia - związek dwóch lub więcej państw zawarty w celu osiągnięcia korzyści politycznych, lub gospodarczych.
Francuskie Zgromadzenie Narodowe odmówiło ratyfikowania traktatu EWO, co doprowadziło do zaniechania pomysłu, a potem odłożenia na półkę także EWP. Po niepowodzeniu inicjatyw EWO i EWP sześć krajów założycielskich spróbowało dalszej integracji. Punktem przełomowym dla idei integracji Europy było podpisanie przez państwa zachodniej Europy traktatów rzymskich w 1957 r., na mocy których powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza i EURATOM.
Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Pierwsza z umów (w latach 1958-1992) nosiła nazwę Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. EWG funkcjonowała jako międzynarodowa organizacja gospodarcza. Przyczyniła się do rozwoju ekonomicznego państw członkowskich, zacieśniania współpracy między nimi, ustanowienia unii celnej opartej na czterech wolnościach: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ kapitału i swobodny przepływ osób.
Drugą umową był podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Głównymi celami tej organizacji było wspólne pokojowe wykorzystanie energii jądrowej, rozwój badań, ustalenie jednolitych norm ochrony radiologicznej. Euratom miał połączyć narodowe zasoby nuklearne tych krajów. Oba te traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Nieznany patron UE - ideologia i plan - Krzysztof Karoń – dyskusja (2): https://www.youtube.com/watch?v=Y08wjdmaJyA. Czas około 27 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 sie 2018, 09:04

C.D. Ojcami założycielami EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) byli:
Konrad Adenauer – 1876-1967 – pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec, zwolennik zjednoczenia Europy opartego na tradycjach i wartościach chrześcijańskich. Doprowadził do odbudowy gospodarczej Niemiec oraz ich integracji z Europą Zachodnią. Doprowadził do przyjęcia planu Marshalla, wprowadził Niemcy do EWG oraz NATO.
Winston Churchill – 1874-1965 – brytyjski polityk, mówca, strateg, pisarz i historyk, minister obrony, Przewodniczący Izby Gmin, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, polityk Partii Konserwatywnej, laureat literackiej Nagrody Nobla, jeden z pierwszych polityków popierających ideę zjednoczenia Europy – pomysłodawca utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy oraz autor terminu żelazna kurtyna, określającego linię podziału Europy na blok wschodni i zachodni.
Alcide De Gasperi – 1881-1954 – włoski premier i polityk, przewodniczący włoskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, współtwórca Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, propagujący ideę współpracy gospodarczej poprzez zacieśnianie współpracy obronnej
Walter Hallstein – 1901-1982 – niemiecki polityk, nazistowski prawnik, profesor prawa na uniwersytetach w Rostocku i Frankfurcie nad Menem, gorący zwolennik federacji państw europejskich (superpaństwa), Sekretarz Stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1958–1967, twórca doktryny Hallsteina (izolowanie Niemiec Wschodnich), inicjator Wspólnot Europejskich i struktur unijnych. Jeden z twórców wizerunku i głównych nurtów politycznych współczesnej Unii Europejskiej.
Jean Monnet – 1888-1979 – francuski polityk, dyplomata i ekonomista, architekt wspólnot europejskich, współtwórca Planu Schumana, inicjator i twórca Komitetu dla Zjednoczenia Państw Europy (1954), któremu przewodniczył do 1975 r. Opowiadał się za unią państw Europy, a nie federacją. W 1976 r. za swoje zasługi otrzymał tytuł Obywatela Europy.
Robert Schuman – 1886-1963 – francuski premier i minister spraw zagranicznych, zdeklarowany katolik, inicjator pojednania pomiędzy Francją a Niemcami poprzez połączenie obu państw silnymi więzami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, w latach 1958–1960 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego plan był pierwszym w pełni zrealizowanym projektem zjednoczenia Europy.
Paul-Henri Spaak – 1899-1972 – belgijski premier i minister spraw zagranicznych, w latach 1952–1953, członek socjalistycznej Belgijskiej Partii Pracy, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, przewodniczący roboczej komisji opracowującej raport dotyczący stworzenia podstaw wspólnego rynku europejskiego, przewodniczący pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz generalny NATO.
Altiero Spinelli – 1907-1986 – włoski polityk, promotor federalizmu europejskiego, członek Włoskiej Partii Komunistycznej, współtwórca Manifestu z Ventotene, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę przemysłową, poseł do Parlamentu Europejskiego, współzałożyciel Klubu Krokodyla.
Klub Krokodyla – nieformalna grupa członków (komunistów) Parlamentu Europejskiego, opowiadająca się za głębszą integracją europejską, aż do momentu utworzenia federacji europejskiej, (superpaństwa) oraz za większymi uprawnieniami Parlamentu Europejskiego – miał stać się on organem konstytucyjnym.
Pierwszymi twórcami wspólnej Europy byli konserwatyści, jednak coraz większy wpływ na integrację europejską uzyskiwali nowi marksiści (Belg Paul-Henri Spaak oraz Włoch Altiero Spinelli). Dzięki inicjatywie Klubu Krokodyla Parlament Europejski powołał między innymi komitet ds. reform instytucjonalnych Wspólnot Europejskich. Komitet ten, pod przewodnictwem Spinellego, przygotował wstępny traktat o założeniu Unii Europejskiej oraz propozycję zmiany Wspólnoty Europejskiej w federalną Unię Europejską (tzw. Plan Spinellego). Czyli tak naprawdę już od lat osiemdziesiątych buduje się federację państw pod płaszczykiem unii. Propozycja ta została przyjęta przez Parlament zdecydowaną większością głosów już 14 lutego 1984 roku. Jednakże traktat nie został przyjęty przez państwa członkowskie, co dało impuls do negocjacji Jednolitego Aktu Europejskiego oraz Traktatu z Maastricht.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: ZAPROSZENIE DO PROGRAMU WIEDZY SPOŁECZNEJ: https://www.youtube.com/watch?v=lR-afur-gro. Jest to próba odpowiedzi do czego jest nam potrzebna wiedza społeczna. Czas około 10 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 sie 2018, 09:29

C.D. Najważniejsze organizacje i akty europejskie: Jednolity akt europejski (1986 r.) to pierwsza znacząca modyfikacja traktatu rzymskiego z 1957 roku. JAE formalnie ustanowił powstanie wspólnego rynku europejskiego, a także umocnił współpracę polityczną krajów Wspólnoty. Akt ten nadał kształt organizacyjny Europejskiej Współpracy Politycznej, będącej formą współpracy państw członkowskich unii od roku 1970. Odtąd Wspólnoty Europejskie i Europejska Współpraca Polityczna miały zachowywać odrębność organizacyjną względem siebie, wspólnie jednak podejmować kroki do urzeczywistnienia unii. Ustanowił on także Radę Europejską, formalizując w ten sposób odbywające się od dłuższego czasu konferencje szefów państw.
Rada Europejska – instytucja Unii Europejskiej mająca za zadanie wyznaczanie kierunków jej rozwoju i polityki. Rada Europejska składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich (większość państw jest aktualnie reprezentowana przez premierów, z wyjątkiem Cypru, Francji, Litwy i Rumunii, które są reprezentowane przez prezydentów) oraz jej przewodniczącego (wybieranego przez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję) i przewodniczącego Komisji Europejskiej. W jej pracach bierze też udział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Rada Europejska wywodzi się z nieformalnych spotkań szefów rządów państw członkowskich wspólnot europejskich (tzw. spotkania na szczycie) odbywanych nieregularnie od 1961 roku. Ich inicjatorem był Charles de Gaulle. W czasie konferencji na szczycie w Paryżu w dniach 9 i 10 grudnia 1974 roku zdecydowano o zinstytucjonalizowaniu tych spotkań i nazwano je Radą Europejską, pod silnym wpływem Valéry’ego Giscarda d’Estainga (ówczesnego prezydenta Francji). Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce w Dublinie w marcu 1975 roku.
Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (TUE) – umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, podpisana 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii. Jest to traktat powołujący Unię Europejską. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich. W ramach Europejskiej Współpracy Politycznej powstał filar o nazwie Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa i powołano Europejskie Siły Szybkiego Reagowania (European Rapid Reaction Force), obecnie ciągle w trakcie formowania.
Traktat ustanowił Unię Europejską opartą na 3 filarach:
1. Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom.
2. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB).
3. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.
Traktat był rezultatem kompromisu pomiędzy zwolennikami integracji ponadnarodowej i międzynarodowej. Dlatego też status podmiotu w prawie międzynarodowym nie został przyznany 2 i 3 filarowi (wspólnoty europejskie posiadały go na mocy postanowień wcześniejszych traktatów). 1 filar został oparty na działaniach ponadnarodowych (instytucje WE są w stanie ingerować w wewnętrzne porządki prawne państw członków), natomiast filary 2 i 3 opierają się na klasycznej współpracy międzyrządowej.
Nazwanie Wspólnotę Europejską Unią Europejską jest formalnym powstaniem Unii państw a w rzeczywistości pierwszy krok do budowy jednolitego państwa europejskiego, a zarazem pierwszy krok do budowy utopii. Traktat z Maastricht zostanie zmieniony zgodnie z postanowieniami umów z Amsterdamu, Nicei i Lizbony. Będzie to ewolucja w kierunku wyznaczonym przez ideologów nowego marksizmu.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: WSPÓLNOTA CZY UNIA - JAKIEJ EUROPY CHCEMY? https://www.youtube.com/watch?v=go097jQYI9U. Czas około 10 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 sie 2018, 10:30

C.D. Rada Unii Europejskiej – główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu, czerwcu i październiku spotkania mają miejsce w Luksemburgu. Dawniej była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej.
Rada, w zależności od rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to wtedy tzw. Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu (Rada Branżowa).
Rada Unii Europejskiej przybrała obecną nazwę na mocy własnej decyzji w 1993 roku. Jednakże w traktatach stanowiących podstawę Unii cały czas widnieje nazwa Rada (gdyż do 30 listopada 2009 roku była oficjalnie nie organem Unii, ale Wspólnot Europejskich).
Mnogość rad i komisarzy przypomina raczej kraj rad (ZSRR) niż Narody Zjednoczone Europy.
Traktat amsterdamski (Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty), TA, umowa międzynarodowa parafowana 17 czerwca 1997 r., podpisana 2 października 1997 r. w Amsterdamie. TA wszedł w życie 1 maja 1999 roku.
Traktat amsterdamski w założeniu miał dostosowywać unijne traktaty do planowanego poszerzenia UE oraz zbliżyć Unię do obywateli, jednak konferencja międzyrządowa przygotowująca traktat nie zdołała wypracować dostatecznie daleko idących zmian, w związku z czym postanowiono, że właściwa rewizja traktatów pod kątem przygotowania do akcesji państw Europy Środkowo-Wschodniej przyjęta zostanie w późniejszym terminie (Traktat nicejski). Zmiany uzgodnione w Amsterdamie, choć były mniejsze, niż planowano i tak napotkały problemy z ratyfikacją przez państwa członkowskie (w niektórych krajach musiały odbyć się referenda), co spowodowało przesunięcie o 4 miesiące planowanego początkowo na 1 stycznia 1999 r. terminu wejścia w życie traktatu. W artykule 2 traktatu państwa zobowiązują się do wprowadzenia gender mainstreaming jako strategii politycznej obowiązującej państwa członkowskie. Pozostałe postanowienia traktatu można znaleźć na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_amsterdamski.
Traktat nicejski (oficjalnie: Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne), TN – umowa międzynarodowa parafowana w grudniu 2000 r., podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. Wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. Był pomyślany przede wszystkim jako mający zreformować Unię Europejską, by mogła sprawnie działać po przyjęciu 10 nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. Z tego powodu w pracach nad TN aktywnie uczestniczyły delegacje rządowe krajów kandydujących, choć formalnie rzecz biorąc, traktat podpisało tylko 15 państw członkowskich. Wejście w życie traktatu nicejskiego przez pewien czas stało pod znakiem zapytania, ponieważ w referendum przeprowadzonym 7 czerwca 2001 r. w Irlandii większość (54%) głosujących opowiedziała się przeciwko ratyfikacji TN. Referendum jednak zostało powtórzone 19 października 2002 r. Tym razem większość była za ratyfikacją.
Najważniejsze postanowienia Traktatu nicejskiego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_nicejski. Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: HISTORIA KULTURY – WPROWADZENIE. https://www.youtube.com/watch?v=SggDzKOTRAA. Czas około 27 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 sie 2018, 19:38

Informacja: 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Poraju, sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
21 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy – sala nr 218 odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Rady Gminy Poraj.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5503
Komisja Rewizyjna zajmie się kolejną skargą mieszkańca Gminy (działacza niepodległościowego, członka KPN) na Wójta Gminy Poraj. Wielokrotne skargi tego mieszkańca uznawano za bezzasadne. Komuna w Gminie trzyma się mocno.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 sie 2018, 10:08

C.D. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Wspólnoty Europejskiej; (TKE - Konstytucja dla Europy) – umowa międzynarodowa podpisana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 29 października 2004 w Rzymie. Polskiej delegacji przewodniczył premier Leszek Miller. W związku z brakiem ratyfikacji przez wszystkie strony umowa nie weszła w życie. Aby konstytucja weszła w życie, konieczne było jej ratyfikowanie przez wszystkie 27 krajów członkowskich. Pierwotnie zakładano, że proces ten będzie trwać nawet dwa lata. Obecnie został on zamrożony. W zależności od prawa obowiązującego w poszczególnych państwach, ratyfikacji traktatu dokonywał parlament, prezydent lub naród w drodze referendum. Większość państw członkowskich konstytucję ratyfikowała. Referenda odbyły się w Hiszpanii (wynik: TAK, 20 lutego 2005), we Francji (wynik: NIE, 29 maja 2005) i w Holandii (wynik: NIE, 1 czerwca 2005). Referenda były planowane też w Wielkiej Brytanii i w Polsce, jednak z uwagi na negatywne wyniki referendów we Francji i Holandii do zarządzenia ich nie doszło. W Niemczech i we Włoszech traktat został zaakceptowany przez parlament.
Traktat lizboński (oficjalnie: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) – umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009, przy czym w hierarchii źródeł prawa porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 2 grudnia 2009 (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569).
Zgodnie z uzgodnionym w Brukseli mandatem negocjacyjnym dla Konferencji Międzyrządowej, traktat lizboński nie uchylił dotychczas obowiązujących traktatów, a jedynie wprowadzi do nich odpowiednie rewizje. Do Traktatu o Unii Europejskiej zostanie inkorporowana większość postanowień I części TKE (Traktat - Konstytucja dla Europy). W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską znajdą się szczegółowe zasady polityk unijnych (część III TKE). Tak jak przewidywał traktat konstytucyjny, Unii Europejskiej została nadana osobowość prawna; zlikwidowana została Wspólnota Europejska, jej następcą prawnym jest UE. W związku z tym nazwa Traktat Wspólnot Europejskich została zmieniona na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Szczegóły na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_lizbo%C5%84ski. Tak podważono nadzieje na unię niepodległych państw. Zwyciężył marksistowski pogląd na wspólną Europę.
Pierwsze rozszerzenie UE. Wielka Brytania, obawiając się wstąpienia do Wspólnoty z powodu ryzyka zaszkodzenia jej handlowi ze Wspólnotą Narodów (m.in. byłe państwa kolonialne), ustanowiła w 1960 r. alternatywną organizację, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Był to jedynie obszar wolnego handlu, a nie unia celna. Do EFTA weszły też w tym czasie Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja i Szwajcaria, a Islandia przystąpiła w 1970 r.
Wielka Brytania zdecydowała się przystąpić do wspólnoty, oczekując korzyści ekonomicznych. Irlandia i Dania, zależne w dużej mierze od handlu z Brytyjczykami, podążyły w ślad za Zjednoczonym Królestwem. Pierwsza próba (wniosek złożono w 1961 r.) przystąpienia, jeszcze za rządów konserwatywnego premiera Harolda Macmillana, została zawetowana przez prezydenta Francji de Gaulle’a. Kolejny rząd, kierowany przez labourzystowskiego premiera Harolda Wilsona zgłosił następny wniosek o przyjęcie (1967 r.), jednak i tym razem de Gaulle się sprzeciwił. Dopiero rząd, na czele z Edwardem Heath, zdołał wprowadzić Wielką Brytanię do EWG (1973 r.). Grenlandia wystąpiła w 1985 r. z EWG i nie należy do UE. Społeczeństwo Norwegii odrzuciło propozycję rządu (53,3% przeciw) i Norwegia nie weszła do Unii – podobnie stało się 20 lat później, gdy rząd norweski zaproponował wejście do Unii razem z Austrią, Szwecją i Finlandią.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: WOLNOŚĆ, DOBROBYT, PRZYMUS: https://www.youtube.com/watch?v=J8SLCWuDpL4. Czas około 22 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 sie 2018, 12:07

Wniosek Poreco o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5504. Wniosek nie posiada daty wystawienia i pojawił się na BIP 16 sierpnia 2018 r. Nie wiadomo do kogo jest kierowany i czy został już zatwierdzony.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 sie 2018, 12:17

98 rocznica Zwycięstwa. Aby udowodnić Państwu, że geje, lesbijki i feministki to awangarda opozycji, przedstawiam Państwu film z Marszu Zwycięstwa Rzeczpospolitej narodowców w Warszawie w dniu 15 sierpnia br. (czas około 92 minuty).:
https://www.facebook.com/oko.press/vide ... =2&theater. Blokady legalnego marszu jednoznacznie pokazują, o jaką demokrację walczy opozycja. Walczy o demokrację socjalistyczną. Demokracja socjalistyczna polega na wdeptywaniu w ziemie chrześcijaństwa i prawicy. Wszystko wskazuje na to, że mamy najłagodniejszą i najbardziej humanitarną policję na świecie. Chyba są na środkach uspokajających. Zamiast wziąć plecowe polewaczki gazu pieprzowego, to podnoszą sobie kondycję, wynosząc z blokady leżących ludzi (18 minuta filmu). Ci protestujący ludzie nienawidzą wszystko, co narodowe, wszystko, co polskie. Piszą na transparencie (26 minuta filmu): „Warszawy broniły w 1920 r. wszystkie narody Rzeczypospolitej”, co świadczy o kompletnym nieuctwie. To jest efekt marksizmu kulturowego obowiązującego w szkołach i na uczelniach. Tych, co nie szukają prawdy, ogłupiono całkowicie. Ich starsi koledzy przyznają się publicznie, że byli UB-kami (43 minuta filmu). Wykrzykują komunistyczne hasła z rewolucji hiszpańskiej (52, 60 i 62 minuta filmu). Marksistowska rewolucyjna awangarda gejów, lesbijek i feministek krzyczy: „Sport, zdrowie, homoseksualizm” (63 minuta i 20 s. a także 86 minuta 25 s. filmu). „Polska kolorowa, a nie narodowa” (68 minuta i 20 s. oraz 87 minuta filmu). „Warszawa tęczowa, a nie narodowa” (87 minuta i 10 s. filmu). Jak to się stało, że męskie pokolenie komunistów, zamiast podrywać laski, to je ciągnie? Dlaczego żeńskie pokolenie komunistów zamiast myć patelnie, to je liże? Czy to nie ta sama opcja polityczna rządzi w naszej Gminie?
A tutaj mamy relację drugiej strony: Obywatele PRL i KOD kontra Polscy patrioci! Marsz Zwycięstwa 15 sierpnia 2018! https://www.youtube.com/watch?v=vFizzQsUgNs. Czas około 49 min.
Doszło do rękoczynów! Akt desperacji przeciwników Marszu Zwycięstwa z 1920 roku: https://www.youtube.com/watch?v=PYjPOwEYRAs.
Czas około 12 min. Atakuje bosy zakon wypasionych Obywateli PRL. Tu widać te UB-ckie mordy i ich potomków. Nienawiść do Polski wyssali z mlekiem matki:

