Najlepsze cechy Pana wójta.

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 lut 2018, 13:18

Nieco kontrowersyjny komentarz przeznaczony dla dorosłych, ale wart wysłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=bWoZXNkUSy4

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 28 lut 2018, 08:05

C.D. Zarządzeniem Nr 55.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Wójt ogłosił nieruchomości do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4770. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4770. Na XXVII sesji Rady Gminy (16.12.2016 r.) wójt poinformował, że na zasadach pierwokupu chce nabyć teren od PKP w pierwszym półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na budowę centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingowymi. Prowadzone są rozmowy na temat terenów PKP w Żarkach Letnisku. Prowadzone są także rozmowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (RZGW) w sprawie nabycia terenów przy zalewie. Uchwalono budżet na 2017 r. (11 głosów za przeciw 2). Radna Polak zgłosiła swoje zastrzeżenia do planowanej wysokości wydatków z przeznaczeniem na: oświatę, promocję, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną, dokapitalizowanie Spółki PORECO, utrzymanie administracji, urządzenie terenu dworca PKP i podkreśliła, że inwestycja prowadzona będzie na obcym terenie i tym samym inwestować się będzie w obce środki trwałe, co jest niedopuszczalne. Wnioskowała o: zapis „II etap kanalizacji w ŻL” przy kwocie 2 mln zł zapisanej na gospodarkę ściekową, zwiększenie środków finansowych na drogi i wprowadzenie oszczędności. Radny Tomasz Klimek poddał pod rozwagę dokapitalizowanie Spółki PORECO kwotą 700 tys. zł w obecnej sytuacji finansowej Gminy. Radna Polak zakwestionowała wysokość kwoty 7 mln zł tj. upoważnienia dla Wójta do za ciągania zobowiązań. Uchwała Nr 237(XXVII)16): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4812
Przyjęto również uchwałę Nr 241(XXVII)16 w sprawie „Planu mobilności dla gminy Poraj na lata 2016 – 2026”. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4806. Załącznik do ww. uchwały dotyczy m.in. Centrum Przesiadkowego w Poraju. Protokół z XXVII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4862 Punkty 7.5 i 7.6 warte przeczytania. Zapytania i wolne wnioski punkt 8. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 01 mar 2018, 07:57

C.D. Zarządzeniem Wójta Nr 2a.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r zmieniono regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4993. Na nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Gminy (04.01.2017 r.) przyjęto uchwałę (Nr 242(XXVIII)17) w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej Statutu. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4833.
Wartość całkowita projektu to kwota 2 596 745,54 zł bez udziału środków finansowych UG projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową dla 64 osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj, które będą zatrudnione zgodnie z Regulaminem organizacyjnym CIS. Siedziba CIS będzie w budynku UIG w pomieszczeniu po policji. Wójt Gminy w odpowiedzi na wniosek radnego p. Andrzeja Ludwikowskiego nie wyraził zgody na poszerzenia dzisiejszego porządku sesji ( o sprawy organizacyjne) i uzasadnił, że sesje nadzwyczajne są zwoływane w pilnych sprawach na kilkanaście minut, nie są planowane, dlatego nie chce przedłużać obrad. Protokół z XXVIII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4863. Uchwała RIO Nr 4200/VII/28/17 z dnia 26 stycznia 2017 r o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4890.
Na XXIX sesji Rady Gminy (06.02.2017 r.) Pan Mariusz Musialik złożył ślubowanie radnego. Pan Musialik (PO) zwyciężył w wyborach uzupełniających z Panem Leszkiem Lachem (niezależny). PiS nie był w stanie wystawić swojego kandydata (ze strachu). Przyjęto uchwałę Nr 250(XXIX)17 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrząb na lata 2017-2023. Szczegóły w załączniku: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4871. Uchwałą Nr 251(XXIX)17 włączono Pana M. Musialika do Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych. Protokół z XXIX sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4905. Punkt 11 - zapytania i wnioski. C.D.N.

warcaby
Stały bywalec
Posty: 89
Rejestracja: 23 lis 2017, 12:13

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: warcaby » 01 mar 2018, 09:16

Niezły cwaniak z tego Musialika, zachowuje się jak chorągiewka, a jeszcze żeby miał więcej czasu to tylko do jednej komisji się zapisał:)

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 02 mar 2018, 08:20

C.D. Zarządzeniem Wójta Nr 11.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. ogłoszono nieruchomość do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4973. Zarządzeniem Wójta Nr 12.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. określono maksymalna wysokość miesięcznego wynagradzania dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten wynosi: dla Prezesa Rady Ministrów - 6,2, dla wicepremiera - 5,7, dla ministra - 5,6.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4906.
Wójt zarządzeniem Nr 13.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. ustalił zasadę przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Poraj oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Nagroda roczna nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jakie dyrektor osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4907.
Wójt zarządzeniem Nr 14.2017 z dnia 10 lutego 2017 r. powołał Panią -Magdalenę Ryziuk – Wilk na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju z dniem 16 lutego 2017 roku na czas określony do dnia 15 lutego 2024 r.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4908. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 02 mar 2018, 20:22


ZDZICHU
VIP
Posty: 584
Rejestracja: 23 maja 2014, 18:21

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: ZDZICHU » 03 mar 2018, 07:09

Witaj letniku , ale ja wolę ten utwór https://www.youtube.com/watch?v=GK1HEgCvYoI

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 03 mar 2018, 12:06

ZDZICHU pisze:Witaj letniku , ale ja wolę ten utwór https://www.youtube.com/watch?v=GK1HEgCvYoI
Zgadzam się! https://www.youtube.com/watch?v=FeYpcRZH_Dg.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 03 mar 2018, 12:07

C.D. Wójt zarządzeniem Nr 15.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. powołał Panią Justynę Krauze-Cieślińską na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w ŻL: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4974. Wójt zarządzeniem Nr 16.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. powołał Panią Mariolę Karpowicz na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w ŻL na czas określony do 31 sierpnia 2019 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4975. Na XXX sesji Rady Gminy (28.02.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 254(XXX)17 w sprawie zmiany uchwały Nr 241(XXVII)16 dotyczącej „Planu mobilności dla gminy Poraj na lata 2016-2026”. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4895. Uchylono uchwałę Nr 242(XXVIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 4 stycznia 2017 r. uchwałą Nr 255(XXX)17) w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej
Statutu.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4896. Przyjęto nową uchwałę Nr 256(XXX)17 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4897. Uchwałą Nr 257(XXX)17 przyjęto statut Centrum Integracji Społecznej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4898.
Przyjęto uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2017 roku (Nr 260(XXX)17). Na odławianie bezdomnych zwierząt zabezpieczono 47 600,00 zł. Na sterylizację zwierząt nie przeznaczono pieniędzy. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4901. Uchwałą 262(XXX)17 uchylono uchwałę 299(XXVI)16 o zaciągnięciu kredytu: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4913.
Protokół z XXX sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4935. Dyskusja o Centrum Przesiadkowym w punkcie 4. Zadania inwestycyjne punkt 7. Centrum Integracji
Społecznej punkt 10.2. Zapytania i wolne wnioski punkt 11. Wójt wydał Zarządzenie Nr 18.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownika Centrum Integracji Społecznej. Wynagrodzenie zasadnicze 5 000 zł, dodatek funkcyjny 1 500 zł: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4976.
Wójt Zarządzeniem Nr 20.2017 z dnia 14 marca 2017 r. powołał Panią Ewelinę Drzewiecką na kierownika Centrum Integracji Społecznej w Poraju.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4932. C.D.N.

Igor
VIP
Posty: 302
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Igor » 03 mar 2018, 17:22

Trzeba przyznać, że wójt dba o swoich pracowników. To Centrum Integracji ma 1 pracownika, 8 podopiecznych, a pani kierownik 6,5 tys. pensji. No, no.
memento

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 04 mar 2018, 11:02

C.D. Na XXXI sesji Rady Gminy (17.03.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 268(XXXI)17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (11 głosów za 1 przeciw 1 wstrzymujący się). http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4943. W roku 2013 Rada podjęła uchwałę o emisji obligacji na kwotę 5 800 000 zł o obecnie na 4 900 000 zł: http://kurierzawiercianski.pl/artykul/p ... -obligacje.
W budżecie na Centrum Przesiadkowe w Poraju zaplanowano kwotę 1,5 mln zł. Radna Polak pytała, czy jest to zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym, czy zadłużona Gmina może inwestować w obcy środek trwały, bo inwestycja ma powstać na terenach PKP. Wójt tłumaczył, że zadłużenie gminy to prawie 24 000 000 zł a zadłużenie może wynosić 60% dochodów gminy. Wszystko jest bezpieczne, a najważniejsze dla niego są inwestycję.
Protokół z XXXI sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5012.
Emisja obligacji punkt 12.5). Zapytania i wolne wnioski punkt 13.
W sprawozdaniu Nr 1 Wójta Gminy Poraj z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2016 rok (Zarządzeniem Nr 7/2017/B z 27 marca 2017 roku) podano wysokość zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2016 rok w wysokości 2.393.825,59 zł. Dług Gminy podano w wysokości 24 258 311,58 zł. (Załącznik Nr 11). Dział 756: Dochody (własne) od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 593 343,90 zł. Rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10 477 546,45 zł. Dochód własny Gminy - 5 115 797,45 zł (dochód ogółem minus dochód z budżetu). http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4957 C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 05 mar 2018, 09:47

C.D. Na nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy (28.03.2017 r.) uchylono wcześniejsze uchwały i przyjęto nową uchwałę (Nr 274(XXXII)17) w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017 – 2023”. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4949. W przyjętym programie zlekceważono problem braku mieszkań socjalnych i komunalnych w Gminie (wyjątek budynek po szkole w Jastrzębiu). Zlekceważono też potrzeby wspólnot mieszkaniowych. Protokół z XXXII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5013.
Na nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Gminy (18.04.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 277(XXXIII)17 w sprawie zmiany uchwały Nr 269(XXXI)17, Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017. Ustalono deficyt budżetu w wysokości 3 433 720,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 433 720,22 zł. Upoważniono wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5007. Protokół z XXXIII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5014.
Rozstrzygnięciem z dnia 20 kwietnia RIO w Katowicach uchyliła uchwały Rady Gminy w Poraj: Nr 268(XXXI), Nr 270(XXXI)17 oraz stwierdziła istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 269(XXXI)17. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4844
Rozstrzygnięciem z dnia 27 kwietnia 2017 r. RIO w Katowicach stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 277(XXXIII)17, Rady Gminy Poraj oraz stwierdzono nieważność Zarządzenia Wójta Gminy Poraj Nr 8/2017/B w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4852. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 06 mar 2018, 09:23

C.D. Na XXXIV sesji Rady Gminy (27.04.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 282(XXXIV)17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poraj. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5019. Protokół z XXXIV sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5062. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi, punkt 10.
Uchwałą Nr 4200/VII/87/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał negatywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2016 r. przedłożonym przez Wójta Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5029.
Rozstrzygnięciem z dnia 18 maja RIO w Katowicach uchyliła następujące uchwały Rady Gminy w Poraj: Nr 269(XXXI)17 i Nr 277(XXXIII)17. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4870. Pozycja 2 i 3. Wójt zarządzeniem Nr 34.2017 z dnia 19 maja 2017 r. ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5030. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5030. C.D.N.

BARBARA
VIP
Posty: 938
Rejestracja: 08 lut 2008, 21:30

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: BARBARA » 06 mar 2018, 16:51

Letniku, co wynika z tego co napisałeś ?

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 07 mar 2018, 08:29

BARBARA pisze:Letniku, co wynika z tego co napisałeś ?
Basiu! To jest pisane dla ludzi inteligentnych. Mam wątpliwości, czy Ty jesteś w stanie to zrozumieć!

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 07 mar 2018, 08:36

C.D. 13 czerwca 2017 r. podjęto próbę przeprowadzenia akcji plakatowej w celu poinformowania mieszkańców o sytuacji finansowej Gminy Poraj. Zatrzymamy się chwilę nad tym tematem, ponieważ był to atak władz Gminy na wolność słowa gwarantowaną przez Konstytucję. Przeanalizujemy również reakcję organów sprawiedliwości na to wydarzenie. Da nam to obraz stanu demokracji i praworządności w Gminie i Powiecie. 14 czerwca 2017 r. Wice Wójt Pani Kaźmierczak zerwała plakat, potargała go ze złości i wezwała Policję. Ponieważ nie było plakatu na tablicy, nie było dowodu „przestępstwa”, Policja z Koziegłów na usługach naszej władzy nie była w stanie ocenić prawidłowo zaistniałej sytuacji. Jednak na polecenie wice Wójt zatrzymała akcję plakatową. Szczegóły na stronie:
http://demokratyczna.com.pl/wp-content/ ... net122.pdf.
Zgłoszono do prokuratury naruszenie przez wice Wójt, Wójta i męża wice Wójt następujących artykułów Konstytucji:
Art. 54, § 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31. ust. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. Przedstawiono Prokuraturze też te artykuły, które mówią o nadrzędności przepisów Ustawy Zasadniczej.
Art. 8, ust. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 8, ust. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Okazało się, że zapisy Konstytucji o prawnej ochronie wolności człowieka są pustymi zapisami. C.D.N.