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 sie 2018, 09:11

C.D. Unia Europejska. Drugie rozszerzenie UE. Wejście do EWG Grecji w 1981 r. zapoczątkowało tzw. rozszerzenia śródziemnomorskie lub południowe. Ze względu na swoje położenie geograficzne i burzliwą historię oraz stosunkowo niski poziom rozwoju społecznego, oraz gospodarczego, kraj ten nie uczestniczył w głównym nurcie integracji europejskiej, mimo że był członkiem-założycielem OEEC (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej – 1948 r.). Do Rady Europy Grecja przystąpiła z chwilą jej utworzenia, nie miała jednak wspólnych granic z krajami szóstki.
Trzecie rozszerzenie UE. Kolejnymi krajami z tzw. rozszerzenia śródziemnomorskiego lub południowego były Hiszpania i Portugalia. Wspólnie z Grecją miały podobne doświadczenia – m.in. niedawne rządy dyktatorskie oraz poziom rozwoju gospodarczego znacznie odbiegający od średniego krajów Wspólnoty. Wejście tych krajów oznaczało nowe zadania dla EWG.
Zjednoczenie Niemiec. Zjednoczenie NRD i RFN w jeden organizm państwowy spowodowało powiększenie się obszaru EWG. Ekonomiczną ceną zjednoczenia były blisko 2 biliony euro, jakie zachodnie Niemcy przekazały do 2014 roku wschodnim krajom związkowym w celu dostosowania wschodnioniemieckiej gospodarki i infrastruktury do poziomu zachodnich krajów związkowych. Mimo przeznaczenia tak dużych pieniędzy nie spowodowało to wyrównanie zarobków w wschodnioniemieckiej części Niemiec. Straty wywołane przez komunistycznych towarzyszy w mentalności Niemców wschodnich są nie do odrobienia.
Czwarte rozszerzenie UE. Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły do Unii Europejskiej (1995 r.), powstałej na mocy Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. Fakt dołączenia nowych członków odzwierciedlał radykalną zmianę polityki każdego z nich. W przypadku Austrii i Finlandii przyczyną były stosunki z ZSRR (w 1991 r. nastąpił rozpad ZSRR), natomiast Szwecji jej przywiązanie do neutralności i unikanie zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa europejskiego.
Referendum w Norwegii: 52,2% głosujących było przeciw. Wraz z przyjęciem Austrii, Szwecji i Finlandii do UE, tylko Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein pozostały członkami EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).
Piąte rozszerzenie UE. Zmiany polityczne w Europie w 1989 r. (tzw. Jesień Ludów) doprowadziły do możliwości wstąpienia w szeregi UE krajów z tzw. bloku wschodniego. Sytuacja gospodarcza byłych krajów Europy Środkowo-Wschodniej znacznie odbiegała od średniego poziomu krajów UE, co stało się dla UE wyzwaniem do wyrównania poziomu życia i przekazywania funduszy strukturalnych na ten cel.
1 maja 2004 r. do UE przystąpiły państwa: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Razem 10 państw.
1 stycznia 2007 r. do UE przystąpiły Bułgaria i Rumunia.
1 grudnia 2009 r. do UE przyłączono Saint-Barthélemy i Saint-Martin.
Saint-Barthélemy. Terytorium zależne od Francji leżące w Małych Antylach zajmujące wyspę o tej samej nazwie oraz kilka mniejszych wysepek.
Saint-Martin. Terytorium zależne od Francji leżące w Małych Antylach zajmujące północną część wyspy o tej samej nazwie oraz kilka mniejszych wysepek. Stolicą Saint-Martin jest miasto Marigot (5,7 tys. mieszkańców).
Szóste rozszerzenie UE. 1 lipca 2013 r. do UE przystąpiła Chorwacja.
Podziemna TV: Robią nas w konia: UE ujawnia swe komunistyczne i socjalistyczne oblicze - Biała Księga EU #173: https://www.youtube.com/watch?v=5Q3ZSJzmA9A. Czas około 23 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 sie 2018, 10:59

C.D. Unia Europejska. Omówimy skrótowo najważniejsze instytucje UE na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/30: https://www.arslege.pl/traktat-o-unii-europejskiej/k78/. Tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony z 2007 r.). Nazwy tych instytucji są aktualnie obowiązujące.
Art. 13. Instytucje Unii
1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań.
Instytucjami Unii są:
Parlament Europejski: Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Wybiera przewodniczącego Komisji. J. Członkowie PE są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Liczy obecnie 751 eurodeputowanych, sprawujących mandat wolny (nie jest związany instrukcją wyborców), wybieranych na pięcioletnią kadencję.
Rada Europejska: Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Komisja Europejska: Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych na ich podstawie przez instytucje UE. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych. Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.
Komisja Europejska jest odpowiedzialna tylko przed Parlamentem Europejskim, a w historii nie było przypadku jej odwołania. W 1999 r. parlament rozpoczął śledztwo w sprawie korupcji, nepotyzmu i niegospodarności. Komisja przed głosowaniem w sprawie wotum nieufności sama podała się do dymisji.
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, za zgodą przewodniczącego Komisji, mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Rada Europejska może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą. Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Przyczynia się, poprzez swoje propozycje, do opracowania tej polityki i realizuje ją, działając z upoważnienia Rady. Dotyczy to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez rzeczników generalnych.
Europejski Bank Centralny.
Trybunał Obrachunkowy.
Mamy jeszcze Komisję, którą tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar. Aktualnie Przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, I wiceprzewodniczącym Frans Timmermans. Wysokim przedstawicielem UE jest Federika Mogherini. https://ec.europa.eu/commission/commiss ... 14-2019_pl. Rozbudowane ponad miarę struktury UE pochłaniają ogromne środki na utrzymanie tej machiny biurokratycznej. UE zatrudnia ponad 40 tys. pracowników z 28 krajów członkowskich. Przykładowo budżet UE na 2014 r. wynosił ponad 142 biliony euro, ok. 6 proc. z tej sumy, czyli ponad 8,5 biliona euro przeznaczono na administrację. W ten sposób stworzono raj dla nierobów i bezproduktywnych wykształconych pasożytów.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Zbrodnicze, marksistowskie elity europejskie: https://www.youtube.com/watch?v=1CxMnjMs74g. Czas około 12 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 sie 2018, 19:41


letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 sie 2018, 09:41

C.D. Deklaracja rzymska z 2017 r. Szefowie państw i rządów UE spotkali się 25 marca w Rzymie, by uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich (1957 r.). Była to okazja do refleksji nad stanem Unii Europejskiej i nad przyszłością integracji. W deklaracji zwrócili uwagę, że Unia Europejska to wyjątkowa Unia o wspólnych instytucjach i mocnych wartościach, wspólnota pokoju, wolności, demokracji, praw człowieka i praworządności, jedna z największych gospodarczych potęg, zapewniająca niespotykany poziom ochrony socjalnej i dobrobytu. Fragment deklaracji:
„Jedność europejska zaczęła się jako marzenie nielicznych, a stała się nadzieją wielu. Potem Europa znów stała się jednością. Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni i silniejsi: setki milionów ludzi w całej Europie czerpie korzyści z życia w rozszerzonej Unii, która przezwyciężyła dawne podziały”.
Przywódcy zadeklarowali, że świadomi obaw wyrażanych przez obywateli UE zobowiązują się podjąć program rzymski i pracować nad urzeczywistnieniem następujących celów:
• bezpieczna i pewna Europa
• dostatnia Europa, rozwijająca się w zrównoważony sposób
• Europa o charakterze socjalnym
• Europa o silniejszej pozycji na arenie światowej.
„Albo Europa jako podmiot polityczny będzie zjednoczona, albo nie będzie jej wcale. Tylko zjednoczona Europa może być Europą suwerenną względem reszty świata” – powiedział przewodniczący Donald Tusk.
Fragment deklaracji rzymskiej z 2017 r.: „Przed Unią Europejską stoją bezprecedensowe wyzwania, zarówno globalne, jak i wewnętrzne: konflikty regionalne, terroryzm, rosnąca presja migracyjna, protekcjonizm oraz nierówności społeczno-ekonomiczne. Wspólnie jesteśmy zdecydowani stawić czoła wyzwaniom szybko zmieniającego się świata i zapewnić naszym obywatelom zarówno bezpieczeństwo, jak i nowe możliwości” Piękne słowa, nic tylko się zakochać w Unii (Niuni).
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: BIAŁA KSIĘGA UE I DEKLARACJA RZYMSKA 2017: https://www.youtube.com/watch?v=GHouEzO3MYc. Czas około 6 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 sie 2018, 09:29

C.D. Unia Europejska. Przyjrzyjmy się głównym wartościom UE. Wartości te są zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/30: https://www.arslege.pl/traktat-o-unii-europejskiej/k78/. Tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony).
Art. 2. Główne wartości Unii
Unia opiera się na wartościach: poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Szczytne hasła i cele.
Zadatkowym zjawiskiem jest „filozofia” socjalistów i liberałów europejskich (to prawie jedno i to samo). Forsuje się tęczową różnorodności, mieszanie kultur, podkreślanie inności każdej osoby i szacunku do tej inności. Natomiast jeżeli chodzi o państwa europejskie, to nie zapisano w Traktacie poszanowania praw państw członkowskich, nie napisano o równości państw i nie napisano o szacunku dla inności państw. Przecież tolerancja i różnorodność to wartości lewicowo-liberalnej ideologii, to dlaczego w związku państw europejskich odchodzi się od tej różnorodności i forsuje się jednomyślną federację pod płaszczykiem unii państw? Przecież to komunistyczny internacjonalizm prowadzący do stworzenia super państwa i dyktatury Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że po stworzeniu super państwa, językiem urzędowym we wszystkich krajach UE będzie język niemiecki. Próbuje się przyspieszać przygotowania do wprowadzenia super państwa, czyli federacji państw europejskich na czele z europejskim rządem zgodnie z instrukcjami nowych marksistów. Dla nich stworzenie super państwa jest konieczne dla przeprowadzenia rewolucji kulturowej jednocześnie w całej Europie. Dlatego tak chętnie przyjmowano słabe gospodarczo państwa do Unii.
Marksiści, mając super państwo, mogą już wprowadzać swoją rewolucję kulturową bez obaw o bunt państw. Jedna policja europejska i jedna armia europejska wybiją pałami z głowy bunt obywatelom. Prawa obywatelskie będzie można ograniczyć lub znieść w imię podstawowego celu – przeprowadzenia rewolucji kulturowej. Marzenie o ucieczce za granice super państwa może zostać jednym aktem super rządu uniemożliwione. Ucieczka do innego państwa federalnego będzie bez sensu, bo tam będzie tak samo. Wszystko w imię najwyższych wartości europejskich.
Unia Europejska mimo głoszenia różnorodności od lat próbuje ujednolicić wszystkie dziedziny życia Europejczyków oprócz poziomu życia i ujednolicenia zarobków, bo to najtrudniej zrobić. To jest taka nieszczera taktyka: w łóżku różnorodność, a poza łóżkiem jedna opcja – socjalistyczna. Chrześcijaństwo i prawica jest przeznaczona do likwidacji jako przeszkoda do przeprowadzenia rewolucji kulturowej. Po rewolucji legalna będzie tylko opcja socjalistyczna. Będzie jedna prawda i jedna partia. Jest to powrót okrężną drogą do komunizmu, ale niebolszewickiego tylko nowego, „nowoczesnego i postępowego”, opartego na delegalizacji religii chrześcijańskich, likwidacji płci, likwidacji rodziny, powszechnej aborcji, powszechnej antykoncepcji, uwolnieniu popędu płciowego u dzieci i jak najwcześniejszym uwalnianiu skłonności homoseksualnych w celu zapobieżenia cierpieniu dzieci i młodzieży. Kulturowi marksiści uważają (powołując się na Freuda i Reicha), że tylko wprowadzenie tych wymienionych regulacji uchroni społeczeństwa przed rozlewającym się faszyzmem.
Opór niektórych państw europejskich utrudnia wprowadzenia nowego komunizmu, co doprowadza lewicowe elity europejskie do szału. Jednak UE stosuje taktykę drobnych kroków i ma pewne już osiągnięcia. Nawet stosuje szantaż ekonomiczny w stosunku to tych państw, które najbardziej utrudniają stworzenia super państwa (euro kołchozu). Dlatego najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego będą mieć decydujący wpływ na przyszłość UE. Wybór będzie zależał od nas, czy opowiemy się za super państwem z super rządem, czy za unią gospodarczą i polityczną suwerennych państw z własnym językiem i własną kulturą.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: OBIEKTYWNIE O ŻYDACH: https://www.youtube.com/watch?v=XX20WKyed9o. Czas około 33 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 sie 2018, 09:15

C.D. Unia Europejska. Łatwo przewidzieć, że stworzenie jednego super państwa tak zróżnicowanego etnicznie, kulturowo i gospodarczo zakończy się chaosem i anarchią. Czy europejska „elita” o tym nie wie, czy nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji swojego programu? Dokładnie wie i taki scenariusz chcę świadomie oraz konsekwentnie przeprowadzić. Jest to właśnie program nowych marksistów dążących do przeprowadzenia rewolucji kulturalnej jednocześnie w całej zjednoczonej Europie. Nowi marksiści uważają, że tylko w chaosie, w anarchii i w kryzysie gospodarczym jest możliwe przeprowadzenie socjalistycznej rewolucji kulturalnej odrzucającej religie, podział na płeć i tradycyjną rodzinę. Jedna armia i jedna policja europejska szybko upora się z chaosem i anarchią i umożliwi przeprowadzenie rewolucji kulturowej. Ponieważ nie nastąpiło domknięcie projektu federacji państw, a kryzys gospodarczy stawał się nieuchronny, postanowiono przenieść większość produkcji przemysłowej do Chin (tania siła robocza). Uzyskano w ten sposób czas na pogłębioną integrację państw Unii. Powie ktoś, że to są chore wyobrażenia i prognozy przeciwników Unii. Aby dojść do tych samych wniosków, wystarczy tylko dokładniej przeanalizować programy i najnowszą historię Unii, aby wyciągnąć samodzielnie podobne wnioski.
Wpisanie praw mniejszości do głównych wartości UE bez określenia co to oznacza, jest realizacją istotnego postulatu nowych marksistów. Czy tymi prawami ma być prawo do gorszących parad, prawo do upowszechniania homoseksualizmu w szkołach, prawo do małżeństw jednopłciowych, prawo homoseksualistów do adopcji dzieci, prawo do pedofilii? Można mieć całkowitą pewność, że te główne wartości Unii będą systematycznie wprowadzane we wszystkich krajach Unii. Chodzi o powiększanie liczebności mniejszości seksualnych, ponieważ mniejszości traktuje się jako rewolucyjne masy, które staną się siłą przewodnią w euro kołchozie.
Antykulturowi marksiści, aby systematycznie niszczyć przeciwników super państwa, mają przygotowane następujące rozwiązania. Należy:
„opresyjnym” Europejczykom wprowadzić multikulturowość i mieszanie się ras, aby zostali mniejszością w swoich własnych miastach,
„opresyjnym” europejskim chrześcijanom zbudować tyle meczetów ile jest to możliwe i sprowadzić tylu muzułmanów ile się da, aby ci walczyli z „opresyjnym” chrześcijaństwem,
„opresyjnym” Europejczykom heteroseksualnym wprowadzić indoktrynację na temat genderyzmu oraz obowiązkowo kwestionować istnienie płci. Uświadamiać rewolucyjnej młodzieży rolę płci w kulturowym przeobrażeniu (degeneracji) europejskich narodów,
„opresyjnym” pracownikom wprowadzić apartheid („pozytywna dyskryminacja”), aby zastąpić ich kolorowymi pracownikami dla samej idei zniszczenia białych rodzin (na szczęście Arabowie to lenie),
„opresyjnym” mężczyznom wprowadzić feminizm, aby europejskie kobiety widziały w białych mężczyznach nie mężów i ojców, ale ciemiężycieli i konkurentów,
dla „opresyjnej” młodzieży promować „nowoczesną” kulturę, sztukę i muzykę atakującą tradycyjną kulturę (aby zamiast rozwijać, mogli się przyjemnie degenerować),
„opresyjnym” europejskim parom wprowadzić aborcję, aby „prześladowane” mniejszości etniczne i kulturowe zastąpiły ich miejsce,
„opresyjnych” Europejczyków, którzy chcą walczyć o swoją tożsamość narodową i swoją kulturę, należy nazwać rasistami i faszystami,
„opresyjni” Europejczycy muszą być pokazywani w mediach tylko jako włamywacze, złodzieje i złoczyńcy o ciemnych sercach, podczas gdy „ciemiężeni” kolorowi muszą być pokazywani tylko w doskonały sposób, który pozwoliłby im zdobyć szacunek i kredyt współczucia. Wyjątkiem są tylko białe kobiety, które są wynagradzane, aby pokazywały radość i szczęście, jakie wynoszą z mieszanych związków,
„opresyjnym” Europejczykom, dać wrażenie demokracji poprzez stworzenie wielu marksistowskich partii politycznych nawet o charakterze konserwatywnym, między którymi nie ma większych różnic.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Krzysztof Karoń o tym, czym jest Unia Europejska, o Spinellim, inwestowaniu i upadku wartości! LIVE! https://www.youtube.com/watch?v=3fYqhujDlsU. Czas około 76 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 sie 2018, 17:38

Mamy pierwszy z Gminy Poraj zgłoszony komitet wyborczy pod nazwą KWW Dobry Poraj. Osobą zgłaszającą jest Pan Patryk Marcin Frendowski. Pan Frendowski wyjaśnił na "Życiu Poraja", że Komitet nie jest związany z żadną partią polityczną ani z lokalnym stowarzyszeniem. "Nie ma też żadnych związków z władzami gminy. Jak będzie zarejestrowany, podamy, kto startuje i wszystko będzie jasne :), w końcu to żadna tajemnica".