Byly
VIP
Posty: 557
Rejestracja: 01 lip 2010, 16:38

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Byly » 07 mar 2018, 12:10

letnik pisze:
BARBARA pisze:Letniku, co wynika z tego co napisałeś ?
Basiu! To jest pisane dla ludzi inteligentnych. Mam wątpliwości, czy Ty jesteś w stanie to zrozumieć!
Inteligencja kontra Himilsbach
Aktor był mistrzem anegdot - barwnych, niekiedy rubasznych, zawsze zabawnych. Na przykład o Janie Himilsbachu. Chociaż w tym przypadku był jej bohaterem. Kiedy pijany Himilsbach wpadł do warszawskiego SPATiF-u i krzyknął: "Inteligencja wypie***lać!", Holoubek wstał, mówiąc: "Nie wiem, jak wy panowie, ale ja wypie***lam".
Tak mi się zaraz skojarzyło , można by zmienić Inteligencja kontra letnik
:lol: :lol: :lol:

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 07 mar 2018, 16:57

Komentarz Byłego pozostawiam do oceny czytającym.

BARBARA
VIP
Posty: 938
Rejestracja: 08 lut 2008, 21:30

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: BARBARA » 07 mar 2018, 17:43

Brawo Były , ale letnik nie zrozumie

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 07 mar 2018, 21:54

Z okazji Dnia Kobiet:
Dużo szczęścia, pomyślności,
mało smutku moc radości,
byś chodziła uśmiechnięta
nie tylko w dniu tego święta.
https://gifyagusi.pl/wp-content/uploads ... kobiet.gif
http://aleksandra.nl/dzienkobiet.gif
http://www.lupal.pl/wp-content/uploads/ ... dbfae8.gif

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 08 mar 2018, 12:21

Dla wszystkich Pań na popołudnie: https://www.youtube.com/watch?v=H3rd4CO ... DmKON7Fsjv

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 08 mar 2018, 22:21

C.D. Należy wyjaśnić, że akcja plakatowa miała polegać na wywieszeniu 4 różnych plakatów informujących m.in. o długu Gminy, o kosztach administracji Gminy i odrzuceniu przez RIO sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Policja swym postanowienie z sierpnia 2017 r. podpisanym przez Prokuratora odmówiła wszczęcia dochodzenia, wykręcając się Art. 190 § 1 kk. (groźby karalne). Artykuł ten nie był wymieniony w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. W związku z tym zostało ponowione wysłane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Prokuratura w Częstochowie przesłała to zawiadomienie do Prokuratury w Myszkowie w celu ponownego rozpatrzenia. „Pisowska” Prokuratura w Myszkowie swym postanowieniem znów odmówiła wszczęcia dochodzenia. Wniosek: „pisowska” Prokuratura broni Wójtów z Platformy Obywatelskiej. Następny wniosek: Prokuratura w Myszkowie jest taka „pisowska” jak Kaczyński „peowski”. W listopadzie wysłano pismo do zastępcy Prokuratora Rejonowego w Myszkowie z zapytaniem, dlaczego Prokuratura nie odnosi się do wymienionych w zawiadomieniu przepisów konstytucyjnych, które zostały naruszone przez Wójtów. „Pisowska” Prokuratura nie wiedząc co z tym fantem zrobić, przekazała sprawę do Sadu w Myszkowie. Potraktowano to jako skargę zgłaszającego na postanowienie Prokuratury. Sąd (już nie „pisowski”) oddalił skargę, uznając, że nie znalazł ustawy, która by przewidywała karę za ograniczanie wolności słowa przez inne osoby. To, że Sąd słabo się starał, udowodnię później. Sąd swym postanowieniem potwierdził, że przepisy Konstytucji są pustym zapisem (podobnie jak w PRL), a demokracja w Polsce jest tylko na papierze. Zastosowano posiłkowo słynny Art. 42 ust. 1. Konstytucji RP: Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. Przecież Konstytucja to też ustawa, tylko że zasadnicza, górująca nad wszystkimi ustawami. Wynika z tego, że przepisy Konstytucji bez dodatkowej regulacji ustawowej niższego rzędu nie mają zastosowania i są pięknymi zapisami dla naiwnych. Czy to nie daje podstaw do zmiany przepisów Konstytucji RP na bardziej spójne i logiczne? Należy zaznaczyć, że skarżący nie domagał się żadnej kary dla Wójtów. Domagał się tylko przeproszenia mieszkańców Gminy za ukrywanie informacji o złym stanie finansów Gminy Poraj. Żądał ugody, więc nie byłoby w tej sprawie wyroku. Przeprosiny te miały się znaleźć w trzech wymienionych tytułach prasowych. Powiedzenie prawdy mieszkańcom jest obowiązkiem Wójtów, a nie przymusem pod odpowiedzialnością karą. C.D.N.

Jaska
Mieszkaniec
Posty: 48
Rejestracja: 27 sty 2018, 11:32

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Jaska » 09 mar 2018, 08:15

Bardzo dziękuję za życzenia i miłe słowa z okazji dnia kobiet :oops: Tak się wczoraj zasiedziałyśmy, że dzisiaj mam opóźnienie, ale króciutko:
Jedziesz jutro na miesięcznicę? Jesteśmy już tak blisko prawdy, że jest szansa, że może już jutro dojdziemy :oops:

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 09 mar 2018, 09:44

C.D. Wolność słowa jest matką wszystkich wolności. Bez wolności słowa nie ma wolności wyboru, nie ma wolności politycznej, nie ma wolności gospodarczej, nie ma wolności zgromadzeń, nie ma wolności religijnej, nie ma wolności edukacji i nauki. Co się stanie, gdy ktoś spróbuje tę podstawową wolność nam ograniczyć lub zabrać? Okazuje się, że nic. W naszym prawodawstwie nie ma jednoznacznej ustawy, która by ścigała ograniczenia wolność słowa. Natomiast sądy bardzo chętnie wydają wyroki, mając na uwadze tylko ograniczenia wolności, wyróżniając Art. 31.1 Konstytucji: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Ostatnie zdanie tego konstytucyjnego przepisu sędziowie zasłaniają sobie ręką. Art. 37.1: Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. Ten artykuł to też pusty slogan? Te wszystkie piękne przepisy Konstytucji znosi Art. 42 ust 1, bo ustawy niższego rzędu nie przewidują w sposób jasny i klarowny karania za zamach na wolność słowa. Mamy demokrację udawaną, stosowaną tylko dla wybranych. Te „elity” próbują bronić dalej takiej lewej demokracji, bo ona im służy i pozwala na bezkarne łamanie wolności konstytucyjnych. Wymyślono pojęcie „demokracja liberalna”, która polega na podziale na „elity” i motłoch (nazywany w Polsce m.in. pisowskim). „Demokracja liberalna” z góry zakłada, kto ma rację. Racje mają „elity”, a motłoch ma słuchać „elit”. Tak się interpretuje Konstytucję RP, aby utrzymać ten podział. Podobnie było za PRL. Mieliśmy „demokrację socjalistyczną”, która też z góry zakładała, kto ma rację. Rację mieli komuniści a reszta to ciemny lud pracujący miast i wsi. Pracujący za drobne, aby tylko przeżyć i móc pracować dalej na „czerwoną burżuazję”. Wolność słowa wiąże się też ze sferą praw politycznych obywateli i właśnie z tego punktu widzenia może być uznana za jedną z najbardziej elementarnych gwarancji zasady demokracji oraz pluralizmu politycznego. Kodeks karny nie daje sądom klarownej możliwości egzekwowania tych praw mimo konstytucyjnych gwarancji. Nic nie ma w Kodeksie karnym o karach za ograniczenia wolności słowa. Nie przewidziano żadnej kary za łamanie Art. 54.1 Konstytucji. Kodeks karny daje natomiast sądom szerokie możliwości ograniczania nam tej podstawowej wolności. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0553Lj.pdf.
Art. 196, mówi o zakazie obrażania uczuć religijnych;
Art. 212, zawiera zakaz pomówienia i oszczerstwa;
Art. 216, zabrania znieważania innych osób lub grup ludzi;
Art. 256 – zabrania propagowania faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych;
Art. 257 – zabrania znieważania ze względu na przynależność narodowościową, etniczną, rasową, wyznaniową. C.D.N.

Awatar użytkownika
Bruner
Guru
Posty: 260
Rejestracja: 03 gru 2008, 08:08

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Bruner » 09 mar 2018, 11:31

letnik Zapomniałeś wspomnieć o stronach czy forach społecznościowych, takie strony jak Facebook czy YouTube nie respektują polskiego prawa w ogóle. O ile kontakt z YT jest możliwy i można negocjować cenzurę. To z facebook na kompletnie w dupie swoich użytkowników. Jeśli zablokują Ci konto np. za napisanie pod zdjęciem całujących się dwóch gejów, cytuję "będę rzygał jak to widzę" to ban konta na 30 dni. Nie masz możliwości odwołania się, nie ma się z kim rozmawiać. Administratorzy polskiej wersji strony są Dublinie w Irlandii i nie znają polskiego. Jakiś śmiech. To tylko żydowski wredny system. Gorsza cenzura niż za komuny.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 09 mar 2018, 12:10

Bruner, masz rację. Tylko my na cenzurę Facebooka nie mamy wpływu tym bardziej że w polskim prawie nie ma wystarczającego wsparcia. Jeżeli Władzę Gminy mogą cenzurować plakaty to dlaczego Facebook też tego nie może? Mamy prawo dla wybranych.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 09 mar 2018, 22:11

C.D. Przypomnijmy jeszcze raz Art. 42 ust. 1. Konstytucji RP: Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
Czy naprawdę nie ma ustawy, która przewiduje karę za atak na wolność słowa (Art. 54 Konstytucji)?
Przyjrzyjmy się ustawie Prawo prasowe i Art. 44. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0024Lj.pdf.
Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

Oczywiście ustawodawca nie zaliczył do prasy plakatu politycznego i umożliwił w ten sposób Prokuraturze odmowę wszczęcia śledztwa a Sądowi odrzucenie skargi na Prokuraturę. Jednak zastosowanie tego artykułu w kontekście Art. 54 Konstytucji w tym przypadku nie byłoby sprzeczne z Konstytucją. Sąd nie zastosował tego przepisu i obronił władzę Gminy z Platformy „Obywatelskiej” przed straszną karą, przeprosinami mieszkańców. Sąd nie był w stanie obronić wolności słowa i prawa mieszkańców do informacji o sytuacji finansowej Gminy Poraj. Zastosowanie tutaj miał też Kodeks karny i Kodeks wykroczeń, ponieważ niszczono plakaty.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0553Lj.pdf.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0114Lj.pdf.
Kodeks karny Art. 276: Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kodeks wykroczeń Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Przepisy te można zastosować do zwykłych plakatów reklamowych, reklamujących produkty lub firmy. Sąd nie odróżnił plakatu firmowego od plakatu politycznego wypełniającego role informacji publicznej służącej ważnemu interesowi społecznemu: prawa do informacji. Jednak nie wszyscy są według prawa równi. Art. 32.1 Konstytucji: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 10 mar 2018, 12:18

C.D. W państwie demokratycznym szanującym wolności obywatelskie w przypadku tłumienia i ukrywania informacji przez Władzę Gminy Prokuratura z urzędu powinna wszcząć postępowanie. Przecież tu chodziło właśnie o wolności słowa i prawa do informacji dotyczącej całej społeczności Gminy. Naruszono prawo do informacji wszystkich mieszkańców Gminy, czyli naruszono ważny interes społeczny. Presja poinformowanego społeczeństwa mogła powstrzymać Wójtów od dalszego zadłużenia Gminy. Art. 30 Konstytucji: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ochrona wolności słowa i prawa do informacji jest obowiązkiem Wójtów, Prokuratury i Sądu. Władza gminna jest władzą publiczną. Do obowiązku tej władzy należy poszanowanie i ochrona wolności i praw człowieka w tym prawa do informacji. Władze Gminy bezkarnie naruszyły te prawa. Łamanie wolności słowa przez porajskich Wójtów minęło się z prawem i sprawiedliwością. Nawyki służenia określonej władzy przez Policję, Prokuraturę i Sądy zostały przeniesione z okresu komuny. Konstytucja swoje a komuniści swoje. Ciekawe, że profesorowie prawa nie krzyczą, nie lamentują, że brakuje dodatkowej, ustawowej i jednoznacznej gwarancji wolności słowa zapisanej w Art. 54 Konstytucji RP. Zdaje się, że bardziej walczą o swoje prawa i przywileje niż prawa człowieka. Konstytucja PRL też dawała nam pełną wolność słowa, a nawet prawo dostępu do drukarni, papieru, gmachów, sal, telefonów i radia. Tylko że ówczesne sądy skazywały na 3 lata więzienia za kilka ulotek. Była wtedy kompletna ignorancja przepisów Konstytucji PRL. Konstytucja PRL w Art. 71. gwarantowała: 1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. 2. Urzeczywistnieniu tej wolności służy oddanie do użytku ludu pracującego i jego organizacji drukarni, zasobów papieru, gmachów publicznych i sal, środków łączności, radia oraz innych niezbędnych środków materialnych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 520232.pdf.
Podobnie jak za komuny martwy jest między innymi Art. 37.1 Konstytucji RP: Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Te prawa są gwarantowane tylko lewicowo-liberalnym nurtom politycznym. Gdyby te plakaty rozwiesił KOD albo Obywatele RP to bano by się je ruszyć. Należy dodać, że skarżący zwrócił się z wnioskiem na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy Poraj, Pana Pawłowskiego o zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie usuwaniu plakatów przez Wójtów. Podobne pismo wysłał do Przewodniczącej Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych, Pani Jolanty Kozak. Do dzisiaj nie zareagowano na te pisma. C.D.N.