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 sie 2018, 21:49

Zarejestrowany już komitet wyborczy to: KWW ANDRZEJA TKACZA - AKTYWNA WIEŚ, Gęzyn gm. Poraj.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 sie 2018, 09:17

C.D. Rewolucja społeczno-obyczajowa. Ponieważ liberałowie współdziałają z marksistami w niszczeniu europejskiej kultury, poświecę parę zdań liberałom. Wolność dla liberałów to działanie zgodnie z własną wolą. Do każdego działania zgodnego z własną wolą i do zaspokojenia każdej potrzeby człowiek potrzebuje dóbr materialnych i niematerialnych. Aby zdobyć dobra materialne, człowiek musi na nie zapracować, albo je ukraść. Gdy się pozbawi człowieka etosu pracy, to zacznie mu brakować tych dóbr. Leń nie będzie chciał pracować i będzie skłonny do kradzieży. Będzie popierał każdy system, który mu tę legalną kradzież umożliwi. Gdy system uniemożliwi leniowi kradzieży, to pozbawiony dóbr materialnych będzie skłonny do działań rewolucyjnych. Będzie bardziej skłonny uwierzyć w po rewolucyjne szczęście i czynnie poprzeć rewolucję. Dlatego system oświaty musi promować pogardę do pracy (ucz się, bo będziesz musiał pracować) oraz tak kształcić kadry, aby nie były w stanie nic konkretnego produkować (likwidacja zawodówek i wypuszczanie absolwentów kompletnie nieprzygotowanych do zawodu). Taki absolwent mający dyplom wyższej uczelni myśli, że zawojuje świat. Mierząc się z rzeczywistością, okazuje się, że jeżeli już to potrafi ledwo zarobić na utrzymanie się przy życiu. Pełen pretensji do świata zasili prekariat (nowy tzw. niepewny proletariat), który z powodu zawiedzionych nadziei poprze lewicę. Lewica wykorzystuje niepewność prekariatu i podburzając go, zachęca do walki rewolucyjnej. Jest to jedna z taktyk politycznych nowych marksistów.
Pierwszym celem marksistowskich ideologów było przetłumaczenie marksizmu z języka ekonomii na język kultury. Marksizm kulturowy zmienił wśród społeczeństwa postrzeganie zasad i norm moralnych rozwijając ideę feminizmu, genderyzmu, ateizmu, odmienności seksualnej, aborcji, a nawet tolerancji na pedofilie. Ostatecznym celem marksistowskich zmian rewolucyjnych jest wprowadzenie jednomyślności przy jednoczesnym zniszczeniu rodziny, patriotyzmu, tożsamości i religii. Osoby, które są przywiązane do tych wartości, są dla lewicy śmiertelnymi wrogami, bo stoją na drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.
Marksiści już w latach 60. doszli do wniosku, że rewolucyjny proces może się rozpocząć dopiero od pokolenia wychowanego w dobrobycie i buntującego się przeciw pokoleniu pracujących rodziców. I tak się stało. Leniwe pokolenie hipisów, które nie miało już świadomości, skąd się bierze dobrobyt, wyszło gremialnie na ulicę (II połowa lat 60 r.).
Za początek ruchu hippisów przyjmuje się dzień 14 stycznia 1967, podczas The World’s First Human Be-in (Pierwsze Światowe Połączenie Człowieka) w San Francisco, na którym wyrzucony z Harvardu wykładowca psychologii i piewca LSD Timothy Leary, przemawiając do młodzieży, ogłosił koniec amerykańskich bożków: pieniądza i pracy, a początek ery miłości i nowej religii, będącej zmodyfikowanym buddyzmem zen. Do tego dodał nowy sakrament, jak nazywano LSD; dopiero połączenie tych dwóch elementów pozwalało według niego osiągnąć pełne oświecenie umysłu. Pośród tłumu słuchających nowych „proroków” krążył „święty Mikołaj”, rozdający LSD i marihuanę. Już wtedy zauważono, że marihuana i LSD jest znakomitym stymulatorem do rewoltowania i podporządkowania sobie młodzieży. Już wtedy pojawiało się hasło „wolne konopie”.
Głoszono, że: Wszyscy ludzie są braćmi, a świat jest na tyle duży, że starczy na nim miejsca dla każdego (co wiązało się z odrzuceniem wartości własności prywatnej). Mężczyźni nosili długie włosy, co było wyrazem wolności oraz sprzeciwu wobec konieczności odbywania służby wojskowej. Hippis żyje dniem dzisiejszym, żyje każdą chwilą, nie martwi się o to, co będzie jutro, nie nosi zegarka, bo czas dla niego jako taki nie istnieje. Chodzi boso, gdyż jest dzieckiem ziemi i nie depcze matki natury, stara się żyć z nią w zgodzie i ją rozumieć. Unika kontaktów z wszelkimi instytucjami, zarówno świeckimi (jak szkoła, wojsko, praca), jak i kościelnymi, a zawsze robi swoje. Hippis prowadzi życie w drodze, tzn. nie ma stałego domu, ciągle się przemieszcza. Wolność dla niego to brak przymusu, rodziny, norm moralnych. Żyje w zgodzie z naturą i odrzuca normy, które obowiązywały w świecie dorosłych, a zastępuje je własnymi kryteriami moralnymi, które cechowała daleko posunięta swoboda obyczajów, przejawiająca się wolnym stosunkiem do seksu – zamiast wojować, lepiej uprawiać seks. Rodziną dla hippisa jest cała społeczność hippisowska, składająca się z jego braci i sióstr. Miejscem spotkań hippisów były różne festiwale muzyczne, jak i manifestacje, protesty antywojenne. Ideologia hipisowska to nic innego jak ideologia nowych marksistów (Nowej Lewicy Marcusego).
Uwaga, film tylko dla dorosłych. Pokazuje on jak przy pomocy muzyki i narkotyków próbuje się zniszczyć tradycyjną kulturę tworzoną przez tysiąclecia. Miejsce tradycyjnej kultury ma zająć nowa kultura marksistowska pokazana na filmie.
Lato miłości Świat według hipisów Summer of Love 01 Wolna miłość. Lektor PL.: https://www.youtube.com/watch?v=gQ631CBciQU. Czas około 53 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 sie 2018, 14:50

Zarządzenie Wójta Nr 33.2018. z dnia 27 lipca. Wójt powierzył Pani Annie Cupiał obowiązki Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Poraj na czas nieświadczenia pracy przez Panią Annę Socha-Korendo, której nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu udzielenia urlopu bezpłatnego. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5512.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 sie 2018, 10:12

C.D. Techniki rewolucji społeczno-obyczajowej. Hipisowskie pokolenie było formowane przez Nową Lewicę Herberta Marcusego zgodnie z teorią tolerancji represywnej (Marcuse 1898-1979 r. - niemiecko-amerykański filozof pochodzenia żydowskiego, ideolog rewolty studenckiej i socjolog marksistowski, przedstawiciel szkoły frankfurckiej). Jej skuteczność zależała od stygmatyzacji (nadawanie negatywnych cech) kultury i twórczej pracy. Sprzyjał temu system finansowania pasożytniczych elit. Rewolucyjny marsz przez instytucję zaczął się od kultury a przede wszystkim sztuki, czyli dziedzin łatwych do opanowania przez marksistów. Marcusemu poświęcimy więcej czasu w dalszej części wiedzy społecznej. Joseph Beuys rozpoczął proces kształcenia elit zgodnie z zasadą "plastyki społecznej", która przewidywała zastąpienie twórców we wszystkich dziedzinach agitatorami. (Joseph Beuys 1921-1986 r. - niemiecki artysta, teoretyk sztuki, pedagog, działacz, marksistowski reformator społeczny i polityczny).
Serge Moscovici opracował w 1976 r. technikę narzucania większości woli mniejszości (Moscovici 1925 - 2014 - francuski psycholog społeczny pochodzenia rumuńskiego, dyrektor Europejskiego Laboratorium Psychologii Społecznej, marksista). Jürgen Habermas pozbawił większość prawa do forsowania swojej woli dzięki teorii dyskursu. (Habermas urodzony w 1929 r. - niemiecki filozof, socjolog i publicysta polityczny, przedstawiciel teorii krytycznej, marksista).
Metodę narzucania większości woli mniejszości właśnie „trenuje” się obecnie w Polsce. Stosuje ją totalna opozycja (PO, Nowoczesna, PSL, SLD, KOD, Obywatele RP) przy mocnym wsparciu europejskich lewicowych „elit”. Masowy atak na kulturę i religię, jako źródła opresji, faszyzmu, nietolerancji itp. przy całkowitej bezradności głupiej większości umożliwiły przejmowanie pozycji nie w świecie polityki, ale w środowisku akademickim i w mediach. Tu ogromną rolę odegrała tzw. przemoc symboliczna, skuteczna wobec głupiej większości. (twórca pojęcia „przemoc symboliczna” - Pierre-Félix Bordieu 1930-2002 r. - francuski socjolog, antropolog i filozof, od 1981 profesor socjologii w Collège de France, marksista)
Przemoc symboliczna – jedna z kluczowych kategorii teorii francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu. Jest to miękka forma przemocy, która nie daje po sobie poznać, że jest przemocą. Polega na uzyskiwaniu różnymi drogami takiego oddziaływania klas dominujących czy uprzywilejowanych na całość społeczeństwa i na klasy podporządkowane, by podporządkowani postrzegali rzeczywistość, czyli dominacje klasy dominującej, której są ofiarą, w kategoriach neutralnych lub nawet korzystnych. Mówiąc inaczej, należy tak manipulować klasami podporządkowanymi, aby podporządkowani postrzegali swoją sytuację jako naturalną lub nawet korzystną czy pożądaną dla
nich samych. Klasy podporządkowane mają postrzegać rzeczywistość społeczną w kategoriach stworzonych przez klasy dominujące w celu legitymizacji ich dominującej pozycji. Jest to naukowa metoda stosowania manipulacji w systemach demokratycznych grupami społecznymi bez ich świadomości. Przemoc symboliczna jest stosowana obecnie powszechnie w naszym kraju. Za klasę dominującą w Polsce uważa się m.in. władzę sądowniczą, która nie pochodzi z wyborów powszechnych i nie ma mandatu społecznego, a sama nie chcę się poddać kontroli społecznej. Władzę, która sama się uważa za dominującą, nazywa się totalitarną. Mimo to niektórzy „genialni” profesorowie prawa uważają, że tylko taka totalitarna władza może zagwarantować prawa obywatelskie. Jest to zaprzeczeniem idei państwa prawa i pokazuje skażenie władzy sądowniczej marksistowską utopią.
Wywiad z adwokatem Kondrackim: Reforma sądownictwa? To jest niemożliwe do zrealizowania: https://www.youtube.com/watch?v=bhbafFlxsTM. Czas około 11 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 sie 2018, 10:42

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY PORAJ, został zarejestrowany.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 sie 2018, 13:50

Mam informację na temat KWW Dobry Poraj. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu został Pan Patryk Frendowski. Google informują mnie, że to nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Pan Patryk Frendowski jest osobą wskazaną do Komisji Wyborczej znajdującej się w II LO im Traugutta przez Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, działacza częstochowskiego SLD. Jeżeli to nie jest zbieżność nazwisk to mamy ukryty Komitet Rewolucyjnej Lewicy próbujący ponownie uwieść wyborców na marksizm kulturowy.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 sie 2018, 15:09

Ciekawe fragmenty protokołu RIO z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Gminy Poraj przeprowadzonej w dniach od 21 marca do 23 maja 2018 r. pojawiły się na „Życiu Poraja”: http://zycieporaja.pl/wiadomosci/lokaln ... inansowej/ oraz http://zycieporaja.pl/wiadomosci/rio-wo ... as-urlopu/. Cały protokół (WK 610/13/3/18) ma objętość 155 stron. Najciekawsze, że protokół ten nie został umieszczony na BIP RIO Katowice oraz na BIP Gminy Poraj.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 sie 2018, 16:40

KWW ANDRZEJA TKACZA - AKTYWNA WIEŚ. Pan Andrzej Tkacz w 2014 r. startował na radnego Powiatu Myszkowskiego z KWW Przyszłość wraz z kandydatami: Grzywacz Urszula, Krzyczmonik Paweł, Budek Małgorzata, Błoński Andrzej, Chwastek Iwona. Nikt z tego komitetu nie dostał się do Powiatu. Z tego komitetu z sukcesem startował w Myszkowie Andrzej Jastrzębski. Patrząc na towarzystwo, można powiedzieć, że „stara zmiana”.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 sie 2018, 16:59

Mamy nowy zarejestrowany komitet: KWW RAZEM DLA GINY PORAJ. Pełnomocnik Komitetu jest Mateusz Adrian Pawłowski. Siedziba Choroń, gm. Poraj.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 sie 2018, 07:56

C.D. Przemoc symboliczna, a władza sądownicza. Co na temat władzy sądowniczej sądził Monteskiusz twórca pojęcia dystrybucji władz (trójpodziału władz)? Monteskiusz (1689-1755 r.), właściwie Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu – francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz doby Oświecenia.
Pisał: w każdym państwie funkcjonuje władza ustawodawcza (parlament), władza wykonawcza (którą miał dysponować monarcha) oraz władza sądownicza (sprawowana przez niezależne sądy). Parlament powinien mieć wyłączność na stanowienie prawa. Senat (izba wyższa) zapewniałaby ograniczenie radykalnych działań izby niższej (Sejmu), złożonej z przedstawicieli ogółu społeczeństwa. Monarcha miał dysponować prawem zwoływania i odraczania sesji parlamentu oraz zgłaszania weta. Miał także mianować ministrów, odpowiedzialnych przed parlamentem za realizację zadań władzy wykonawczej, dokonywaną w formie kontrasygnowanych decyzji monarchy. Według Monteskiusza sędziowie, podlegli wyłącznie ustawom (uchwalonym przez sejm), powinni być wybierani na czas określony. Powinni być także równi oskarżonemu stanem. Egzekucję wyroków sądów Monteskiusz zaliczył do zadań władzy wykonawczej.
Monteskiusz twierdził, że „nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela”. Czyli sędzia nie ma prawa ingerować i oceniać stanowionego prawa. Maże tylko doradzać i wskazywać niedociągnięcia prawne, ale nie robić to publicznie. Sędzia nie walczy o władzę, ponieważ określoną władzę ma zagwarantowaną w Konstytucji. O zgodności prawa z Konstytucją orzeka Trybunał Konstytucyjny i Prezydent (Art.126.2). Publiczne opowiadanie się sędziego po którejś ze stron sporu politycznego powinno skutkować natychmiastowym usunięciem z zawodu sędziowskiego. Niestety nasza władza sądownicza przypomina tajną partię polityczną o jednoznacznych marksistowskich poglądach.
Z twierdzeń Monteskiusza wynika, że głównym zadaniem zasady dystrybucji (trójpodziału) władz jest ochrona władzy ustawodawczej przed wpływem władzy wykonawczej i sądowniczej na tworzone prawo. Czyli zbyt mocna władza sądownicza, mająca wpływ na polityków jest poważnym zagrożeniem dla wolności obywatelskich. Monteskiusz nie widzi zagrożenia z wpływu władzy ustawodawczej na władzę sądowniczą. Dlaczego? Bo prawo jest tworzone przez władzę ustawodawczą i ten wpływ jest naturalny. Na podstawie tego prawa sędzia wydaje wyroki. Swoją niezależność i niezawisłość sędzia realizuje tylko i wyłącznie podczas interpretacji obowiązującego prawa i wydawaniu wyroków. Niebezpieczeństwo wynika z tego, że sędzia, mając niejednoznaczne prawo, może nim manipulować i wydawać nieobiektywne wyroki. Dlatego jest potrzebna izba dyscyplinarna, która takich sędziów będzie usuwać z zawodu.
Współcześnie z tej koncepcji Monteskiusza wyprowadza się następujące wnioski: władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są wyodrębnione i sprawowane przez osobne organy państwowe, łączenie kompetencji organów i stanowisk różnych władz jest niedopuszczalne, władze te mają wzajemnie oddziaływać na siebie i się hamować. Jednak postulaty podziału i równości władz są trudne do ścisłego przestrzegania. Organy władzy wykonawczej realizują zadania z zakresu ustawodawstwa, a organy ustawodawcze mają prawo do działalności wykonawczej. Ponadto zdarza się, że z powodu sytuacji politycznej przeważa rola parlamentu albo organów władzy wykonawczej. Nasza Konstytucja swym Art. 4 daje władzę zwierzchnią Parlamentowi nad innymi władzami i nie podlega pod Art. 10 o trójpodziale władz. Więcej o Konstytucji na: http://zarkiletnisko.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=1318.
Reforma sądownictwa i "ciamajdan 2" https://www.youtube.com/watch?v=vLFYWenPoj8. Czas około 7 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 sie 2018, 20:42

Wniosek złożony przez Gminę Poraj na gospodarkę wodno – ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II na kwotę 3 265 160,12 zł nie został zaakceptowany. Tak wynika z informacji umieszczonej na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/206. W zakładce Zarejestrowane Gmina Poraj jest zarejestrowana do dofinansowania na 12 miejscu. W zakładce Ocena formalna wniosku pozycja 12 podano kwotę wnioskowanego dofinansowania - 3 265 160,12 zł a wniosek uzyskał tylko 25,40 pkt. W zakładce Ocena merytoryczna Gmina Poraj jest na 5 pozycji. W zakładce Wybrane do dofinansowania Gmina Poraj już nie występuję. Nie przeszedł w części merytorycznej. Ciekawe, bo Gmina Kruszyna uzyskała tylko 25,20 pkt. a mimo to dostała 1 000 000 zł. dofinansowania. Gmina Mykanów prawdopodobnie nie była oceniana (0 pkt.) a dostała 5 976 320 zł. Przypominam, że środkami z UE dysponuje Marszałek Województwa wraz z większością marszałkowską z PO.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 sie 2018, 22:06

Zapraszam na chwile tańca. Cieszmy się, bo nie długo będą wybory. https://www.youtube.com/watch?v=5TG4PZUMoYY

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1317
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 25 sie 2018, 10:58

Letniku -wniosek na budowę II etapu kanalizacji w Żarkach Letnisku przepadł mimo przyjaznych układów(PO) w Urzędzie Marszałkowskim (jak napisałeś). Ja myślę, że Gmina nie posiada środków na tzw udział własny. Bo nawet przy 80 % dofinansowaniu do inwestycji gmina musi zapewnić 20% własnych środków.
Sprawa bardzo przykra.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 sie 2018, 13:53

C.D. Rewolucja społeczno-obyczajowa. Marksistowskie środowisko naukowe rozpoczęło proces samopowielania, czyli dopuszczało do karier akademickich wyłącznie marksistów, eliminując i tak bardzo słabego ideologicznie przeciwnika. W ten sposób na uczelniach, przez które przechodzi również elita polityczna, stworzono sito ideologiczne. Było to możliwe, ponieważ strona przeciwna, czyli większość, przekonana o swojej sile, dawno utraciła jakąkolwiek własną ideologię i jest wobec przeciwnika bezsilna. Groźniejsze od ideologii antykultury jest nieuctwo i gnuśność kulturowych pięknoduchów. Zamiast narzekać na przeciwnika, trzeba zacząć się od niego uczyć, poznać jego metody i własne słabości, a potem tworzyć własną ideologię.
Jak zatrzymać rewolucję marksistów? Jeśli nie rozsądkiem to nędzą można zmusić większość do zmiany poglądów i zauważenia czyhających niebezpieczeństw dla nich samych, ale wtedy będzie już za późno. Skutecznym sposobem jest zabranie pieniędzy na finansowanie pasożytów. Obecnie nasze państwo wycofuje się z finansowania wielu podejrzanych organizacji i stowarzyszeń. Stąd ten krzyk i kwik pasożytów. Bardziej rozsądni (i do nich kierowana jest wiedza społeczna) mają szansę na reedukację. Resztę czeka przyszłość prekariatu (niepewnego proletariatu). Jest nadzieja w dzieciach, które nie zostały jeszcze zdemoralizowane i dla których trzeba stworzyć warunki wychowania pozytywnego. To zależy od decyzji ich rodziców, czy potrafią zauważyć zagrożenia. Część rozsądna ma szanse na uchronienie własnych dzieci przed degradacją psychiczną i społeczną. Stworzenie podstaw takiego systemu wychowania i wyjaśniania rodzicom potrzeby zmiany sposobu wychowania ich dzieci w ich własnym interesie jest właśnie m.in. celem programu wiedzy społecznej.
Społeczna nauka Kościoła przeciwstawiająca się kapitalizmowi stworzyła pojęcie - społeczna gospodarka rynkowa. Opiera się ona m.in. na wersetach Ewangelii wg św. Mateusza 25; 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
25; 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". Słowa te wzywają nas do moralności, sprawiedliwości i solidarności również w gospodarce (społeczna gospodarka rynkowa). Przestrzegają przed wykorzystywaniem ludzi biednych i nieporadnych oraz zobowiązują do skutecznej pomocy tym ludziom. Zbawienie osiąga się przez drugiego człowieka, przez dobre uczynki mu czynione. Marksiści traktują te biblijne słowa jako kontrrewolucyjne, bo moralność i sprawiedliwość utrudniają utrzymanie systemu powszechnej kradzieży przez popierających ich nierobów. Nieroby poprą każdą władzę, która umożliwia im legalną kradzież. Każde próby zmiany tego systemu na bardziej sprawiedliwy powoduje protesty nierobów. Utrzymywanie tego systemu kradzieży powoduje niezadowolenie ludzi uczciwie pracujących. Tak czy inaczej, tworzy się system ciągłego konfliktu bez rozsądnego wyjścia. Taki stan odpowiada marksistom, bo daje im nadzieje, że swoją rewolucją pociągną za sobą niezadowolone tłumy.
Zapraszam na następny ciekawy wykład Krzysztofa Karonia: Idź Pod Prąd (całość z dyskusją bez cenzury), Spotkanie w Lublinie. Dyskusję prowadzi Marian Kowalski: https://www.youtube.com/watch?v=dVYG9EkSCzs. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 172 min. C.D.N.

krotosz
Ekspert
Posty: 115
Rejestracja: 08 wrz 2008, 19:56

Re: Wiedza społeczna

Post autor: krotosz » 25 sie 2018, 14:48

Panie letnik, nie cytuj pan tych ewangelii bo to też pisali LUDZIE , którzy nawet nie znali Jezusa.Jedni mają takie poglądy , a inni inne. Społecznej gospodarki rynkowej nie wymyślili ewangeliści.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 sie 2018, 14:56