widz
VIP
Posty: 665
Rejestracja: 28 lip 2010, 14:20

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: widz » 10 mar 2018, 20:54

I może dlatego w dniu 07.03.2018 r właśnie ta Pani Radna Jolanta Kozak została wybrana przez władze gminy na Kobietę Roku?. A może to czysty zbieg okoliczności?

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 11 mar 2018, 11:30

C.D. Wracamy na łono Gminy i jej twórczości. Na XXXV sesji Rady Gminy (22.06.2017 r.) uhonorowano statuetką „Przyjaciel Gminy Poraj” Proboszcza Parafii w Poraju ks. dziekana Zdzisława Zgrzebnego. Wójt Pan Łukasz Stachera w ciepłych słowach docenił kilkunastoletnią pracę Proboszcza nie tylko w rozwój Parafii, ale również na rzecz samorządu i mieszkańców. Określił osobę ks. dziekana jako wyjątkową, na którą zawsze można liczyć. Mimo negatywnej oceny przez RIO sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2016 Rada Gminy przyjęła to sprawozdanie uchwałą Nr 285(XXXV)17: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5064. Za uchwałą głosowało 11 radnych przeciw 3 radnych. Przyjęto również uchwałę Nr 286(XXXV)17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5065. Za uchwałą głosowało 13 radnych przeciw 1 radna. Wykonanie budżetu otrzymało negatywną ocenę RIO. Protokół z XXXV sesji Rady Gminy: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5139. Sesji nie nagrano, ponieważ nastąpiła awaria sprzętu nagrywającego, punkt 3. Pytania do Wójta i odpowiedzi Wójta, punkt 7. Zapytania i wnioski, punkt 9. Wójt zarządzeniem Nr 38.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5073. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5073.
Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 10 do 13 kwietnia 2017 r. kontrolą doraźną gospodarki finansowej Gminy Poraj za okres od 1 stycznia 2013. do 13 kwietnia 2017 r. Wnioski przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 06.07.2016 (błąd pisarski, powinno być 2017 r.): http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=d ... ar_id=4901. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 11 mar 2018, 12:20

Zamiast do marketu zapraszam na niedzielną wycieczkę do Grecji: https://www.youtube.com/watch?v=bKpA6Q1 ... v&index=79

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 12 mar 2018, 10:24

C.D. Na XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (30.06.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 291(XXXVI)17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017 i uchwałę Nr 292(XXXVI)17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obie te uchwały zostaną zakwestionowane przez RIO. Protokół z XXXVI sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5140. Rozstrzygnięciem z dnia 28 lipca 2017 r. RIO w Katowicach stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017. RIO stwierdziło nieważność uchwały Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4923. Pozycja 3 i 4.
http://gazetamyszkowska.pl/artykul/abso ... rzeciwnych
Zarządzenie Nr 14/2017/B Wójta Gminy Poraj z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2017 r: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5125. Zarządzenie to otrzyma negatywną opinię RIO. Rozstrzygnięciem z dnia 31 sierpnia (uchwała Nr 277/XXIII/2017) RIO w Katowicach uchyliła uchwałę Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy w Poraj w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4940. Pozycja 2.
Na XXXVII nadzwyczajnej sesji (13.09.2017 r.) przyjęto uchwały: o zmianie wcześniejszej uchwały Nr 223(XXV)16 na uchwałę Nr 294(XXXVII)17 (wykreślono słowa gimnazjum ze względu na likwidację) oraz przyjęto uchwałę Nr 293(XXXVII)17 w sprawie aneksu do porozumienia dotyczącego strategii RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Obiecywana kwota możliwa do uzyskania z RIT dla Gminy Poraj to około 20 mil. zł. Zachwyceni radni głosowali jednogłośnie za. Protokół z XXXVII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5141.
Uchwałą RIO Nr 4200/VII/167/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017 wydało negatywną opinię i poważne ostrzeżenie: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5157.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania Gminy wynosiły ogółem 24 968 463,83 zł, co stanowi 46,41% dochodów planowanych. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 13 mar 2018, 11:29

C.D. Na początku XXXVIII sesji Rady Gminy (28.09.2017 r.) Pan Andrzej Bieniek z Poraja, przed uchwaleniem porządku sesji, wygłosił 40-minutowe przemówienie. Wice Przewodniczący Rady Pan Karkocha osobiście trzymał Panu Bieńkowi mikrofon. Pan Bieniek w swym przemówieniu poddał bardzo surowej krytyce Władzę Gminy i Radę Gminy w tym Pana Karkochę. Przyjęto uchwałę Nr 303(XXXVIII)17 o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego. Uchwałą Nr 302(XXXVIII)17 udzielono pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu, typu furgon patrolowy (oznakowany). Uchwałą Nr 298(XXXVIII)17 przyjęto Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację programu wynosi 300 tys. zł ( § 8 ): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5148. Uchwała ma załącznik. Uchwałą Nr 304(XXXVIII)17 wyrażono zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Zielonej (5,8525 ha). http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5151
Uchwałą Nr 305(XXXVIII)17 udzielono pomocy Zarządowi Powiatu Myszkowskiego na realizację w latach 2017 i 2018 zadania pn.: budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012 S w miejscowości Jastrząb. Pomoc finansowa zostanie udzielona w roku 2018 w formie dotacji celowej w wysokości 50% wartości inwestycji po przetargu (50% to około 400 tys.). Szczegóły w uchwale: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5152 Protokół z XXXVIII: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5179. Sprawa naruszenia przepisów antykorupcyjnych radnego Karkochy i sprawa zawiadomienia CBA w punkcie: Ustalenie porządku dziennego. Wójt odniósł się do wystąpienia mieszkańca Andrzeja Bieńka w punkcie 4. Oświadczył też, że garstka ludzi, która próbuje zaszkodzić Gminie, niebawem się przekona, że nie ma racji. Wkrótce rozpoczną się nowe inwestycje, tylko ruszą kolejne środki unijne. Kanalizacja w Ż.L., punkt 6. Pozyskanie środków na inwestycję, punkt 7. Skarga na wójta, punkt 8.1. Zmiany w budżecie, punkt 8.5. Sprawa radnego Karkochy w punkcie 8,7. Nabycie terenów w Jastrzębiu ul Zielona w punkcie 8.10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Jastrząb w punkcie 8.11. Zapytania, wnioski i odpowiedzi w punkcie 9. C.D.N.

Byly
VIP
Posty: 557
Rejestracja: 01 lip 2010, 16:38

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Byly » 13 mar 2018, 15:37

Pan Karkocha przez 40 minut trzymał mikrofon Panu Bieńkowi, a ten go skrytykował? Co za niewdzięczność, można powiedzieć, że nawet chamstwo 8) A co ten nasz radny Karkocha narobił, że aż powiadomiono CBA?

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 13 mar 2018, 17:08

Chodziło o wyjaśnienie, czy radny Karkocha nie prowadzi działalności gospodarczej sam lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia Gminy Poraj. To była reakcja na artykuł „Stachera i Spółka” w „Demokratycznej”:
http://demokratyczna.com.pl/wp-content/ ... aj2017.pdf. Pan Karkocha był na liście członków stowarzyszenia „Marina”. „Marina” dzierżawi majątek gminny. Gmina wyjaśniała, że „Marina” nie prowadzi działalności gospodarczej, a dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Sytuacja wygląda tak: „Marina” prowadzi działalność gospodarczą (związaną z wypożyczaniem sprzętu żeglarskiego, polem namiotowym, campingami, parkingami itp.), ale jest zarejestrowana jako stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej. Prawnie to jest w porządku pod warunkiem przeznaczenia całego dochodu na działalność statutową. Problem polega na tym, że trudno ustalić, w jaki sposób „Marina” rejestruje ilość sprzedanych usług, co rzutuje na dochód stowarzyszenia. Pojawiają się informację od kupujących usługi, że takiego rejestru nie ma (nie otrzymują pokwitowanie wpłaty za usługę na druku ścisłego zarachowania). Sprawa się dodatkowo komplikuje, bo roczne sprawozdania finansowe nie są publikowane na stronie internetowej stowarzyszenia. Brak jest też tam statutu stowarzyszenia. Te ukrywane informację powodują, że stowarzyszenie „Marina” określane przez Gminę jako społeczne nie jest poddane kontroli społecznej. Tworzy to podejrzenia, że roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane tak, aby wpisane dochody stowarzyszenia pokrywały koszty działalności statutowych stowarzyszenia. Czy całość dochodów stowarzyszenia jest umieszczona w rocznym sprawozdaniu finansowym, nie jest możliwe do sprawdzenia (brak ścisłego rejestru wszystkich usług). Organem kontrolujący stowarzyszenia jest kolega Starosta. Jedyna nadzieja w zmianie prawa dotyczącego stowarzyszeń.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 14 mar 2018, 09:26

C.D. W dniu 5 października 2017 r. RIO w Katowicach przyjęło uchwałę Nr 320/XXVI/2017, w której wezwano Gminę Poraj do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/index.php?a=5966. (na dole strony).
Na XXXIX sesji Rady Gminy (27.10.2017 r.) przyjęto nową uchwałę Nr 311(XXXIX)17 zastępującą uchwałę Nr 305(XXXVIII)17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012 S w miejscowości Jastrząb Etap III. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5188. Usunięto realizacje inwestycji w roku 2017, pozostawiając tylko rok 2018. Mimo to RIO ponownie uchyli tę uchwałę:
Przyjęto uchwałę Nr 312(XXXIX)17 uchylającą w całości uchwałę Nr 299(XXXVIII)17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok:
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5190. Przyjęto uchwałę Nr 313(XXXIX)17 uchylającą w całości uchwałę Nr 300(XXXVIII)17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5191.
Przyjęto uchwałę Nr 307(XXXIX)17 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5184.
Protokół z XXXIX sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5242.
Zakup nieruchomości w Jastrzębiu, punkt 8.1. Zapytania i wnioski, punkt 9. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 15 mar 2018, 08:40

C.D. Na XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (08.11.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 314(XL)17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Miejscowości Jastrząb. Obowiązek ten wynikał z ustawy dekomunizacyjnej. Zgodnie z odgórnym poleceniem władz PO nie podjęto uchwały o zmianie nazwy ulicy do 2 września (ustawowy termin), tylko podjęto uchwałę dopiero dnia 8 listopada po interwencji Wojewody. Uchwałą Nr 314(XL)17 zmieniono nazwę ulicy 18 Stycznia na ulice 18 Stycznia w Jastrzębiu. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5218 . Ciekawe jest uzasadnienie uchwały. Protokół z XL sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5243. Dyskusja na temat ulicy 19 Stycznia w Jastrzębiu, punkt 3. Sprawy organizacyjne, punkt 4.
Wójt zarządzeniem Nr 50.2017 z dnia 21 listopada 2017 r ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5208. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5208.
Rozstrzygnięciem z dnia 23 listopada 2017 r. RIO w Katowicach (uchwała Nr 369/XXX/2017) uchyliła uchwałę Rady Gminy w Poraj Nr 311(XXXIX)17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III". http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=5992. Druga uchwała RIO po Rudzie Śląskiej.
Gmina Poraj przejmuje tereny nad Zalewem:
http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/a ... ,12734240/ Artykuł: http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/g ... id,tm.html. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 16 mar 2018, 08:19