A kto Panie Krotosz ??? Wiem, że marksistów drażni prawda, ale to już wasze zmartwienie.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 sie 2018, 19:12

Dzisiaj zgłoszono do rejestracji 3 następujące komitety wyborcze:
KWW „GMINA DLA WSZYSTKICH”. Pełnomocnik: Andrzej Janusz Broniewski. Poraj.
KWW WIERNY WYBORCOM-ROBERT BĄCZYŃSKI. Pełnomocnik: Robert Daniel Bączyński. Żarki Letnisko.
KWW DLA OBYWATELA. Pełnomocnik: Dominik Łukaszewicz. Poraj.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 sie 2018, 09:20

C.D. Twórcy nowej marksistowskiej rewolucji. Niepowodzenia rewolucyjne marksistów spowodowały, że do klasy rewolucyjnej włącza się obecnie mające poczucie krzywdy wszelkie mniejszości w tym umysłowe. Marksiści próbują to niezadowolenie skanalizować i wspólnie wystąpić przeciw nietolerancyjnej większości. Poświęćmy trochę uwagi czołowym ideologom antykulturowego marksizmu:
Wilhelm Reich: (1897 – 1957) austriacki psychiatra, psychoanalityk i seksuolog pochodzenia żydowskiego (uczeń Freuda), czołowy ideolog rewolucji seksualnej. Wydał książkę w 1936 r. pt. „Seksualność w wojnie kultur o socjalistyczne przekształcenie człowieka”. Później ukazywała się pod tytułem „Rewolucja seksualna”.
W 1932 r. napisał książkę mniej znaną pt. „Seksualna walka młodzieży”. Napisał tam, że każdy człowiek jest z natury przygotowany do rozwinięcia obydwu płci zarówno pod względem cielesnym, jak i psychicznym. Raich pisał, że: „… rewolucja bolszewicka nie osiągnęła swoich celów, gdyż nośnik i kultywator tej rewolucji, psychiczna struktura człowieka nie została odpowiednio zmieniona przez rewolucję społeczną. Rewolucja ekonomiczna jest niezbędnym, ale niewystarczającym warunkiem wyzwolenia. Rewolucjoniści powinni byli wykorzystać rewolucję dla zniesienia instytucji rodziny, czyli zlikwidować moralność seksualną, która jest główną przeszkodą do osiągnięcia „ludzkiego szczęścia". Najlepszym sposobem mobilizowania politycznego dzieci jest sprawienie, aby stały się aktywne seksualnie. Dzieci aktywne seksualnie są naturalnymi rewolucjonistami i aby doprowadzić do rzeczywistej i prawdziwej rewolucji, należy doprowadzić do tego, aby dzieci zaczęły aktywnie uprawiać seks”. Pisał również, że: „W dziedzinie życia seksualnego, tego, co może uzyskać dla dzieci rewolucja społeczna, nie da im żadna reakcyjna ideologia ani orientacja polityczna... I dlatego właśnie rewolucyjne kształtowanie dziecka wymaga uwolnienia jego biologicznej, seksualnej aktywności. To jest bezdyskusyjne”. Tyle seksuolog Reich.
Erich Fromm (1900-1980 r. Niemiecki filozof, socjolog, psycholog i psychoanalityk pochodzenia żydowskiego) wprowadził teorię Reicha do programu badań Instytutu Badań Społecznych. Nowi marksiści dokonali odwrócenia kolejności rewolucji. Jeśli obalenie systemu miało wyzwolić tłumioną seksualność, to uwolnienie tłumionej seksualności powinno obalić system. Fromm, Horkheimer i Marcuse opracowali na nowo teorię Reicha w języku socjologii psychoanalitycznej, kreując wspomniany wyżej konflikt między naturą a kulturą, czyli między popędem seksualnym dzieci a tłumiącym ten popęd rodzicami. Ci „postępowi” marksiści doszli też do wniosku, że religia i kultura tłumią naturalny popęd seksualny, co prowadzi do psychopatologii i „zemsty” stłamszonej natury w postaci zbrodni i perwersjach seksualnych. Kultura niszczy samą siebie, napędzającej produktami kultury masowej zgubny konsumpcjonizm. Opresyjny wpływ kultury rodzi w ludziach skłonności faszystowskie, których efektem stał się Holokaust. Czyli mówiąc wprost, tłumienie popędu seksualnego prowadzi do Holokaustu, tak więc każdy system reglamentujący dostęp dzieci i młodzieży do seksu i pornografii wychowuje faszystów i zbrodniarzy. Obecne władze UE podzielają te „ideologię” i wymuszają na poszczególnych krajach wprowadzanie edukacji seksualnej o odpowiednim profilu polegającym na uwalnianiu popędu seksualnego wśród dzieci.
Prawdziwą siłą rewolucyjną jest młodzież zawsze dążąca do zaspokojenia popędu seksualnego wbrew rodzicom, wychowawcom i normom społecznym. Siłą rewolucyjną są intelektualiści - outsiderzy zawsze skonfliktowani ze społeczeństwem. Outsider, autsajder – człowiek pozostający na uboczu społeczeństwa, nieangażujący się bezpośrednio w bieżące sprawy. Termin ten narodził się prawdopodobnie w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Outsiderami nazywano np. hippisów. Takie zachowanie może być w pełni świadomym działaniem człowieka niegodzącego się na normy, zwyczaje, prawa lub mody aktualnie panujące w społeczeństwie, bądź wynikać z alienacji przez społeczeństwo jednostki niezdolnej do życia w grupie.
Siłą rewolucji są uciskane mniejszości społeczne, zawsze cierpiące pod uciskiem opresyjnej większości. Są to przede wszystkim mniejszości seksualne, łączące upośledzenie mniejszości z prześladowanym seksem "nienormatywnym".
Osobowość autorytarna” podsumowuje teorie Reicha i Fromma z 1936 r. wprowadzając do socjologii nowe narzędzie badawcze umożliwiające pomiar skłonności faszystowskich w osobowości człowieka. Zgodnie z przyjętą metodologią szacunek dla tradycji, kultury, rodziców i jakichkolwiek autorytetów, uznanie hierarchii za warunek sprawnej organizacji, a norm społecznych za warunek skuteczności społeczeństwa są oznaką skłonności faszystowskich i podatności na psychopatologie, natomiast skłonność do anarchii i odrzucanie wszelkich norm jest świadectwem zdrowia psychicznego. Postawa konserwatywna jest źródłem faszyzmu.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Karoń na ostro: Nie dajcie zrobić z dzieci DNA! Marksizm w postaci znanych celebrytów! APEL!: https://www.youtube.com/watch?v=3ZUDh513KvQ. Wykład porusza m.in. temat programu nauki masturbacji dzieci. Czas około 88 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 sie 2018, 19:42

Dzisiaj do godziny 19 zarejestrowano 6 komitetów wyborczych z Gminy Poraj.
1. Komitet Wyborczy Wyborców DOBRY PORAJ. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pan Patryk Frendowski.
2. KWW Andrzeja Tkacza - AKTYWNA WIEŚ. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pan Andrzej Tkacz z Gęzyna.
3. KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mateusz Adrian Pawłowski z Choronia.
4. KWW „GMINA DLA WSZYSTKICH”. Pełnomocnikiem wyborczym jest Andrzej Broniewski z Poraja.
5. KWW WIERNY WYBORCOM-ROBERT BĄCZYŃSKI. Pełnomocnikiem wyborczym jest Robert Bączyński z Żarek Letniska.
6. KWW DLA OBYWATELA. Pełnomocnikiem wyborczym jest Dominik Łukaszewicz z Poraja.
Termin rejestracji komitetów mija dzisiaj (27 sierpnia) o godzinie 24.
Można się już domyśleć, pod jakimi nazwami komitetów ukryły się partię. Termin zgłaszania kandydatów na radnych mija 17 września, wtedy będzie wszystko jasne. Kandydatów na wójta można zgłaszać do 26 września.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2018, 08:39 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 sie 2018, 21:05

Komitet Wyborczy Wyborców DOBRY PORAJ, reklamuje się w ten sposób: https://www.youtube.com/watch?v=9D0y4ruEJb0. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pan Patryk Frendowski. Wszystko wskazuje na to, że jest to zakamuflowany SLD. Wszystko się wyjaśni po publikacji listy kandydatów na radnych.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1317
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 27 sie 2018, 22:33

Na BIP-ie RIO Katowice ukazało się dzisiaj wystąpienie pokontrolne dotyczące Gminy Poraj proszę czytać i wyciągać wnioski.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 sie 2018, 23:08

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 21 marca do 23 maja 2018 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Poraj za okres od 1 stycznia 2014 r. do 23 maja 2018 r. A oto link do wystąpienia pokontrolnego:
http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=d ... ar_id=7179.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 sie 2018, 08:19

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 19 komitetów partii politycznych, 2 komitety koalicji partii politycznych, 2 komitety organizacji, 3 komitety wyborców. Razem zarejestrowano 26 komitetów wyborczych.
Koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych:
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Komitety wyborcze organizacji:
KOMITET WYBORCZY DEMOKRACJA I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOMITET WYBORCZY OBURZENI
Komitety wyborcze partii politycznych.
KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA
KOMITET WYBORCZY LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA
KOMITET WYBORCZY KONGRES NOWEJ PRAWICY
KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA
KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA
KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
KOMITET WYBORCZY SOLIDARNA POLSKA
KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA PRACY
KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM
KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ
KOMITET WYBORCZY UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW
KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Komitety wyborcze wyborców:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Wszystkie te ugrupowania mają prawo wystawić listę kandydatów do Rady Gminy Poraj.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 sie 2018, 08:39

C.D. Tolerancja represywna. Następny „kulturowy” marksista to Herbert Marcuse (1898 - 1979) – niemiecko-amerykański filozof pochodzenia żydowskiego, niemiecki komunista, ideolog rewolty studenckiej i socjolog marksistowski, przedstawiciel szkoły frankfurckiej, główny ideolog Nowej Lewicy (od 1964 r.). Główne działa: Eros i cywilizacja, Tolerancja represywna i Człowiek jednowymiarowy. Stworzył teorię, według której nadmiar dóbr materialnych sprawił, że robotnicy nie stanowią już siły rewolucyjnej w zachodnich społeczeństwach współczesnego świata. Herbert Marcuse ideolog rewolucji hipisowskiej stworzył pojęcie „tolerancji represywnej”. Jego zdaniem, jeśli coś tolerujemy, ale bez entuzjazmu oznacza to, że dalej nietolerancja w nas siedzi i często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Winniśmy poddać się reedukacji. Marcuse zakładał, że mniejszości z natury są rewolucyjne i postępowe, ale ich rewolucjonizm zostaje niestety rozbrojony przez tolerancję, którą okazuje im zdroworozsądkowa większość. Dlatego należy wyprowadzać mniejszości na ulice, aby wywoływać i prowokować nietolerancję większości do mniejszości. Wtedy gnębiona mniejszość stanie się bardziej skora do rewolucyjnych czynów. Odkrył zależność, że każdy, kto nie toleruje mniejszości seksualnych, buduje je, wzmacnia i poszerza ich bazę. Każdy, kto toleruje mniejszości, osłabia mniejszości i powoduje ich bezużyteczność rewolucyjną. Dlatego mniejszości trzeba ciągle namawiać do aktywności i prowokowania większości swymi skłonnościami. Jest to cyniczne wykorzystywanie mniejszości do swych celów politycznych. Np. na „Paradzie równości” w Berlinie wznosi się już hasła: „Wasze dzieci będą takie jak my” Trzeba ciągle prowokować większość i utrzymywać konflikt. W 1965 r. Marcuse napisał esej pt. „Tolerancja represywna”. Tolerancja represywna to teoretyczne uzasadnienie terroru (fizycznego i psychicznego) stosowanego przez postępową lewicę wobec reakcyjnej prawicy. Po raz pierwszy wskazana została ta część społeczeństwa, zwana mniejszością, która jest trwałym elementem antysystemowym. I tak powstał program budowy i tworzenia dominacji świadomej swoich celów i dobrze zorganizowanej mniejszości nad rozbitym, upokorzonym, nieumiejącym bronić własnego systemu wartości społeczeństwem.
Fragment eseju „Tolerancja represywna”: „Małym i bezsilny mniejszościom, które zmagają się z fałszywą świadomością i jej beneficjentami należy pomóc. Ich dalsze istnienie jest ważniejsze niż nadużywanie praw i swobód, które przyznają konstytucyjne uprawnienia tym, którzy prześladują te mniejszości (Pytanie moje: Czy to dotyczy też mafii i przestępczych gangów? To też są mniejszości). O tuż istnienie takich grup, wszystkich mniejszości bez przymiotnikowo bez wnikania w to, co te mniejszości reprezentują i jaki mają cel, to ich istnienie jest ważniejsze niż zachowywanie jakichkolwiek praw i swobód. Powinno być teraz jasne, że korzystanie z praw obywatelskich przez tych, którzy ich nie mają, zakłada odebranie praw obywatelskich tym, którzy te prawa mają, ale im tych praw odmawiają a wyzwolenie wyklętych tej ziemi, zakłada ucisk nie tylko ich starych, ale także ich nowych panów”. Mówiąc wprost, prawa większości muszą zostać odebrane na korzyść mniejszości.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: TOLERANCJA REPRESYWNA HERBERTA MARCUSE: https://www.youtube.com/watch?v=6zoXwWQo8bk Czas około 25 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 sie 2018, 21:12

Jeżeli kogoś interesują zarobki w gminie, to podaje link: http://zycieporaja.pl/wiadomosci/zarobk ... iny-poraj/

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 29 sie 2018, 14:40

Informacja Wójta Gminy Poraj z dnia 27.08.2018: dotycząca wyznaczenia na obszarze gminy Poraj miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5520.
Jest to kpina wójta z wyborców. Trzy bezpłatne tablice ogłoszeń w Poraju, dwie w Żarkach Letnisku i po jednej w pozostałych sołectwach dla komitetów wyborczych, to jest jawne ograniczanie demokracji przez władze Gminy. Co? Wieszanie na innych tablicach będzie płatne? Gmina powinna mieć już dawno przygotowane duże tablice wyborcze i powinna rozstawiać je na czas kampanii wyborczej. Takie tablice powinny się znaleźć w centrum sołectw, obok centrów handlowych i w pobliżu kościołów. Tak się dzieje w gminach, gdzie rządzi demokratyczna władza. Ograniczanie informacji komitetów wyborczych, to nie jest uczciwa metoda na wygranie wyborów.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 30 sie 2018, 09:26

C.D. Teoria krytyczna. Od 1935 r. seks stał się obsesją neomarksizmu i pozostaje nią do dzisiaj. Wszystkie jego współczesne nurty, włącznie z dominującą obecnie tematyką LGBT i feministyczną genderologią w ostatecznym rozrachunku, po wykonaniu wszelkiej wyobrażalnej ekwilibrystyki semantyczno-strukturalistyczno-postmodernistycznej, prędzej czy później powracają do seksu. Jednak w pierwszej połowie lat 30. otwarta proklamacja rewolucji seksualnej przez działającego niezależnie Wilhelma Reicha okazała się niemożliwa i napotkała opór nie tylko chrześcijańskiej Europy, ale środowiska apolitycznych psychoanalityków, a nawet ideowych środowisk komunistycznych.
Teoria krytyczna w formie kanonicznej, dzisiaj właściwie zupełnie nieznanej, powstawała w kilku etapach w latach 1936-1944, a w latach 1944-50 została gruntownie przerobiona i przystosowana do nowych warunków społecznych i geopolitycznych. W rezultacie stała się pojęciem zbiorczym obejmującym całą ideologię antykultury. Teoria krytyczna to teoria permanentnej negacji rzeczywistości.
W latach 1941-1944 powstała wspólna praca Horkheimera i Theodora W. Adorno pt. „Dialektyka oświecenia” uznawana za sztandarowe dzieło teorii krytycznej. Tuż po opublikowaniu „Dialektyki oświecenia” Horkheimer wygłosił serię odczytów zatytułowanych „Zaćmienie rozumu”. Wykłady te zostały opublikowane w 1947 r. w USA, a dopiero w 1967 r. w Niemczech pod tytułem „Krytyka instrumentalnego rozumu”. Książka jest wprawdzie „wyciągiem” z „Dialektyki oświecenia”, ale stanowi logiczną kontynuację właściwej teorii krytycznej z 1937 r.
Max Horkheimer (1895-1973) niemiecki filozof pochodzenia żydowskiego, neomarksista i socjolog.
Theodor W. Adorno (1903 -1969) niemiecki filozof pochodzenia żydowskiego, neomarksista, socjolog, teoretyk muzyki i kompozytor.
Od 1944 r. Instytut rozpoczął współpracę z Berkeley University w Kalifornii przy programie pt. „Studia nad przesądem”. Program realizowany na zlecenie Amerykańskiego Komitet Żydowskiego miał na celu przeciwstawienie „ukrytemu amerykańskiemu antysemityzmowi”. Ze strony Instytutu współdyrektorem projektu był Theodor W. Adorno. Prace ukończono w 1947 r., ale jej nie opublikowano z powodu sporów między autorami, a wydano dopiero w 1950 r. pt. „Osobowość autorytarna”. „Dialektykę oświecenia” w Europie opublikowano w 1967 r., ale poddano ją znacznym przeróbkom, usuwając cała rewolucyjną terminologię marksistowską i zastępując ją terminologią demokratyczno-wolnościową. Proces „odideologizowania” książki dokończono przed jej wznowieniem w 1969 r.
Teoria krytyczna wychodzi z założenia, że w rzeczywistość jest odbiciem stosunków społecznych, których istotę stanowi społeczna niesprawiedliwość, a więc każda rzeczywistość jest z natury wadliwa. Tworzenie wizji nowej rzeczywistości jest bezcelowe, ponieważ każda nowa rzeczywistość, nawet jeśli będzie lepsza od istniejącej, będzie również wadliwa (ideał jest utopią). Nową rzeczywistość należy więc zastąpić postulatem widniejącej na horyzoncie „lepszej praktyki”, a uwagę skoncentrować na wszechstronnej krytyce status quo i jego demontażu. Postawa krytyczna wobec z definicji wadliwego status quo jest z definicji słuszna, dążenie do jego zmiany jest więc warunkiem postępu, natomiast jego utrwalanie jest utrwalaniem wadliwości, tak więc postawa konserwatywna jest z definicji reakcyjna.
Dzięki takiemu podejściu teoria krytyczna wyznacza swoim wyznawcom rolę wiecznej awangardy i to awangardy nieomylnej, ponieważ postulat destrukcji rzeczywistości wadliwej i tworzenia „lepszej praktyki” zachowuje wieczną aktualność, a jednocześnie – co jest bardzo ważne – wszystkich, którzy nie aprobują filozofii totalnej negacji, ustawia w pozycji wrogów postępu. Jest to element bardzo ważny, ponieważ będzie w przyszłości rozwijany przez Herberta Marcuse.
Max Horkheimer pisał: „Celem teorii krytycznej jest stworzenie świata odpowiadającego potrzebom i siłom człowieka”, czyli „emancypacja ludzkości z uwarunkowań zniewolenia”, a więc już niewyzwolenie proletariatu z nędzy, ale wyzwolenie całej ludzkości ze zniewolenia. Jakiego zniewolenia? Każdego zniewolenia. W 1937 r. filozofowie Insytutut Badań Społecznych byli akurat w fazie opracowywania dzieła wykazującego, że „najgłębszym źródłem zniewolenia jest rodzina i autorytet, zniewalająca ludzkość przez tłumienie jej popędu seksualnego”.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: JAK ODZYSKAĆ REALNĄ SUWERENNOŚĆ. WAŻNE! Krzysztof Karoń 28.06.2018: https://www.youtube.com/watch?v=AI2Sf4A7-Xk. Czas około 48 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 31 sie 2018, 20:14