C.D. Zadłużenie Gminy według RIO, 3 kwartał 2017 r. - 24 254 000 zł. Gmina Poraj jest na 151 miejscu spisu. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=d ... ar_id=6043
W grudniu 2017 r. RIO wydało negatywną opinię o projekcie budżetu i o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poraj na rok 2018 (patrz tabela, pozycja 345 i 346): http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=6014
Na XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (05.12.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 324(XLII)17 w sprawie przyjęcia programu Postępowania Naprawczego Gminy Poraj. Opracowanie programu zastało zlecone firmie zewnętrznej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5229
Przyjęto uchwałę Nr 320(XLII)17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Wójt wyjaśnił, że wzrost podatków nastąpi średnio o 3% (13 głosów za 1 wstrzymujący się): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5225. Protokół z XLII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5245. Dyskusja o podatkach punkt 3.1. Dyskusja o programie naprawczym punkt 3.5. Sprawy organizacyjne punkt 4.
Na XLIII sesji Rady Gminy (21.12.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 328(XLIII)17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego Gminy Poraj na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Koziegłowskiej. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5250. Protokół z XLIII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5293. Zbycie nieruchomości punkt 7.4. Zmiany w budżecie i szkoła w Kuźnicy punkt 7.5. Zapytania, wolne wnioski i odpowiedzi punkt 8. Wójt zarządzeniem Nr 53.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5241. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5241. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 16 mar 2018, 21:40


letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 17 mar 2018, 10:03

C.D. Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji Gminy Poraj. Stan na 31 grudnia 2017 roku: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5325.
Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w innych podmiotach: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5325.
Opinia RIO w Katowicach z dn. 05.01.2018 r. o programie naprawczym Gminy Poraj (uchwała Nr 4200/VII/1/18): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5277. RIO w uchwale pisze: „Z opracowanych dwóch wariantów (programu naprawczego) pozyskania środków na restrukturyzację dotychczasowego długu najbardziej realna jest emisja obligacji przez Gminę. Drugi wariant przedstawiony w programie – pożyczka z budżetu państwa – choć korzystny z punktu widzenia niższych kosztów obsługi zadłużenia budzi jednak wątpliwości z powodu możliwości jej otrzymania …”. Nasuwa się jeden wniosek: pożyczkę z budżetu państwa może otrzymać tylko nowa odpowiedzialna ekipa przyjaźnie nastawiona do rządu i PiS-u. Ramowy plan kontroli RIO na 2018 r.: Gmina Poraj, pozycja 14. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?c=342. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 18 mar 2018, 08:28

C.D. Na XLIV sesji Rady Gminy (31.01.2018 r.) przyjęto uchwałę Nr 330(XLIV)18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2018 (badana przez RIO): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5300. Zaplanowano: Dział 756: Dochody (własne) od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18 026 237,91 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12 781 237 zł. Dochód własny Gminy zaplanowano na 5 245 000,91 zł (dochód ogółem minus dochód z budżetu). Na rok 2018 łączną kwotę spłat pożyczek i kredytu zaplanowano na 13.321.442,80 zł. Nie podano planowanej wysokości długu Gminy po spłacie pożyczek i kredytu (na koniec roku). Można określić w przybliżeniu, że wysokość zadłużenia Gminy się nie zmniejszy, a zwiększy o koszty emisji obligacji oraz o oprocentowanie i marże. Emisja obligacji ratuje Gminę przed komornikiem. Zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego dodatkowe przychody w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 12.559.000,00 zł (emisja obligacji).
Pieniądze uzyskane z emisji obligacji Gmina przeznaczy w całości na:
- spłatę kredytu w BPS w wysokości 3.050.497,80 zł,
- spłatę kredytu w Krakowskim Banku 4.329.000,00 zł,
- spłatę niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym z 2017 roku wobec BPS w wysokości 2.000.000,00 zł,
- spłatę niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym z 2017 r. wobec „Magellan” w wysokości 3.000.000,00 zł,
- spłatę rat pożyczki względem WFOŚiGW w wysokości 179.502,20 zł w Katowicach.
Pozostaną niespłacone kredyty:
Pożyczka zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12.059,00 zł na: „realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj- etap II”. Spłata pożyczki jest od sierpnia 2015 roku - do lipca 2018 roku. Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 2.345,00 zł.
Pożyczka zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3.482.668,00 zł na: „budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko”. Spłata pożyczki nastąpi od marca 2017 roku
- do grudnia 2027 roku. Na dzień 31 grudnia br. pozostało do spłaty 3.324.668,00 zł.
Wykup obligacji5.800.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 323(XLIII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 5.800.000,00 zł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Warszawie. Obligacje zostaną wykupione w latach 2021-2025.
Spłata rat - zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów od Regionalnego Funduszu Gospodarczego Spółka Akcyjna w kwocie do spłaty na dzień 31.12.2017 r. - 1.850.000,00 zł.
Po przyjęciu przez Radę Gminy akceptującej uchwały i uzyskaniu zgody RIO na emisję obligacji pojawi się niespłacony:
Wykup obligacji – 12 599 000 zł, plus koszty emisji, zmienne oprocentowanie i marża. Emisja obligacji dojdzie do skutku po zgodzie RIO. Wykup obligacji przewidziano na lata 2026-2033. Źródło: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5325.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2017 roku podano: 23.836.322,65 zł. Natomiast RIO w swojej opinii z dnia 5 stycznia 2018 r. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5277 zwraca uwagę, że „… iż w programie postępowania naprawczego oraz w zaprezentowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 wykazana została kwota długu w 2017 r. w wysokości 26 168 621,46 zł, podczas gdy na str. 35 programu zobowiązania dłużne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 23 981 510,80 zł”. Takie rozbieżności świadczą wyraźnie o prowadzeniu kreatywnej księgowość przez władzę Gminy. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 19 mar 2018, 08:22

C.D. Na tej samej sesji (XLIV) przyjęto uchwałę Nr 331(XLIV)18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2018 – 2033: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5301. Uchwała Nr 330(XLIV)18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2018 i uchwała Nr 331(XLIV)18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2018 – 2033. Uchwały te są aktualnie badane przez RIO. Przyjęto również uchwałę Nr 333(XLIV)18 „w sprawie aplikowania Gminy Poraj o środki w ramach konkursu RPO” (odnawialne źródła energii): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5304.
Przedstawiono projekt uchwały w sprawie emisji obligacji na 12 599 000 zł: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5278. Projekt tej uchwały Rada Gminy odrzuciła. Za uchwałą było 2 radnych: Pawłowski, Ociepka, przeciw 3: Musialik, Polak, Rodek, wstrzymało się 7 radnych: Klimek, Kozak, Ludwikowski, Mizera, Rajczyk, Rzepka, Szustak. Nieobecnych było 3 radnych: Karkocha, Sawicki i Sitek. Protokół z XLIV sesji: jeszcze nie został przyjęty przez Radę Gminy. Po przyjęciu pojawi się w następnych odcinkach zaraz po opublikowaniu. Reportaż TVP3 Katowice „Poraj zadłużony na 30 milionów złotych”: http://katowice.tvp.pl/35830345/poraj-z ... ow-zlotych, (z dnia 31 stycznia). Artykuł „Radni przyjęli budżet …”: http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/p ... id,tm.html. Jeden komentarz pod artykułem do przeczytania. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 20 mar 2018, 07:48