KWW Dobry Poraj. Mamy prezentację 1 punktu programu wyborczego tego Komitetu: „Demokracja bezpośrednia - każde nasze głosowanie skonsultujemy z naszymi wyborcami: https://www.youtube.com/watch?v=GSeooV7BrWI
Co to jest demokracja bezpośrednia? Demokracja bezpośrednia (z greckiego Demos = lud oraz creatos = panować, czyli bezpośrednie panowanie ludu) – system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, referendum), w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W demokracji bezpośredniej obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje, jednak obecnie w większości państw zachodnich zastosowanie ma demokracja pośrednia. Pewnym wyjątkiem jest Szwajcaria, która jest związkiem państw. Tworzą ją republiki będące kantonami konfederacji, posiadające charakter organizmów państwowych. Szwajcaria jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną, gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum (demokracja bezpośrednia). Jest to możliwe, ponieważ jest tam szczególnie silna pozycja parlamentu i władz kantonalnych. Zgromadzenie Federalne (parlament) to najwyższa władza rządząca w Szwajcarii. Jest władzą ustawodawczą (również dokonywanie zmian konstytucyjnych), władzą elekcyjną (wybór rządu – Rady Federalnej, prezydenta i wiceprezydenta, Kanclerza Federalnego, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Trybunału Federalnego, generała głównodowodzącego armią), władzą kierowniczą (wobec rządu), władzą kontrolną (nadzór nad rządem, nad stosunkami z zagranicą, zatwierdzanie sprawozdania finansowego państwa, formowanie parlamentarnych komisji śledczych), władzą sądową (rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, o ważności inicjatywy ludowej, udzielanie łaski osobom skazanym). Konstytucja wspomina o kadencji wyłącznie izby Rady Narodu (4 lata), która nie może być rozwiązana przedterminowo. Konstytucja szwajcarska, pomimo powyższego, posiada przepisy o trójpodziale władz. Nie ma jednak tam zagwarantowanej ich równowagi.
Demokracja bezpośrednia - idea słuszna, ale w naszych warunkach politycznych niewykonalna, ponieważ organizacja referendum przed każdą sesją Rady Gminy jest kosztowne i niemożliwe technicznie. Głosowanie przez Internet to jeszcze daleka przyszłość ze względu na ograniczony dostęp wszystkich wyborców do tego medium. Takie głosowanie nie będzie obecnie reprezentatywne.
1. Wpływ na wynik głosowania będą mieć osoby nieprzygotowane merytorycznie. Nigdy głosujący nie będzie miał takiej wiedzy o sprawach gminy co radny, ponieważ nie będzie czasu, ani sposobu na przekazanie mu tej wiedzy. Nie ma też pewności, że głosujący będzie chciał zapoznać się z wiedzą konieczną do podjęcia decyzji.
2. Ostry konflikt polityczny dotyczący drogi dalszego rozwoju Polski (droga socialiberalna, czy chrześcijansko-demokratyczna, chadecka) spowoduje, że wyborcy będą głosować nie merytorycznie, a politycznie, prowadząc grę.
3. Rozmawiając osobiście, telefonicznie, czy przy pomocy portalów społecznościowych rozmówcy mogą ulegać emocjom, być niedoinformowani lub wprowadzeni w błąd i dokonać nieracjonalnego wyboru.
4. Głosujący mogą kierować się własnym interesem, a niekoniecznie tym, co jest najlepsze dla gminy.
5. Załóżmy, że KWW Dobry Poraj zdobędzie większość w Radzie Gminy. Wprowadzając demokrację bezpośrednią, będzie mieć ciągle problem z realizacją spójnego programu dla całej gminy. Różnica zdań i interesów wyborców z poszczególnych sołectw uniemożliwi przyjęcia większości uchwał. Mieszkańcy Żarek Letniska będą przeciwni inwestycji w Poraju i na odwrót. Mieszkańcy małych sołectw zostaną pozbawieni w ogóle inwestycji – zostaną przegłosowani przez większe sołectwa.
Wnioski: 1 punkt programu KWW Dobry Poraj jest niemożliwy w naszych warunkach do wprowadzenia. Jest to pomysł populistyczny mający na celu podważenia zaufania do demokracji pośredniej i zmylenia wyborców. Demokracja pośrednia uaktywnia ludzi zdolnych z wyobraźnią, którzy swoją wiedzą i inteligencją potrafią dobrze służyć wyborcom i gminie. Potrafią połączyć interesy wszystkich sołectw z interesami całej gminy. Są inne sprawdzone sposoby współpracy radnych z wyborcami.
Nikt nie zabrania konsultacji radnych z wyborcami, ale konsultację nie zawsze muszą być wiążące.
Radni, którzy chcą przerzucać odpowiedzialność za swoje głosowania w Radzie Gminy na wyborców, nie muszą mieć żadnych kwalifikacji. Stają się tylko pasami transmisyjnymi, a takich radnych nam nie potrzeba. Musimy wybrać ludzi, którzy ogarną potrzeby wszystkich sołectw, wytłumaczą wyborcom istniejący stan rzeczy i podejmą sami odpowiedzialną decyzję podczas głosowania. Z tego radni będą rozliczani.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 wrz 2018, 11:15

C.D. Marksistowskie plany i wyobrażenia Spinelliego. Manifest z Ventotene. W swej „pracy u podstaw” nowi marksiści szeroko stosują dorobek brytyjskiego filozofa analitycznego - Johna Langshawa Austina (1911 - 1960 r.). Opracował on teorie o „tworzeniu faktów słowami”. Naprawdę jest to filozofia kłamstwa i manipulacji. Oparta jest jednak częściowo na prawdzie, ponieważ np. słowa „biorę cię za żonę” rzeczywiście tworzą fakt poślubienia, ale tylko wypowiedziane w określonych okolicznościach. Wypowiedziane nad jeziorem nie tworzą faktu. Ojcem założycielem marksizmu był Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831 – niemiecki filozof, twórca filozofii krytycznej). Dalszy rozwój marksizmu „zawdzięczamy” Marksowi, Engelsowi, Leninowi, Trockiemu itd. Od początku powstania marksistowskiej ideologii jej wyznawcy chcieli rewolucyjnie zmieniać świat i wpływać na jego historię.
Ostatnim zjednoczeniowym ojcem założycielem „nowoczesnej” Unii Europejskiej jest Altiero Spinelli (włoski polityk, działacz Włoskiej Partii Komunistycznej, zwolennik federalnej koncepcji zjednoczenia Europy). Wyrzucony z Włoskiej Partii Komunistycznej za trockizm. Trocki uważał, że warunkiem zwycięstwa komunizmu jest pomoc ekonomiczna i militarna, którą będą prowadzić między sobą radzieckie „Stany Zjednoczone Europy”, dlatego też krwawa rewolucja miała być rozszerzana przez ZSRR na sąsiadujące z nim państwa. Zwolennik tej metody Spinelli wywarł ogromny wpływ na proces integracji europejskiej po II wojnie światowej. Pierwszym dokumentem zjednoczeniowy stworzonym przez komunistów w 1941 roku był Manifest z Ventotene (wyspa). Przedstawiono w nim wizję powojennej zjednoczonej Europy.
Manifest z Ventotene to trzyrozdziałowy dokument, stworzony przez trzech włoskich antyfaszystowskich, socjalistycznych i komunistycznych intelektualistów: Altiera Spinellego, Ernesta Rossiego i Eugenia Colorniego. Postuluje on utworzenie unii państw europejskich, wyznaczając zasadnicze linie jej funkcjonowania. https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_z_Ventotene. Wkrótce po II wojnie światowej Manifest stał się programem Europejskiego Ruchu Federalistycznego (Movimento Federalista Europeo).
Staje się też powoli i systematycznie programem UE.
Manifest z Ventotene w skrócie:
1. Pierwszym zadaniem bez rozwiązania, którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa.
2. Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności.
3. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów.
4. Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi (dopisek mój - zabezpieczy to UE przed buntem narodów).
5. Jest potrzeba stworzenia w wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzać zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego (dopisek mój - stan wyjątkowy).
6. Nowe państwo, a z nim nowa, prawdziwa demokracja powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii (dopisek mój – prawdziwa demokracja w dyktaturze – genialne połączenie).
7. Europejska rewolucja musi być socjalistyczna.
8. Nasz ruch czerpie, co do celów i kierunków działania nie z rozpoznania jakiejś nieistniejącej jeszcze woli ludu, ale ze świadomości reprezentowania najgłębszych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Dzięki niej nasz ruch wyznacza linie kierunkowe nowego porządku, narzucając jeszcze nieuformowanym masom pierwszą społeczną dyscyplinę. (Dopisek mój - poezja zamordyzmu).
9. Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakiś dogmatycznych zasad (dopisek mój - czyli bez przepisów prawa – czysty styl leninowski).
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: ALTIERO SPINELLI I NOWA EUROPA: https://www.youtube.com/watch?v=kPLi3Y_ySCw. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 32 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 wrz 2018, 20:03


letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 wrz 2018, 09:08

C.D. Marksistowskie plany i wyobrażenia Spinelliego dotyczące zjednoczonej Europy. W latach 80 komunista Spinelli odegrał jedną z decydujących ról w procesie integracji europejskiej poprzez idee wzmocnienia traktatów, zwaną planem Spinellego. W efekcie w Unii Europejskiej mamy komisarzy, komitety i rady na wzór radziecki. Na cześć Spinelliego jeden z głównych budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli nazwano jego imieniem. Spinelli współpracował z grupą nowych marksistów. Nowi marksiści (szkoła frankfurcka) koncentrowali się na próbach niszczenia podstaw ekonomicznych zachodniego systemu. Celem ich planów było i jest zniszczenie etosu pracy, zniszczenie kultury i religii. Twierdzą oni, że rozwój kultury ludzkości poszedł w złym kierunku, co jest przyczyną wszelkiej nierówności. Dlatego podejmują rewolucyjne próby zmiany tego porządku. Próby wzniecenia rewolucji opartej na klasie robotniczej (dyktatura proletariatu - początki XX wieku) i młodzieży (hipisowska rewolucja seksualno – kontr kulturalna, koniec lat 60) skończyły się niepowodzeniem. Dlatego nowi marksiści uważają, że trzeba uderzać w kulturę narodów, tworząc antykulturę, likwidować etos pracy, wprowadzać destrukcję obecnego systemu i wywołać kryzys ekonomiczny. Nawet wezwali Arabów do pomocy. Żądania socjalne kilku milionów gardzących pracą Arabów niewątpliwie przyczynią się do przyspieszenia kryzysu ekonomicznego Europy. Cyklicznie powtarzające się zamachy przyspieszą kryzys społeczny i polityczny. Marksiści uważają, że kryzys ekonomiczny, społeczny i polityczny zmusi społeczeństwa do poparcia marksistów. W okresie rewolucji należy uzależniać ekonomicznie ludzi od rewolucyjnej władzy, stosując powszechnie rozdawnictwo. Natomiast „elity” nadzorcze, aby były lojalne rewolucyjnej władzy, muszą być bardzo dobrze wynagradzane. Równolegle należy pracować nad likwidacją granic narodowych, stworzenie jednej wspólnej armii, wspólnego prawodawstwa i wspólnego rządu związkowego. Po zwycięstwie rewolucji w Europie należy powrócić do poziomu wspólnoty pierwotnej i budować od podstaw nową kulturę ludzkości bez płci, bez nierówności i podziałów, bez ciemnoty i zacofania, bez religii i obrzędów. Ponieważ nowi marksiści zdają sobie sprawę, że po rewolucji będzie dalej trwał kryzys ekonomiczny i duża część społeczeństw będzie stawiać opór, więc konieczny będzie aparat nacisku i represji. W tym aparacie zajmie naczelne miejsce genderowska kadra naukową, nowi (kontrkulturowi) marksiści, organizacje LGBT i osoby z nimi związane. Oni będą likwidować, aktywnie płeć już od lat wczesnoszkolnych i będą egzekwować nowe prawo. Marksiści zdają sobie sprawę również, że w czasie dużego kryzysu gospodarczego, który musi nastąpić, trzeba zapewnić dopływ środków zewnętrznych. Dlatego planuje się przywrócenie kolonializmu i otwarcie szeroko granic w celu przyjęcia z zewnątrz nowej siły roboczej („arbajterów”, Arabów itp.). Należy też dalej przenosić produkcję dóbr do Azji. Pozwoli to na przetrwanie najtrudniejszego okresu rewolucji (braku towarów na rynku). Takie koncepcje są rozważane od połowy lat 70. Wtedy narodziło się pojęcie eurokomunizm. Czy takie działania przeciw naturze mogą się udać? Czy natura na to pozwoli? Nikt tym pytanie w „starej” Europie się nie przejmuje.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Altiero Spinelli: nieznany patron UE - Krzysztof Karoń: https://www.youtube.com/watch?v=Fo2lgi681JU. Czas około 87 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 wrz 2018, 09:46

C.D. Ruchy komunistyczne w Europie i świecie. Na początku lat 70. światowy ruch komunistyczny składał się z kilku nurtów:
Rosja i Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (leninizm i stalinizm) - centrum zorganizowanego ruchu komunistycznego i centrum ortodoksyjnego marksizmu.
Komintern. - moskiewska centrala, której podporządkowana była sieć zachodnich partii komunistycznych. Komintern został formalnie rozwiązany w 1943 r., ale nadzór nad zachodnimi partiami komunistycznymi Moskwa sprawowała przez ich finansowanie i szkolenie partyjnych kadr w rosyjskiej szkole partyjnej.
Trockizm - nurt marksizmu ortodoksyjnego. Niezależny od Moskwy, przynajmniej formalnie. Od 1923 r. w Rosji środowisko Trockiego traktowane było jako lewicowa opozycja. Trocki był zwolennikiem internacjonalistycznego marksizmu leninowskiego i twórcą teorii rewolucji permanentnej, zakładającej konieczność rewolucji światowej, ponieważ państwo socjalistyczne nie jest w stanie wytrzymać konkurencji z systemem kapitalistycznym (co samo w sobie świadczy o inteligencji Trockiego). W 1938 r. powstała IV Międzynarodówka (trockistowska), ale Trocki został zamordowany na polecenie Stalina w Meksyku, w 1940 r. i ruch uległ rozbiciu. Mimo to zachował znaczne wpływy w lewicowych i antystalinowskich środowiskach w Europie Zachodniej i w USA (tam środowiska intelektualnej lewicy były w znacznej mierze trockistowskie) oraz w krajach Trzeciego Świata, ponieważ teoria rewolucji permanentnej zakładała współpracę proletariatu z dominującym w tych krajach chłopstwem. Z trockizmem związane były również liczne drobne nurty anarchizującego skrzydła Nowej Lewicy - z niego wyrósł ruch Socialisme ou Barbarie Castoriadisa (1948-65). Cornelius Castoriadis (1922 - 1997) – francuski filozof i psychoanalityk pochodzenia greckiego. Był jednym z twórców lewicowego pisma Socialisme ou Barbarie.
Szkoła frankfurcka - rewizjonistyczny marksizm antykulturowy (freudomarksizm Reicha, Fromma i teoria krytyczna). Koncentrująca się nie na działalności organizacyjnej, ale na teoretycznym uzasadnieniu antykultury. Jej pierwszym skutkiem była rewolucja kontrkulturowa rozpoczęta przez aktywistów beat generation, ale teoria krytyczna umożliwiając destrukcję systemu, wykluczała możliwość działalności pozytywnej (chociażby w sensie tworzenia sprawnej organizacji), dlatego antykultura nie była w stanie stworzyć kadr zdolnych do przejęcia władzy. Takimi kadrami dysponowały natomiast zachodnie, promoskiewskie partie komunistyczne, ale te z kolei skrępowane były ortodoksyjnym marksizmem sowieckim.
Nowa Lewica. Był to nowy ruch formujący się ok. 1960 r. W USA dominował w nim radykalny nurt, dryfujący w kierunku terroryzmu. W Europie zaś dominował antykulturowy nurt intelektualny. Ośrodkiem amerykańskiej Nowej Lewicy stała się organizacja Studenci dla Społeczeństwa Demokratycznego (SDS), ruch Free Speech Movement dążący do upolitycznienia środowiska akademickiego, a w ostatniej fazie Youth International Party (Yippies), anarchizująca pseudo partia o programie zbliżonym do radykalnej części europejskiego sytuacjonizmu (połączenie poezji, architektury, muzyki i działalności rewolucyjnej w jedną, spójną całość).
W Europie Nową Lewicę tworzyli przede wszystkim sytuacjoniści koncentrujący się - zgodnie z ideologią antykultury - na środowisku studenckim i artystycznym, ale największy wpływ wywarła nowa lewica brytyjska - środowisko magazynu New Left Review Stuarta Halla oraz Birmingham School of Cultural Studies (Perry R. Anderson) prowadząca regularną pracę nad rozwijaniem teorii krytycznej, teorii Antonio Gramsciego i strukturalistycznego marksizmu Louisa Althussera. W Niemczech kadra Nowej Lewicy rekrutowała się z Socjalistycznego Związku Studentów Niemieckich (SDS) działającego aktywnie przede wszystkim w Berlinie Zachodnim.
Louis Althusser (1918 - 1990) – francuski filozof marksistowski, jeden z głównych przedstawicieli marksizmu strukturalistycznego.
Mówiąc w największym skrócie, Nowa Lewica była nowym pokoleniem komunistycznych aktywistów, czyli ludzi dążących do realizacji systemu komunistycznego, których mentalność uformowała z jednej strony teoria krytyczna, z drugiej zaś negatywne doświadczenie realnego komunizmu sowieckiego. Wpływ teorii krytycznej skłaniał Nową Lewicę do bezrefleksyjnego trwania przy samej koncepcji komunizmu jako "lepszej praktyki" i uniemożliwiał jej racjonalną weryfikację, a ponieważ jedyną wersją komunizmu inną, niż realny komunizm sowiecki były teorie spontanicznego komunizmu demokratycznego - Nowa Lewica musiała wrócić do źródeł, czyli do komunizmu radzieckiego, luksemburgizmu i trockizmu.
Komunizm, Historia Pewnego Złudzenia - Upadek cz.1: https://www.youtube.com/watch?v=xP3Hsr6aJxA. Czas około 15 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 wrz 2018, 09:36

C.D. Nowa lewica w bloku wschodnim. Inaczej niż na Zachodzie, w krajach bloku wschodniego czynna opozycja antykomunistyczna została wymordowana na początku lat 50. (szczegóły tej akcji poznajemy dopiero współcześnie pod ogólnym hasłem „żołnierzy wyklętych”), a wpływ antykomunistycznej inteligencji został zmarginalizowany ostatecznie po krótkim okresie tzw. odwilży po „Październiku 1956”. Jedyną opozycją pozostała „opozycja lewicowa”, czyli ta część marksistów, którzy z bliska obserwowali skutki praktycznego wdrożenia idei komunizmu, zapaść ekonomiczną i terror. Jednak w odróżnieniu od większości społeczeństw odciętych całkowicie od cywilizowanego świata, elity komunistyczne, a szczególnie ich młode pokolenie, mogły wyjeżdżać na Zachód, miały kontakty zarówno z tamtejszą rzeczywistością (chociaż przede wszystkim z zachodnimi komunistami) i miały dostęp do neomarksistowskiej literatury. Pokolenie to było beneficjentem komunizmu, ale właśnie dlatego w jego interesie była transformacja systemu niewydolnego i wymagającego kosztownego aparatu represji. Z przyczyn zasadniczych transformacja taka mogła prowadzić do odrzucenia komunizmu (co nie było ani możliwe w sytuacji faktycznej militarnej okupacji bloku wschodniego, ani racjonalne z punktu widzenia elit totalitarnej władzy), albo w kierunku „rewizjonizmu” i prób nadania socjalizmowi „ludzkiej twarzy”. Właśnie z tego względu tendencje demokratyzacyjne Nowej Lewicy zachodniej znalazły swój odpowiednik w ideologii Nowej Lewicy wschodniej, a ponieważ obydwa nurty nie kwestionowały abstrakcyjnej idei komunizmu, rewizja musiała polegać na powrocie do marksistowskiego wyobrażenia demokracji, czyli do komunizmu radzieckiego, luksemburgizmu itp. nurtów. Jednak Nowa Lewica zachodnia miała na celu likwidacje kapitalizmu, a więc mogła swobodnie przyjmować taktykę antykultury, natomiast Nowa Lewica wschodnia, nauczona doświadczeniem francuskiej i niemieckiej rewolucji seksualnej lat 30. wiedziała, że antykultura niszczy każdy system, a więc musi zniszczyć również system komunistyczny. W rezultacie Nowa Lewica w bloku wschodnim mogła powrócić wyłącznie do źródeł marksizmu ortodoksyjnego, ale przed stalinowskiego, czyli do komunizmu radzieckiego, luksemburgizmu i trockizmu, a hasła antykulturowe przejmowała później raczej w wersji maoistowskiej niż „frankfurckiej”.
Luksemburgizm – specyficzna odmiana socjalizmu, bazująca na teoretycznych zagadnieniach przedstawionych przez Różę Luksemburg w swoich pracach.
Różnicę między komunistycznym „betonem” a komunistyczną Nową Lewicą najlepiej streści stwierdzenie, że o ile komuniści betonowi byli zwolennikami hierarchicznego centralizmu demokratycznego i dyktatury proletariatu, to Nowa Lewica proponowała wprowadzenie anarchistycznych, samorządnych kołchozów (np. program „Solidarności” z 1981 r. – „Samorządna Rzeczpospolita”).
Taki był rodowód polskiej opozycji lewicowej, która znacznie później stała się trzonem tzw. lewicy laickiej dla odróżnienia od tzw. lewicy katolickiej, czyli zblatowanej chrześcijańskiej demokracji w wyniku marszu przez instytucje. Przedstawicielami lewicy laickiej byli m.in. Jacek Kuroń (ur. 1934), Andrzej Garlicki (ur. 1935), Andrzej Krzysztof Wróblewski (ur.1935), Krzysztof Pomian (ur.1934), Karol Modzelewski (ur. 1937).
Komunizm, Historia Pewnego Złudzenia - Upadek cz 2.: https://www.youtube.com/watch?v=T7-MhenKf8w. Czas około 15 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 wrz 2018, 19:35


letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 wrz 2018, 11:53

Proponuje jeszcze kabaret Neo-Nówka: https://www.youtube.com/watch?v=7o-jQDMtN9M

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 wrz 2018, 18:40

Nowi marksiści wyprowadzają mniejszości seksualne na ulicę. Dawniej wyprowadzali robotników. Gdy robotnicy ich zlekceważyli, podpuszczają teraz młode lesbijki i młodych gejów do walki o lepszy świat. Walczą o likwidację rodziny, płci, kultury chrześcijańskiej. Chcą aborcji na życzenie, nauki homoseksualizmu w szkołach, darmowych środków antykoncepcyjnych. Marksiści wiedzą, że im bardziej mniejszości seksualne będą wkurzać otoczenie, tym bardziej będą prześladowane. Im bardziej będą prześladowane, tym bardziej będą popierać marksistów. Prześladowanie gejów i lesbijek wymusi jednoczenie się mniejszości i stworzenie licznej rewolucyjnej klasy zdolnej do przeprowadzenia rewolucji obyczajowej o później socjalistycznej. To nie żarty, ale autentyczny program europejskich marksistów. Proszę obejrzeć fragment filmu z dzisiejszej (08.09.18) parady równości w Katowicach. Szeregi mniejszości seksualnych rosną z dnia na dzień: https://www.facebook.com/j.marciniak79/ ... zA2OTIzOA/.
https://www.facebook.com/j.marciniak79/ ... zczMzIwOQ/.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 wrz 2018, 09:50

C.D. Opozycja Walterowska. Pojęcie opozycji jest względne. Neomarksizm stał w opozycji do marksizmu klasycznego, co nie oznacza, że był w opozycji do idei komunizmu.
W 1949 r. w Polsce zlikwidowano Związek Harcerstwa Polskiego, ponieważ zbyt żywe były w nim tradycje walki konspiracyjnej i nastroje antykomunistyczne. W 1950 r. struktury ZHP włączono do ZMP. W 1951 r. powstała Organizacja Harcerska ZMP. W 1954 r. powstała nowa organizacja wzorowana na organizacji pionierskiej im. Włodzimierza Lenina, oparta na wzorach wychowawczych Antona Makarenki. Organizacja nazwana została na cześć gen. Karola Świerczewskiego – Waltera najpierw Kręgiem Walterowskim a później Hufcem Walterowskim. Jednym z jej założycieli był Jacek Kuroń (1934-2004), jeden z przedstawicieli pierwszego pokolenia wschodniej Nowej Lewicy współpracującej z zachodnimi ruchami marksistowskimi. Wychowankami Kuronia z drużyn wolterowskich byli m.in. Adam Michnik (ur. 1946), Seweryn Blumsztajn (ur.1946), Jan Lityński (ur.1946), Józef Chajn (ur. 1941).
Kuroń w 1952 r. wstąpił do partii komunistycznej, ale został z niej usunięty za krytykę założeń ideologicznych ZMP. Wykładnią jego założeń był właśnie program drużyn wolterowskich. W 1956 r. ponownie przyjęty do PZPR, ponownie został z niej usunięty w 1964 r., po opublikowaniu Listu otwartego do Partii napisanego wspólnie z Karolem Modzelewskim. Zarzucono im lewicowe odchylenia.
Krytyka systemu w wydaniu Kuronia sprowadzała się do krytyki komunistycznej biurokracji, opisanej w 1957 r. w książce jugosłowiańskiego komunisty Milovana Dżilasa pt. „Nowa klasa”. Proponowana przez Kuronia „demokracja robotnicza” była systemem tzw. komunizmu radzieckiego, opartego na radach robotniczych podejmujących kolektywne decyzje w sprawach gospodarczych oraz podziału dochodu narodowego.
List otwarty do partii Kuronia i Modzelewskiego. Program Nowej Lewicy wschodniej przedstawia słynny „List otwarty do Partii” napisany w 1964 r. przez młodych komunistów (wcześniej stalinistów) Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Jest to antybiurokratyczny manifest komunizmu wczesnego marksizmu i trockizmu. Warto zapoznać się z treścią tego listu: http://pressmania.pl/list-otwarty-do-pa ... z-gomulka/. Przy redakcji Listu pomoc okazał prof. Ludwik Hass, zmarły w 2008 r. polski trockista, więc krytykę socjalizmu biurokratycznego dokonano z pozycji Trockiego, komunisty bardziej radykalnego niż Lenin. Najciekawsza jest w nim analiza strategii komunistów sowieckich – zdaniem autorów komuniści sowieccy nie chcieli wybuchu na Zachodzie niezależnej od nich rewolucji i traktowali zachodnich komunistów wyłącznie jako agenturę umożliwiająca destabilizację systemu. Rewolucja dopuszczalna była tylko pod kierunkiem komunistów rosyjskich i przy pomocy rosyjskich czołgów.
Komunizm, Historia Pewnego Złudzenia - Upadek cz 3.: https://www.youtube.com/watch?v=Mf6UdIlABq4. Czas około 15 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 wrz 2018, 11:13

KWW Dobry Poraj przedstawił nowy materiał filmowy dotyczący drugiego punktu swojego programu wyborczego: https://www.youtube.com/watch?v=T7MVguPdOBA.
2. Gmina bez długów. Postaramy się zmniejszyć zadłużenie gminy nie przez podnoszenie podatków i obciążeń, a przez pozyskanie inwestycji i kapitału.
I cóż Panowie: Patryk Frendowski i Grzegorz Bojanek nam przedstawili? Przede wszystkim stwierdzili, że dług trzeba spłacić. Deklarują spłatę długu szybko i bezboleśnie dla mieszkańców. Nie zgodzą się, aby koszty długu ponosili mieszkańcy i nie zgodzą się na podnoszenie podatków. Jak to zrobią? Będą szukać oszczędności. Zlikwidują stanowisko wice wójta i zmienią oświetlenie uliczne na diodowe (LED-owe). Radni i wójt będą musieli się ruszyć i poszukać firm, które sprowadzą się tu do Poraja. Trzeba też sprowadzić turystów. Trzeba tych ludzi poszukać, zaprosić, ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu zarobią też mieszkańcy Gminy, co chyba jest najważniejsze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o program KWW Dobry Poraj.
Program nie jest powalający, bo ewentualne oszczędności z tego programu to około 100 tys. zł. rocznie z likwidacji stanowiska wice wójta i około 100 tys. zł z oświetlenia. Należy wziąć pod uwagę fakt, że część lamp oświetlenia już wymieniono na LED-owe. Razem mamy 200 tys. zł oszczędności rocznie. Jest nadzieja, że dług gminny spłacimy tymi oszczędnościami w ciągu 150 lat. Mamy jeszcze pozyskanie kapitału i turystów co przełoży się na wzrost dochodów Gminy. Jest jeden problem. Aby pozyskać kapitał trzeba mieć przygotowane tereny pod inwestycję. Trzeba je uzbroić i przygotować odpowiednie drogi dojazdowe, a to są poważne koszty. Turystów nie trzeba zapraszać, wystarczy tylko zbudować odpowiednią bazę turystyczną, a to znowu koszty.
Wnioski: KWW Dobry Poraj nie ma poważnego pomysłu na złagodzenie wpływu zadłużenia na nowe inwestycje gminne. Romantyzm obu Panów jest rozbrajający i miły dla ucha, ale w polityce nieprzydatny.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 wrz 2018, 23:01

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
Powołuje Gminną Komisję Wyborczą w Poraju, z siedzibą w Urzędzie Gminy Poraj, ul. Jasna 21:
1. Tomasz Jerzy Dutkiewicz, zgłoszony przez KWW DOBRY PORAJ, zam. Częstochowa.
2. Michał Krzysztof Jaworski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Poraj
3. Marzena Ewa Kasprzyk, zgłoszona przez KWW DOBRY START PLUS, zam. Myszków.
4. Paweł Piotr Krzyczmonik, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ (uzupełnienie składu), zam. Kuźnica Stara.
5. Renata Anna Potempska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Kuźnica Folwark.
6. Maria Teresa Rudolf, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Jastrząb.
7. Janina Wanda Sitek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Poraj.
8. Adrian Jacek Urzędniczek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Poraj
9. Zygmunt Jan Zemła, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ, zam. Poraj
Powołuje Powiatową Komisję Wyborczą w Myszkowie, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Pułaskiego 6, pok. 414:
1. Katarzyna Maria Cogiel, osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego, zam. Zawiercie.
2. Teresa Czerwik, zgłoszona przez KWW „PRZYSZŁOŚĆ”, zam. Myszków.
3. Justyna Irena Ledwoch, zgłoszona przez KWW DOBRY START PLUS, zam. Myszków.
4. Teresa Irena Mastalerz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Myszków.
5. Ireneusz Wojciech Nowak, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA LEWICY, zam. Myszków.
6. Magdalena Ewa Okularczyk, zgłoszona przez KWW WSPÓLNY POWIAT (uzupełnienie składu), zam. Myszków
7. Krzysztof Adam Różczka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Masłońskie.
8. Krystyna Urszula Słabosz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Myszków.
9. Klaudia Karolina Stelmach, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Myszków
10. Tomasz Bolesław Żbikowski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNY POWIAT, zam. Przybynów.
Źródło PKW.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 wrz 2018, 09:42

C.D. Nowa Lewica w Polsce, Czechosłowacji i na zachodzie. Drugie pokolenie polskiej Nowej Lewicy z 1968 r. to: Adam Michnik (ur. 1946), Teresa Bogucka (ur. 1945), Jan Gross (ur. 1947), Jakub Karpiński (ur. 1940), Barbara Toruńczyk (ur. 1946), Irena Grudzińska (ur. 1946), Aleksander Perski (ur. 1947), Irena Lasota, Seweryn Blumsztain, Józef Dajczgewant, Wiktor Górecki, Jan Lityński, Eugeniusz Smolar, Henryk Szlajfer – grupa tzw. komandosów. Grupę tę wspierało kilku asystentów pracujących wówczas na Uniwersytecie Warszawskim, m.in.: Nina Smolar, Jadwiga Staniszkis, Jakub Karpiński, Waldemar Kuczyński i Aleksander Smolar, a jej przywódcami ideowymi byli Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, aresztowani już w marcu 1965 roku. Zarówno Kuroń, Modzelewski, Michnik i inni działacze Nowej Lewicy opanują w 1980 r. „Solidarność”. Za 9 lat ułożą się z komunistami w imieniu narodu. Efektem kontraktu Nowej Lewicy z komunistami w 1989 r. będzie polityczne rozdarcie narodu polskiego na pół. Rządząca w Polsce od 1989 r. z małymi przerwami Nowa Lewica pod nazwami Unia Wolności, Kongres Liberalno Demokratyczny i Sojusz Lewicy Demokratyczny była ochoczo wspierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Tu należy podkreślić, że SLD to nie była Nowa Lewica, ale stara lewica tęskniąca za marksizmem sowieckim. PSL to z kolei chrześcijańscy komuniści związani z komunistycznym PRL-owskim betonem. W historii mamy masę przykładów efektów rządów lewicy. Tam, gdzie decyduje lewica, zawsze pojawiają się cierpienia narodów. Zamordyzm, morderstwa polityczne, dezinformacja i bieda, to cechy „socjalistycznego raju”. Należy odróżnić lewicę zachodnią, socjaldemokratyczną od polskiej Nowej Lewicy. Socjaldemokraci na zachodzie to lewica innego tupu, mająca duże osiągnięcia w budowaniu dobrobytu na zachodzie Europy. Natomiast Nowa Lewica na zachodzie, to lewica skażona nowym marksizmem, nieakceptująca obecny system społeczno-polityczny i dążąca do rewolucyjnych zmian. Nowa Lewica obecnie przenika (marsz przez instytucję) do struktur socjaldemokracji zachodnich i stopniowo sobie je podporządkowuje.
Prawdziwy przełom spowodowała inwazja Wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację i stłumienie Praskiej Wiosny w 1968 r. Nie było to stłumienie wolnościowych aspiracji społeczeństwa demokratycznego, ale rozprawa komunistów leninowsko-stalinowskich z własną, marksistowską Nową Lewicą. Nowa Lewica mająca poparcie zachodnich komunistów przejęła władzę w Czechosłowacji bez poparcia Moskwy. Cieszyła się oczywiście naturalnym poparciem społeczeństwa, które każdą liberalizację życia społecznego przyjmowało pozytywnie i dla którego każdy komunistyczny „dysydent” był opozycjonistą antysystemowym.
Rozłam w szeregach zachodnich partii komunistycznych zapoczątkowało wystąpienie Enrico Berlinguera na moskiewskim Kongresie Partii Komunistycznych w 1969 r., wypowiadające posłuszeństwo linii KPZR i krytykujące likwidację Praskiej Wiosny.
Enrico Berlinguer (1922 - 1984) – włoski komunista. Od 1972 do śmierci przywódca Włoskiej Partii Komunistycznej (WPK), współtwórca eurokomunizmu. W latach 1979–1984 był posłem do Parlamentu Europejskiego.
Gdy w 1972 r. Berlinguer został sekretarzem włoskiej partii komunistycznej, zaakceptował zasady demokracji i gospodarkę wolnorynkową, przestrzeganie mieszczańskich praw obywatelskich i otworzył nową „drogę do socjalizmu”. To Berlinguer jako pierwszy sformułował hasło „demokratycznej transformacji” podjęte później przez Gorbaczowa. W 1974 r. doszło wręcz do stwierdzenia przez Berlinguera, że jako włoski komunista czuje się bezpieczny pod parasolem NATO. Było to nawiązanie do ogłoszonej w 1968 r. tzw. doktryny Breżniewa uzasadniającej zbrojną interwencję Związku Radzieckiego w państwach bloku wschodniego.
Ruch Nowa Lewica czerpie z filozofii anarchistów (Michaił Bakunin), jak i nowych marksistów. Za "ojca" nowej lewicy często uważany jest znany nam już niemiecko-amerykański socjolog Herbert Marcuse. Marcuse odrzucał teorię walki klas i marksistowską troskę o prawa pracownicze. Zgodnie z filozofią głoszoną przez Leszka Kołakowskiego deklarował, że "wszystkie kwestie egzystencji materialnej zostały rozwiązane, polecenia i zakazy moralne nie są już istotne".
Leszek Kołakowski (1927 – 2009, zmarł w Oksfordzie) – polski filozof zajmujący się głównie historią filozofii, historią idei oraz filozofią religii, wybitny ideolog nowych marksistów, eseista, publicysta i prozaik, kawaler Orderu Orła Białego, ojciec Agnieszki Kołakowskiej.
Marcuse uważał erotyczną realizację człowieka jako prawdziwą metodą wyzwolenia ludzkości, czym wpłynął na poglądy Jerry’ego Rubina i Youth International Party (amerykański aktywista polityczny i społeczny, jeden z założycieli Youth International Party). Znakiem graficznym tej partii był liść marihuany na tle sowieckiej gwiazdy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Youth_Int ... ieflag.gif . Marihuana jest istotnym środkiem ułatwiającym zatruwanie młodych umysłów ideologią nowych marksistów (Nowej Lewicy). Temu zagadnieniu poświęcimy nie co czasu w dalszych odcinkach. Inny działacz Nowej Lewicy, Ernst Bloch, wierzył, że socjalizm może być środkiem realizacji dla wszystkich ludzi, co uważał za "osiągnięcie nieśmiertelności i stworzenie nowego Boga".
Komunizm, Historia Pewnego Złudzenia - Upadek cz. 4.: https://www.youtube.com/watch?v=_ItbpBu_l9Q. Czas około 7 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 wrz 2018, 21:14

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5528.
Pani Janina Sitek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, została wybrana na Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Poraju.
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5527.
Pan Paweł Krzyczmonik, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ, zam. Kuźnica Stara, został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Poraju.
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5526.
Pan Zygmunt Zemła, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ, zam. Poraj, został powołany na Pełnomocnika ds. Obsługi Informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Poraju.
Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Poraju: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5525.
Wyborcy lewicy! Spijcie spokojnie. Komuna czuwa i liczy głosy!

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 wrz 2018, 23:29

Mamy ACTA 2. Eurokomunizm atakuje. Koniec wolności w Internecie (od maja 2019 r.). Głosami 438 do 226 europarlamentarzyści przegłosowali dyrektywę ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, potocznie określaną ACTA 2. Zapisy tego dokumentu na zawsze zmienią sposób, w jaki będzie wyglądał Internet. Zmiany dotkną każdego – od wydawców, przez dziennikarzy oraz pracowników mediów, kończąc na odbiorcach, czytelnikach i internautach. Nie będę już mógł darmowo przytaczać cytatów ani linków do stron, bo za moje linki zapłaci Administracja strony. Europosłowie Platformy Obywatelskiej, którzy mówią o zamachu na wolność i demokrację w Polsce, poparli projekt właśnie w zaproponowanym przez urzędników UE kształcie. Ten ciemny, antydemokratyczny i totalitarny PiS zagłosował za wolnym Internetem. O co chodzi PO? Czy czasem nie chodzi o dalsze dymanie Polaków i Europejczyków?
30 FAKTÓW O ACTA 2 - koniec Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=wmTXDKemQjs.

Awatar użytkownika
Bruner
Guru
Posty: 260
Rejestracja: 03 gru 2008, 08:08

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Bruner » 13 wrz 2018, 08:27

W unii europejskiej rządzi lewactwo, jest to współczesna wersja cenzury, a przecież miała być wolność słowa. Na facebook ( z małej litery, z powodu braku szacunku do tej żydowskiej strony) jestem persona non grata,oczywiście za pisanie prawdy. Jak wiadomo prawda w obecnych czasach iluzji nie jest w cenie. Ja chciałbym w gminie Poraj takiego kandydata jak Maciej Maciak z CW 24 z Włocławka. Ponad partyjny niezależny facet który ma świetne rozeznanie jak i co się dzieje w kraju. Proszę jeden link do świetnego i ciekawego kilkuminutowego przekazu. https://www.youtube.com/watch?v=xa0hWFg ... 6f&index=3

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 wrz 2018, 15:15

Bruner. Ostrożnie z tymi ocenami. Facet powołuje się na kanał Jack Caleib. Jest to kanał wychwalający wszystko, co rosyjskie. Caleb jest zachwycony Putinem i jego armią. Wygląda na to, że jest finansowany przez rosyjskie służby.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 wrz 2018, 15:22

C.D. Eurokomunizm – nurt ideowo-programowy przyjęty w połowie lat 70. XX w. przez część partii komunistycznych Europy Zachodniej (z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, w mniejszym stopniu Francji), a także przez partie spoza starego kontynentu, m.in. z Japonii i Meksyku. Samo pojęcie stworzył w 1967 włoski dziennikarz F. Barbieri na określenie strategii politycznej stosowanej przez Włoską Partię Komunistyczną. W 1975 r. partie francuskie i włoskie wydały tzw. Manifest eurokomunizmu. Jego założenia zostały przedstawione w pracy przywódcy Komunistycznej Partii Hiszpanii Santiago Carrillo Eurocomunismo y estado (Eurokomunizm a państwo;1977). Głównymi teoretykami eurokomunizmu byli także Enrico Berlinguer i Georges Marchais, w Polsce zaś prof. Adam Schaff.
Adam Schaff (1913 – 2006 r.) – polski filozof pochodzenia żydowskiego. Początkowo prezentujący poglądy konserwatywnego nurtu filozofii marksistowskiej, specjalizujący się w epistemologii (teorii poznania); następnie ideolog eurokomunizmu, pod koniec życia zbliżający się w poglądach do współczesnych antyglobalistów.
W 1980 eurokomunizm został uznany na XV zjeździe Włoskiej Partii Komunistycznej za koncepcję strategiczną tej partii. Nurt ten reprezentowała działająca na emigracji Polska Partia Komunistyczna.
Eurokomunizm stworzył alternatywną drogę rozwoju ruchu komunistycznego w stosunku do partii komunistycznych bloku wschodniego. Zakładał pozostanie na gruncie marksizmu (ale reformowalnego), odrzucenie leninizmu (jako totalitaryzmu), ideologii rewolucji społecznej i dyktatury proletariatu. Odmawiał KPZR prawa kierowania ruchem komunistycznym. Potępiał interwencje radzieckie na Węgrzech (1956), w Czechosłowacji (1968) i w Afganistanie (1979–1985) oraz łamanie praw człowieka. Przeprowadził krytykę realnego socjalizmu. Zakładał, że socjalizm można wprowadzić w ramach demokracji parlamentarnej. Opowiadał się za systemem wielopartyjnym, pluralizmem. Eurokomunizm opowiada się za rozdziałem Kościoła od państwa, utrzymania świeckiego państwa, swobody religijnej. W polityce zagranicznej eurokomuniści stawiali na NATO i EWG.
Eurokomunizm był próbą stworzenia wizji demokratycznego "komunizmu z ludzką twarzą" stanowiącego alternatywę dla ortodoksyjnego marksizmu reprezentowanego przez radziecką partię komunistyczną. Impulsem do przemian w zorganizowanym, zachodnim ruchu komunistycznym miały być rozczarowania, jakie spowodowało tłumienie przez partie komunistyczne bloku wschodniego protestów społecznych. Eurokomunizm doprowadził do wypowiedzenia posłuszeństwa wobec Moskwy części zachodnich partii komunistycznych. Ujawnione w tzw. "archiwum Mitrochina" dokumenty radzieckiego Biura Politycznego świadczyły o tym, że np. najbardziej krnąbrni komuniści włoscy byli finansowani przez Moskwę aż do rozwiązania KPZR.
W rzeczywistości eurokomunizm był udaną próbą złagodzenia obrazu komunizmu w oczach coraz bardziej wątpiących zwolenników komunizmu przez taktyczny sojusz z chrześcijańską demokracją, jednocześnie był on jeszcze bardziej udaną próbą kompromitacji chrześcijańskiej demokracji w oczach jej własnych zwolenników. Do lat 70. chrześcijańska demokracja cieszyła się opinią nurtu o bardzo wyraźnie określonym i dość rygorystycznym systemie wartości. Współpraca z komunistami opinię tę zlikwidowała. Chadecja stała się politycznym nurtem jak każdy inny, gotowym do koalicji z każdym, utraciła więc wiarygodność i od wyborów parlamentarnych w 1976 r. ponosiła niemal regularne porażki, by 1994 r. ulec rozbiciu i z marginalizowaniu. Natomiast Eurokomunizm był penetrowany przez Nową Lewicę i stał się maską zakrywającą prawdziwe intencję Nowej Lewicy.
Warto w tym miejscu przypomnieć hołd przywódców UE oddany komunistycznemu Manifestowi z Ventotene. Krzysztof Karoń: MANIFEST Z VENTOTENE: https://www.youtube.com/watch?v=m5asego ... 1NbgdXfF7N. Czas około 7 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 wrz 2018, 20:18

KWW Dobry Poraj. Mamy prezentację 3 punktu programu wyborczego tego Komitetu: https://www.youtube.com/watch?v=EwoM0bCjn2k.
3. Transparentność - ujawnimy wyborcom wszystkie dokumenty gminne, które zgodnie z prawem mają prawo znać. Wszelkie nasze działania będą zawsze jawne.
Brakuje mi jasnej deklaracji dotyczącej ujawniania corocznych sprawozdań finansowych spółek i stowarzyszeń, w których udziałowcem jest Gmina Poraj.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1317
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 18 wrz 2018, 13:25

To ujawnianie informacji będzie bardzo trudne. Przy obecnym wójcie to nawet Radny nie otrzymuje informacji w ogóle lub czeka pół roku na odpowiedź.
Może jak wybierzemy innego wójta to sytuacja ulegnie zmianie?

Igor
VIP
Posty: 302
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Igor » 19 wrz 2018, 14:20

Nie słychać, żeby był tłum kandydatów na ten stołek i tak największe szanse ma Stachera, a jak wygra to mamy przechlapane, będziemy pływać jachtami po Poraju i łazić w błocie w Żarkach Letnisku
memento

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 wrz 2018, 19:54

Przepraszam za kilkudniową przerwę. Wróciłem dzisiaj ze szpitala i po 11-dniowym odcięciu od gminnych wiadomości przedstawiam listy kandydatów na radnych powiatowych:
Lista Polskiego Stronnictwa Ludowego:
1. SOCHA-KORENDO Anna Marta, lat 37, Poraj.
2. ŚWIERDZA Ryszard Wojciech, lat 59, Żarki Letnisko.
3. MAKUCH Joanna Beata, lat 35, Poraj.
4. ŚMIEJKOWSKA-JASIŃSKA Aleksandra Maria, lat 59, Żarki Letnisko.
5. GÓRECKI Marcin, Łukasz, lat 34, Poraj.
Lista KWW Wspólny Poraj:
1. BRYMORA Tomasz Stanisław, lat 46, Poraj.
2. BRONIEWSKA Małgorzata Maria, lat 55, Poraj.
3. ŻURAWSKI Sebastian Waldemar, lat 51, Żarki Letnisko.
4. BYRSKA Katarzyna Elżbieta, lat 38, Poraj.
5. PTAK-TRZECIAK Kinga Katarzyna, lat 25, Kuźnica Stara.
Lista Prawa i Sprawiedliwości.
1. POLAK Zdzisława Anna, lat 65, Żarki Letnisko.
2. MAZUR Marcin Adrian, lat 46, Choroń.
3. RODEK Małgorzata Barbara, lat 50. Jastrząb.
4. LIS Bożena Maria, lat 59, Poraj.
5. SOSNA Stanisław Marian, lat 63, Żarki Letnisko.
Lista Koalicyjnego KW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
1. KARKOCHA Mariusz Rafał, lat 44, Żarki Letnisko.
2. KOZŁOWSKI Andrzej Marcin, lat 40, Myszków.
3. MASZCZYK Magdalena Eliza, lat 40, Jastrząb.
4. ZĄBKIEWICZ Edyta, lat 42, Poraj.
5. BĄK Przemysław, lat 39, Kuźnica Folwark.
Lista KWW „Przyszłość” w Myszkowie.
1. MUSIALIK Mariusz Krzysztof, lat 67, Poraj.
2. NOWAK Barbara Weronika, lat 67, Żarki Letnisko.
3. BIENIEK Łukasz Stanisław, lat 32, Poraj.
4. MICHALSKA Małgorzata Joanna, lat 35, Choroń.
5. PLUTA Maciej Piotr, lat 25, Jastrząb.
Z 25 przedstawionych powyżej kandydatów do powiatu dostaną się tylko 3 osoby.
Kandydatów do Rady Gminy Poraj przedstawię jutro.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 wrz 2018, 14:37

Pięć komitetów wyborczych wystawiło 25 kandydatów na radnych powiatowych. Trzy Komitety: PSL, Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska i „Przyszłość” w Myszkowie (razem 15 kandydatów), to Komitety praktycznie nieróżniące się od siebie, to koalicja „kredytowa” nazywana przez niektórych koalicją wstydu. Czwarty Komitet Wspólny Poraj jak na razie nie określił się jednoznacznie.

Listy kandydatów na radnych Gminy Poraj:

Okręg nr 1: Sołectwo Poraj: Cicha, Górnicza, Krótka, Leśna, Miła, Okrężna.
Trzy Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
LUDWIKOWSKI Andrzej, lat 73, Poraj.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA OBYWATELA
KISIEL Rafał, Marian, lat 30, Poraj.
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
LACH Leszek, Włodzimierz, lat 68, Poraj.
Z przedstawionych powyżej 3 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 1.
Pan Ludwikowski i Pan Kisiel to ta sama opcja.

Okręg nr 2. Sołectwo Poraj: 3 Maja, Dąbrowskiego, Bema, Kopalniana, Nadrzeczna, Nowa, Piłsudskiego, Rudziana, Strażacka, Wesoła.
Trzy Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY PORAJ
BOJANEK Grzegorz, Wojciech, lat 43, Poraj.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
SALAMOŃSKI Marek, Paweł, lat 54, Poraj.
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
WRÓBEL Igor, Stanisław, lat 26, Poraj.
Z przedstawionych powyżej 3 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 2.
Pan Bojarek i Pan Salamoński to antypisowska koalicja, bracia w socjalliberalnej wierze.

Okręg nr 3. Sołectwo Poraj: Chopina, Okulickiego, Jasna, Jastrzębska, Kościelna, Mała, Orzeszkowej, Poprzeczna, Skargi, Sportowa, Kochanowskiego
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
SUPERSON-KOSZTYŁA Dagmara, Irena, lat 31, Poraj.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
ŻAK Joanna, Barbara, lat 28, Poraj.
Z przedstawionych powyżej 2 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującm okręg nr 3.
Pani Superson startuje z Komitetu PSL i wszystko jasne. PSL to pozostałość po komunie ludowej.

Okręg nr 4. Sołectwo Poraj: Armii Krajowej, Fabryczna, Gwiezdna, Kosmiczna, Księżycowa, Norwida, Piaskowa, Południowa, Północna, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Wschodnia, Zachodnia
Trzy Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
CABAN Barbara, Czesława, lat 65, Poraj.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
SITEK Elżbieta, lat 45, Poraj.
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
PRYSAK Katarzyna, Anna, lat 37, Poraj
Z przedstawionych powyżej 3 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 4.
Pani Caban startuje z Komitetu PSL a PSL to wierny koalicjant Platformy Obywatelskiej. Pani Sitek to fanka PO i razem tworzą dwie polityczne siostry syjamskie.

Okręg nr 5. Sołectwo Poraj: Brzozowa, Chorońska, Graniczna, Grzybowa, Sosnowa, Zielona.
Cztery Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
PODLEJSKA Halina, Krystyna, lat 68, Poraj.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
ADAMCZYK Łukasz, Jan, lat 37, Poraj.
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA OBYWATELA
WIEWIÓRA Tadeusz, lat 45, Poraj
4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
SOSNOWSKA Wiesława, Janina, lat 60, Poraj.
Z przedstawionych powyżej 4 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującmy okręg nr 5.
Pani Podlejska (Komitet PSL) i Pan Adamczyk (ukryty Komitet PO) to dwaj lojalni koalicjanci. Poparcie PSL dla PO w oszukiwaniu Polaków było prawie bezwarunkowe. Prawie, bo było zależne od ilości dobrze płatnych stanowisk dla działaczy PSL. Pan Wiewióra z KWW „Dla obywatela” jest pewną niewiadomą, jednak można przypuszczać, że Komitet ten jest związany ideowo z Korwinem-Mikke.

Okręg nr 6. Sołectwo Poraj: Dębowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Mokra, Ogrodowa, Sadowa, Spacerowa.
Cztery Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY PORAJ
FRENDOWSKI Patryk, Marcin, lat 43. Poraj.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
RAJCZYK Zbigniew, Wojciech, lat 72, Poraj.
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
ŁAWIŃSKA Olga, Elżbieta, lat 42, Poraj.
4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA OBYWATELA
ŁUKASZEWICZ Dominik, lat 21, Poraj.
Z przedstawionych powyżej 4 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 6.
Pan Frendowski (chyba związany z SLD) i Pan Rajczyk (z PO), to znów tandem socjalliberalny.

Okręg nr 7. Sołectwo Jastrząb: Koziegłowska, Krótka, Leśna, Nadrzeczna, Porajska, Stawowa, Wojska Polskiego, Zielona.
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
SAWICKI Sylwester, Zdzisław, lat 38, Jastrząb.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
MAKUCH Sylwia, Edyta, lat 33, Jastrząb.
Z przedstawionych powyżej 2 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 7.
Pana Sawickiego nie trzeba przedstawiać. Najpierw PSL, a potem PO. Czy chodziło o większą kasę? Dlaczego adiunkt (pracownik naukowy) nie zajmuje się wynalazkami a pcha się do polityki? Czy też tu chodzi o większą kasę? Wybór między tymi kandydatami jest prosty: Pani Makuch będzie stabilizować sytuację finansową Gminy, a Pan Sawicki jak dotychczas będzie ratować się nowymi kredytami? Dalszy ciąg w następnym odcinku.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, 20:40 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

niebieski
Stały bywalec
Posty: 60
Rejestracja: 04 sty 2016, 00:57

Re: Wiedza społeczna

Post autor: niebieski » 25 wrz 2018, 14:59

Podaj proszę jeszcze dalsze sołectwa w tym Ż.L.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 wrz 2018, 20:38

Listy kandydatów na radnych Gminy Poraj ciąg dalszy:

Okręg nr 8. Sołectwo Jastrząb: 19 Stycznia, Kopalniana, Mickiewicza, Osińska, Polna
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KOŁODZIEJCZYK Bożena, Anna, lat 61, Poraj.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
SITEK Waldemar, Lech, lat 46, Jastrząb.
Z przedstawionych powyżej 2 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 8.
Dlaczego KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ, nie wystawił w tym okręgu swojego kandydata? Prawdopodobnie dlatego, że Pani Kołodziejczyk będzie reprezentować ekipę wójta (i PSL oczywiście). To jest takie dwa w jednej w celu komasacji głosów na jedną osobę. Wybór jest prosty albo dalsze długi i komornik, albo dalszy rozwój Gminy przy pomocy budżetu państwa (pożyczka na korzystnych warunkach).

Okręg nr 9. Sołectwo Choroń: Browarna, Cmentarna, Częstochowska od numeru – strona nieparzysta - 1 do 5 oraz od numeru-strona parzysta - 2 do 8, Górska, Koziegłowska od numeru – strona nieparzysta - 1 do 9, Ludowa, Partyzantów od numeru – strona nieparzysta - 1 do 47 oraz od numeru – strona parzysta – 2 do 38, Piaskowa, Piwniczna, Poprzeczna, Porajska, Studzienna, Szklana, Szkolna, Wolności od numeru – strona nieparzysta – 1 do 97 oraz od numeru – strona parzysta - 2 do 100, Zielona, Źródlana
Trzy Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
MIZERA Edward, Jan lat 70, Choroń.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA OBYWATELA
MASŁOŃ Ewa, Elżbieta, lat 29, Choroń.
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
BIENIEK Piotr, lat 39, Choroń.
Z przedstawionych powyżej 3 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 9.
Tutaj mamy znowu dwa w jednym. Pan Mizera reprezentuje także KWW Razem dla Gminy Poraj. Sprawdził się wielokrotnie jako zwolennik kredytów i wójta.

Okręg nr 10. Sołectwo Choroń: Częstochowska od numeru – strona nieparzysta - 7 do końca oraz od numeru-strona parzysta - 10 do końca, Koziegłowska od numeru-strona nieparzysta - 11 do końca oraz od numeru-strona parzysta - 2 do końca, Krótka, Krzywa, Leśna, Nowa, Partyzantów od numeru – strona nieparzysta - 49 do końca oraz od numeru – strona parzysta – 40 do końca, Poległych, Prosta, Smużna, Wolności od numeru – strona nieparzysta – 99 do końca oraz od numeru – strona parzysta - 102 do końca, Wrzosowa; sołectwo Dębowiec.
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
PAWŁOWSKI Andrzej, Stanisław, lat 50, Choroń.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
RAJCZYK Bartosz, Paweł, lat 30, Choroń.
Z przedstawionych powyżej 2 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 10.
Tutaj mamy mocnego kredytowego gracza. Wielki przyjaciel obecnego Wójta. Nigdy go nie zawiódł, ale czy nie stracił zaufania wyborców? Zobaczymy.

Okręg nr 11. Sołectwo: Gęzyn, Pustkowie Gęzyńskie, Kuźnica Stara, Kuźnica Folwark
Trzy Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA TKACZ - AKTYWNA WIEŚ
TKACZ Andrzej, Wiesław, lat 52, Gęzyn.
2. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
OCIEPKA Teresa, Romana, lat 64, Kuźnica Stara.
3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
SOBOTA Grzegorz, Stefan, lat 62, Gęzyn.
Z przedstawionych powyżej 3 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 11.
Pani Ociepka pod szyldem PSL wspiera KWW Razem dla Gminy Poraj. Ulubienica Pana Wójta.
Czy Pan Tkacz jest związany z obecną ekipą? Na pewno łączy go wspólne haratanie w „gałę”.

Okręg nr 12. Sołectwo: Masłońskie, Przysiółki: Baranowizna i Rajczykowizna.
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
BOROŃ Łukasz, Kamil, lat 29, Masłońskie.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
RZEPKA Katarzyna, Barbara, lat 34, Masłońskie.
Z przedstawionych powyżej 2 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 12.
Tutaj Pan Boroń z Komitetu SLD przejął na siebie zebranie głosów przychylnych Wójtowi. SLD to ciągle niezawodny sprzymierzeniec zadłużania Gminy Poraj. Rzekoma lewica z odchyleniami liberalnymi to nie lewica, tylko ladacznica.

Okręg nr 13. Sołectwo Żarki Letnisko: Bagienna, Boczna, Borowa, Górna, Graniczna, Kąpielowa, Koziegłowska, Krótka, Księżycowa, Letniskowa, Lipowa, Nałęczowska, Okrężna, Podleśna, Poranna, Poziomkowa, Rolna, Równoległa, Skrajna, Słoneczna, Sosnowa, Staffa, Tuwima, Wczasowa, Wesoła, Widna, Wierzbowa, Wrzosowa, Żurawia.
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
MAKUCH Marcin, Sebastian, lat 41, Żarki Letnisko.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
KRZAK Marek, Tomasz, lat 55, Żarki Letnisko.
Z przedstawionych powyżej 2 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 13.
Tutaj Mamy wyklarowaną sytuację. Wiadomo, kto reprezentuje starą zmianę, a kto nową zmianę.

Okręg nr 14. Sołectwo Żarki Letnisko: Akacjowa, Broniewskiego, Cicha, Dolna, Raczyńskiej, Jasna, Jodłowa, Kopernika, Miła, Ogrodowa, Orzechowa, Spokojna, Szkolna, Świerkowa, Zdrowa, Zielona.
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ
KLIMEK Krzysztof, Henryk, lat 48, Żarki Letnisko.
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
PIEROŃ Bogusław, Tomasz, lat 60, Żarki Letnisko.
Z przedstawionych powyżej 2 kandydatów jeden zostanie radnym reprezentującym okręg nr 14.
Mamy podobną sytuację jak w okręgu 13. Tylko 2 Komitety wystawiły swojego kandydata.

Okręg nr 15. Sołectwo Żarki Letnisko: Brzozowa, Dębowa, Długa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jaśminowa, Leśna, Łączna, Masłońska, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Parkowa, PCK, Porajska, Prosta, Sąsiedzka, Sportowa, Wacława Szymańskiego, Wiejska
Dwa Komitety Wyborcze wystawiły kandydata na radnego.
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA BĄCZYŃSKIEGO WIERNY WYBORCOM
BĄCZYŃSKI Robert Daniel, lat 48, Żarki Letnisko
2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”
CHMURA Jolanta Maria, lat 61, Żarki Letnisko.
Mamy podobną sytuację jak w okręgu 13 i 14. Tylko 2 Komitety wystawiły swojego kandydata. Ciekawe, dlaczego KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ, nie wystawił w tym okręgu swojego kandydata? Wydaje się, że Wójt ma Pana Bączyńskiego, który bohatersko wziął na siebie głosy poparcia dla ekipy Wójta. Okazało się, że nie jest wierny wyborcom, ale ekipie Wójta.
Dlaczego inne Komitety Wyborcze nie wystawiły w okręgach 13, 14 i 15 (wszystkie w Żarkach Letnisku) swoich kandydatów. Czyżby wszystkie inne Komitety grały na zwycięstwo ekipy Wójta (oprócz KWW Gmina dla Wszystkich)? Taka jednomyślność większości Komitetów świadczyć może o podporządkowaniu Wójtowi. Czy te Komitety to fikcja w celu oszukania wyborców? Czy te Komitety po wprowadzeniu swoich ludzi do Rady Gminy po prostu dołączą do ekipy Wójta? Przecież takie zachowanie pokazuje, że nie chcą podziału głosów i nie chcą obniżać szansy zwycięstwa ekipie Wójta. Taka zagrywka przeciw PiS-owi daje obraz panicznego strachu przed utratą władzy. Czyżby dobranie się do gminnych papierów przez nową ekipę tak przeraża obecne władze gminne? Takie taktyczne zagrywki władzy i takie posłuszeństwo Komitetów musi zastanowić każdego wyborcę.

widz
VIP
Posty: 665
Rejestracja: 28 lip 2010, 14:20

Re: Wiedza społeczna

Post autor: widz » 26 wrz 2018, 09:20

Bardzo słusznie letnik zauważył, że w Żarkach Letnisko zostały wystawione tylko 2 grupy kandydatów:
1. Ekipa wspierająca obecnego wójta - Makuch z 13), Klimek (14), i Bączyński (15)
2. Kandydaci z KWW "Gmina dla wszystkich"- Marek Krzak(13), Bogusław Pieroń (14), Jolanta Chmura(15).
Ja popieram kandydatów z grupy 2 z nowym wójtem. Grupie 1 należy podziękować i dokonać zmiany wolnej od układów i powiązań.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 wrz 2018, 18:05

Interesująca jest liczba kandydatów na radnych Gminy Poraj zgłoszonych przez poszczególne Komitety Wyborcze.
Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY PORAJ. Komitet założony przez porajskich działaczy i zwolenników Platformy Obywatelskiej i obecnego Wójta.
1. LUDWIKOWSKI Andrzej, lat 73, Poraj. Okręg nr 1.
2. SALAMOŃSKI Marek, Paweł, lat 54, Poraj. Okręg nr 2.
Okręg nr 3 (Poraj) – Komitet nie zgłosił swojego kandydata, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Pani Dagmara SUPERSON-KOSZTYŁA reprezentuje ekipę Wójta pod szyldem PSL.
3. SITEK Elżbieta, lat 45, Poraj. Okręg nr 4.
4. ADAMCZYK Łukasz, Jan, lat 37, Poraj. Okręg nr 5.
5. RAJCZYK Zbigniew, Wojciech, lat 72, Poraj. Okręg nr 6.
6. SAWICKI Sylwester, Zdzisław, lat 38, Jastrząb. Okręg nr 7.
W okręgach nr 8 i nr 9 - Komitet nie zgłosił swoich kandydatów. W okręgu nr 8 (Jastrząb) prawdopodobnie Pani Bożena KOŁODZIEJCZYK reprezentuje ekipę Wójta pod szyldem PSL.
W okręgu nr 9 (Choroń) Pan Edward MIZERA również reprezentuje ekipę Wójta pod szyldem PSL.
7. PAWŁOWSKI Andrzej, Stanisław, lat 50, Choroń. Okręg nr 10.
W okręgach nr 11 i 12 - Komitet nie zgłosił swoich kandydatów. W okręgu nr 11 (Gęzyn) Pani Teresa OCIEPKA reprezentuje ekipę Wójta pod szyldem PSL. W okręgu nr 12 (Masłońskie) Pan Łukasz BOROŃ prawdopodobnie reprezentuje ekipę Wójta pod szyldem SLD.
8. MAKUCH Marcin, Sebastian, lat 41, Żarki Letnisko. Okręg nr 13.
9. KLIMEK Krzysztof, Henryk, lat 48, Żarki Letnisko. Okręg nr 14.
W okręg nr 15 (Żarki Letnisko) – Komitet nie zgłosił swojego kandydata. Prawdopodobnie Pan Robert BĄCZYŃSKI reprezentuje ekipę Wójta pod własnym szyldem.
W sumie KWW Razem dla Gminy Poraj zgłosił 9 kandydatów na radnych.

Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KWW DLA OBYWATELA.
Komitet założony przez Pana Łukasiewicza. Pan Łukasiewicz był powołany do obwodowej komisji wyborczej w Masłońskim w wyborach prezydenckich 2015 r. Reprezentował Komitet Korwina Mikke. Jakie ma obecnie poglądy, nie wiadomo.
1. KISIEL Rafał, Marian, lat 30, Poraj. Okręg nr 1.
Okręg nr 2, 3 i 4 – brak kandydatów.
2. WIEWIÓRA Tadeusz, lat 45, Poraj. Okręg nr 5.
3. ŁUKASZEWICZ Dominik, lat 21, Poraj. Okręg nr 6.
Okręg nr 7 i 8 – brak kandydatów.
4. MASŁOŃ Ewa, Elżbieta, lat 29, Choroń. Okręg nr 9.
W sumie KWW DLA OBYWATELA zgłosił 4 kandydatów na radnych.

Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KWW GMINA DLA WSZYSTKICH.
Komitet założony przez działaczy i sympatyków PiS.
1. LACH Leszek, Włodzimierz, lat 68, Poraj. Okręg nr 1.
2. WRÓBEL Igor, Stanisław, lat 26, Poraj. Okręg nr 2.
3. ŻAK Joanna, Barbara, lat 28, Poraj. Okręg nr 3.
4. PRYSAK Katarzyna, Anna, lat 37, Poraj. Okręg nr 4.
5. SOSNOWSKA Wiesława, Janina, lat 60, Poraj. Okręg nr 5.
6. ŁAWIŃSKA Olga, Elżbieta, lat 42, Poraj. Okręg nr 6.
7. MAKUCH Sylwia, Edyta, lat 33, Jastrząb. Okręg nr 7.
8. SITEK Waldemar, Lech, lat 46, Jastrząb. Okręg nr 8.
9. BIENIEK Piotr, lat 39, Choroń. Okręg nr 9.
10. RAJCZYK Bartosz, Paweł, lat 30, Choroń. Obwód nr 10.
11. SOBOTA Grzegorz, Stefan, lat 62, Gęzyn. Obwód nr 11.
12. RZEPKA Katarzyna, Barbara, lat 34, Masłońskie. Obwód nr 12.
13. KRZAK Marek, Tomasz, lat 55. Żarki Letnisko. Obwód nr 13.
14. PIEROŃ Bogusław, Tomasz, lat 60, Żarki Letnisko. Obwód nr 14.
15. CHMURA Jolanta, Maria, lat 61, Żarki Letnisko. Obwód nr 15.
KWW GMINA DLA WSZYSTKICH zgłosił 15 kandydatów do Rady Gminy Poraj, czyli komplet kandydatów możliwy do zgłoszenia.

Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KWW DOBRY PORAJ.
Komitet założony przez dwóch pasjonatów samorządowych (wg oficjalnej wersji). Komitet wystawia tylko 2 kandydatów do Rady Gminy Poraj, co świadczy o niepoważnym traktowaniu samorządu.
Okręg nr 1 – brak kandydata.
1. BOJANEK Grzegorz Wojciech, lat 43, Poraj. Okręg nr 2.
Okręg nr 3, 4 i 5 – brak kandydatów.
2. FRENDOWSKI Patryk Marcin, lat 43, Poraj. Okręg nr 6.
Okręg nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – brak kandydatów.
KWW DOBRY PORAJ ogłosił swój 10 punktowy program wyborczy. Program dość ogólnikowy i mało radykalny, nieproponujący szybkiej neutralizacji wpływu długu na inwestycje gminne. Nawet najbardziej genialny program nie będzie miał możliwości realizacji, jeżeli Komitet wystawia tylko dwóch kandydatów do Rady Gminy. Taki Komitet nie może być traktowany poważnie.

Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KWW PSL.
Okręg nr 1 i 2 – brak kandydatów.
1. SUPERSON-KOSZTYŁA Dagmara, Irena, lat 31, Poraj. Okręg nr 3.
2. CABAN Barbara, Czesława, lat 65, Poraj. Okręg nr 4.
3. PODLEJSKA Halina, Krystyna, lat 68, Poraj. Okręg nr 5.
Okręg nr 6 i 7 – brak kandydatów.
4. KOŁODZIEJCZYK Bożena, Anna, lat 61, Poraj. Okręg nr 8.
5. MIZERA Edward, Jan, lat 70, Choroń. Okręg nr 9.
Okręg nr 10 – brak kandydatów.
6. OCIEPKA Teresa, Romana, lat 64, Kuźnica Stara. Okręg nr 11.
Okręg nr 12, 13, 14 i 15 – brak kandydatów.
KOMITET WYBORCZY PSL zgłosił 6 kandydatów do Rady Gminy Poraj. Prawdopodobnie obsadzano miejsca w ścisłej współpracy z KWW Razem Dla Gminy Poraj (popierającym obecnego Wójta).

Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KWW ANDRZEJA TKACZA - AKTYWNA WIEŚ.
Okręg nr 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 i 10 – brak kandydatów.
1. TKACZ Andrzej, Wiesław, lat 52, Gęzyn. Okręg nr 11.
Okręg nr 12, 13, 14 i 15 – brak kandydatów.
KOMITET WYBORCZY ANDRZEJA TKACZA - AKTYWNA WIEŚ zgłosił tylko jednego kandydata. Zasługi Pana Tkacza to haratanie w gałę z Panem Wójtem.

Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM.
Okręg nr 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 i 11 – brak kandydatów.
1. BOROŃ Łukasz, Kamil, lat 29, Masłońskie. Okręg nr 12.
Okręg nr 13, 14 i 15 – brak kandydatów.
KKW SLD LEWICA RAZEM zgłosił tylko jednego kandydata. Czyżby SLD było bardziej lojalne aktualnej władzy niż PSL?

Lista kandydatów do Rady Gminy zgłoszona przez KWW WIERNY WYBORCOM-ROBERT BĄCZYŃSKI.
Okręg nr 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 – brak kandydatów.
1. BĄCZYŃSKI Robert, Daniel, lat 48, Żarki Letnisko. Okręg 15.
KWW WIERNY WYBORCOM-ROBERT BĄCZYŃSKI zgłosił tylko jednego kandydata. Wszystko wskazuje na to, że ten Komitet reprezentuje również interesy obecnej ekipy.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 wrz 2018, 12:29

Kandydaci na radnych sejmiku wojewódzkiego. Okręg nr 6. Radni sejmiku wojewódzkiego będą walczyć o dofinansowanie inwestycji prowadzonych w naszym powiecie, dlatego wybór odpowiednich ludzi z naszego terenu jest bardzo istotne. W skład okręgu nr 6 wchodzą: miasto Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski. Liczba mandatów 5.
KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
1. FIGLUS Michał, Stanisław, lat 65, Strzyżowice.
2. JAKÓBCZYK Andrzej, lat 69, Zawiercie.
3. KOCJASZ Anna, Stanisława, lat 53, Malinowice.
4. SPYCH Elżbieta, Krzysztofa, lat 69, Psary.
5. RZESZUTEK Agnieszka, Elżbieta, lat 39, Przeczyce.
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. KRAKOWIAN Janusz, Henryk, lat 63, Kolonia Poczesna.
2. MARANDA Martyna, Maria, lat 21, Częstochowa.
3. LUKS Agata, Ewelina, lat 43, Olsztyn.
4. LISOWSKI Marcin, Robert, lat 41, Czarny Las.
5. BOGUS Beata, lat 48, Częstochowa.
6. STRACH Elżbieta, Maria, lat 56, Częstochowa.
7. MIZGALSKI Paweł, Zbigniew, lat 39, Częstochowa.
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. GMITRUK Stanisław, lat 62, Częstochowa.
2. KOSELA Piotr, Janusz, lat 41, Borowno Kolonia.
3. NOWICKA Anna, lat 65, Kłobuck.
4. GAŁUSZKA Małgorzata, Ewa, lat 56, Myszków.
5. NIEMCZYK Bernadetta, Barbara, lat 71, Olsztyn.
6. KUCHARCZYK Andrzej, Franciszek, lat 59, Przystajń.
7. BOSKI Grzegorz, lat 40, Częstochowa.
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
1. MUSIAŁCZYK Katarzyna, Anna, lat 45, Konradów.
2. KNOT Tomasz, Jacek, lat 50, Częstochowa.
3. SOŁTYSIK Mirela, Ewa, lat 57, Będzin.
4. SAKOWSKI Marek, Dariusz, lat 40, Częstochowa.
5. GRABOWSKA Elżbieta, Krystyna, lat 45, Dąbrowa Górnicza.
6. JANIK Jakub, Kazimierz, lat 62, Częstochowa.
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. SALWIERAK Marta, Maria, lat 34, Częstochowa.
2. ZAMOROWSKI Krystian, Paweł, lat 33, Przybynów.
3. PANAS Radosław, Leszek, lat 48, Częstochowa.
4. ZACZKOWSKI Mariusz, Andrzej, lat 43, Myszków.
5. BIGOSIŃSKA Katarzyna, Anna, lat 39, Częstochowa.
6. BRZOZOWSKA Agnieszka, Ewa, lat 33, Poczesna.
7. SZEWIŃSKI Andrzej, lat 48, Konopiska.
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
1. BALT Marek, Paweł, lat 45, Częstochowa.
2. KONIECZNY Wojciech, Jan, lat 48, Częstochowa.
3. ŁACNA Gabriela lat 51, Kłobuck.
4. SIKORSKI Grzegorz, Mieczysław, lat 45, Częstochowa.
5. TROMCZYŃSKA Jolanta, Pelagia, lat 52, Jacków.
6. MAJER Małgorzata, Elżbieta, lat 55, Częstochowa.
7. OGOŃCZYK Mariusz, Dominik, lat 40, Kłomnice.
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
1. PUCHAŁA Dominik, Jakub, lat 20, Długi Kąt.
2. ŻOŁNOWSKA Magdalena, Mirella, lat 39, Krzepice.
3. BRZÓZKA Krzysztof, Andrzej, lat 62, Częstochowa.
4. CHUDALEWSKA Agata, Olga, lat 25, Częstochowa.
5. MALINOWSKI Jacek, Andrzej, lat 32, Katowice.
6. SZAFAROWICZ Agnieszka, Alina, lat 25, Kłomnice.
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
1. GIEROŃ Dawid, Franciszek, lat 28, Hecznarowice.
2. STOLARSKI Kamil, Mikołaj, lat 23, Gliwice.
3. JANOSKA-GRABOWSKA Agata, Maria, lat 29, Zawiercie.
4. BŁASIŃSKA Aleksandra, Łucja, lat 58, Bytom.
5. SZULIK Artur, Jerzy, lat 36, Rybnik.
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
1. SKALIK Włodzimierz, Bogdan, lat 59, Częstochowa.
2. BIEŃ Jurand, Damian, lat 47, Wręczyca Wielka.
3. KUMOR Monika, Aleksandra, lat 28, Koziegłowy.
4. GAWENDA Rafał, Adrian, lat 27, Wyrazów.
5. SZYMANEK Magdalena, Sylwia, lat 25, Łaziec.
6. PALT-DOROBISZ Sandra, Maria, lat 28, Sosnowiec.
7. NAJMAN Marcin, Krzysztof, lat 39, Częstochowa.
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
1. PAWLIKOWSKI Jacek, Adam, lat 50, Częstochowa.
2. WNUCZEK Sławomir, Marek, lat 23, Wilkowiecko.
3. WOJNOWSKI Igor, Adam, lat 21, Częstochowa.
4. POLAK Wiktor, Dominik, lat 20, Kłobuck.
5. SZCZUPAK Patrycja, Katarzyna, lat 28, Częstochowa.
6. TRĄBSKA Klaudia, Maria, lat 19, Częstochowa.
7. PALACZ Ewa, Maria, lat 72, Częstochowa.
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KOCIK Beata, Dorota, lat 55, Częstochowa.
2. BAŃKA Piotr, Bogdan, lat 54, Myszków.
3. FAJER Monika, lat 43, Częstochowa.
4. BORECKI Roman, Ludwik, lat 61, Olsztyn.
5. ZIELONKA Maciej, Paweł, lat 53, Kłobuck.
6. WŁOSOWICZ Teresa, lat 65, Częstochowa.
7. PERLIŃSKI Andrzej, lat 60, Zawada.
Z naszego powiatu zgłoszono 5 kandydatów na radnego do Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego:
1. Małgorzata GAŁUSZKA, lat 56, Myszków, zgłoszona przez Komitet PSL. Lista nr 2.
2. ZAMOROWSKI Krystian, Paweł, lat 33, Przybynów zgłoszony przez Komitet PO i N. Lista nr 4.
3. Mariusz ZACZKOWSKI, lat 43, Myszków, zgłoszony przez Komitet PO i N. Lista nr 4.
4. Monika KUMOR, lat 28, Koziegłowy, zgłoszona przez Komitet Kukiz 15. Lista nr 8.
5. Piotr BAŃKA, lat 54, Myszków, zgłoszony przez Komitet PiS. Lista nr 10.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2018, 11:53 przez letnik, łącznie zmieniany 2 razy.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 wrz 2018, 12:45

Mamy już zarejestrowanych dwóch kandydatów na wójta Gminy Poraj.
1. KAŹMIERCZAK Katarzyna, Małgorzata, lat 51, Poraj. Zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PORAJ.
2. SŁUŻAŁEK - JAWORSKA Danuta, Elżbieta, lat 53, Poraj. Zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”.
Należy dodać, że ta lista jest już zamknięta (rejestracja na wójtów zakończyła się 26 września o godz. 24).

warcaby
Stały bywalec
Posty: 89
Rejestracja: 23 lis 2017, 12:13

Re: Wiedza społeczna

Post autor: warcaby » 27 wrz 2018, 13:16

Ehhh pisiory boją się tak bardzo że nawet ukryli sie pod KOMITETEM WYBORCZYM WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH”.

letnik
VIP
Posty: 2191
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 wrz 2018, 16:08

Nasze lemingi wyciągają kabaretowe wnioski. Pisiory tak się boją, że chodzą tylko nocą i to tylko bocznymi drogami. Na 8 komitetów tylko dwa użyły nazwy partii. Są to PSL i SLD. PSL dlatego, że jest to "najuczciwsza partia, która nie da się przekupić, ani zastraszyć". SLD dlatego, że wystawił tylko jednego kandydata do Rady Gminy i jest z tego bardzo dumny. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA DLA WSZYSTKICH” nie wystąpił pod nazwą PiS, ponieważ zdecydowana większość kandydatów nie należy do PiS-u, natomiast popiera Panią Służałek na wójta. Nie trzeba być geniuszem, aby to zauważyć.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2018, 16:42 przez letnik, łącznie zmieniany 4 razy.

ODPOWIEDZ