C.D. Na XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (02.02.2018 r.) przyjęto uchwałę Nr 335(XLIV)18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (obecnie badana przez RIO): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5302. Wielkość emisji 12 599 000 zł. Uchwała Rady Gminy stanowi: Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę (paragraf 5, punkt 2). Niewiadoma kosztów emisji wynika z braku określenia wysokości marży oraz zmiennej stawki WIBOR6M. W ustaleniu marży radni dali Wójtowi wolną rękę. Marże wynoszą zazwyczaj od 0,79 do 3 pkt. procentowych: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cz ... cje-gminne.
Gdy wójt będzie miał problemy z uzyskaniu nabywcy obligacji może ustalić marże np. na 5% rocznie lub więcej, ponieważ jest to emisja obligacji ostatniej szansy. Marże w tym przypadku (zadłużona Gmina) dyktuje nabywca. Nie wykluczone, że oprocentowanie wyniesie prawie 7% rocznie (1,81% + 5% = 6,8%), co spowodować może potrzebę oddania co najmniej 21 mil. zł. Nie wykluczone, że wysokość całej spłaty do 2033 roku może powiększyć się nawet do 30 mil. zł. (kryzys gospodarczy). Liczba 1,8% to stawka WIBOR6M z początku marca 2018 r. Na dzień dzisiejszy wynosi 1,78%: https://wibor.money.pl/. Stawka WIBOR6M to jest zmienne oprocentowanie, które przy ewentualnym kryzysie gospodarczym może kilkakrotnie wzrosnąć. Nikt w sposób odpowiedzialny nie może powiedzieć ile będzie kosztować mieszkańców Gminy ta emisja obligacji. Wykup obligacji rozpocznie się od 2026 r. Za uchwałą głosowało 8 radnych: Karkocha, Ludwikowski, Mizera, Ociepka, Pawłowski, Rajczyk, Sawicki, Szustak. Przeciw głosowało 3 radnych: Musialik, Polak, Rodek. Nieobecnych było 4 radnych: Klimek, Kozak, Rzepka, Sitek. Protokół z XLV nadzwyczajnej sesji nie został jeszcze przyjęty przez Radę Gminy. Po przyjęciu pojawi się w następnych odcinkach zaraz po opublikowaniu. C.D.N.

Byly
VIP
Posty: 557
Rejestracja: 01 lip 2010, 16:38

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Byly » 20 mar 2018, 08:31

Letnik dlaczego wątpisz w dobrą zmianę? Zakładasz że może wystąpić kryzys gospodarczy i gmina zapłaci wysoka kwotę za obligacje? Jak masz jakąś wiedzę, której my nie posiadamy to podziel się z nami i wykupimy przynajmniej część obligacji my mieszkańcy gminy. Zarobimy później kupę kasy, stać nas nawet na wykup całej sumy obligacji, później albo zarobimy kupę kasy, albo przejmiemy gminę za długi :wink:

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 20 mar 2018, 09:02

Były! No co Ty? Na mieszkańcach swojej gminy chcesz zarabiać? Ta dobra zmiana to wam się śni po nocach. Zawsze należy zakładać możliwość wystąpienia kryzysu gospodarczego. Kryzys gospodarczy może wywołać kryzys polityczny. Należy też brać pod uwagę odszkodowawcze roszczenia Żydów w stosunku do Polski. Przy współpracy Żydów niemieckich, rosyjskich i amerykańskich Polska może się znaleźć w poważnym kryzysie, na który nie pomoże najlepsza zmiana. To są realne zagrożenia, które trzeba mieć na uwadze. Jesteśmy od wieków w kleszczach dwóch mocarstw. Jesteśmy od wieków przez te mocarstwa eksploatowani. Każdy to zna z historii. Podobną rolę próbuje się obecnie przyznać wszystkim państwom z "demoluda". Mamy być rezerwuarem taniej siły roboczej i intelektualnej. Ponieważ teraz Polska zaczyna się buntować i tworzyć współprace w tej dziedzinie ("trój-morze") pojawia się realne zagrożenie ekonomiczne dla Niemiec i Rosji. Dla tego te kraje we współpracy z Izraelem mogą nas próbować sprowadzić na dobrą drogę (w ich mniemaniu) i poważnie zagrozić ekonomicznie. Ten scenariusz może się nie zrealizować, jeżeli mieszkańcy tych słabszych ekonomicznie krajów ("z demoludów") zrozumieją, o co toczy się walka.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 21 mar 2018, 08:28

C.D. Artykuł z dnia 14 lutego 2018 r. „Bal mecenasa Kultury w Poraju”:
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomos ... ,12932892/ Rewelacyjne fotografie naszych kulturalnych elit samorządowych. Serce rośnie i przyspiesza.
Artykuł z dn. 15 lutego 2018 r.: http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/p ... id,tm.html. Czytamy: „Tę sytuację mocno krytykowała radna Zdzisława Polak. Wójt Łukasz Stachera bronił jednak tej inwestycji”. Co za wspaniały Wójt! Mimo krytyki radnej Polak, Wójt bohatersko broni tej inwestycji. Co za „genialna” manipulacja „naszegomiasta”, a raczej waszego POwskiego portalu. Właśnie tak wyglądają gwałciciele prawdy.
Artykuł z dn. 21 lutego 2018 r.:
http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/p ... id,tm.html. Mamy do przeczytania pod artykułem 2 komentarze Rzecznika Prasowego Andrzeja Kozłowskiego.
Zawiadomieniem z dn. 22 lutego 2018 r. RIO poinformowała, że objęła nadzorem 3 uchwały Gminy Poraj: Nr 330(XLIV)18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2018, Nr 331(XLIV)18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 oraz Nr 335(XLV)18 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=6044. Pozycja 9, 10 i 11.
Dnia 23.02.2018 godz.,18.30 TVP 3 nadała reportaż (uwaga, na początku są prawie 3-minutowe reklamy): https://katowice.tvp.pl/36136715/23022018-godz-1830. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 22 mar 2018, 07:57

C.D. Dnia 28 lutego TVP 3 nadała reportaż: http://katowice.tvp.pl/36206730/proba-t ... kuje-media.
Pakiet informacyjny do emisji obligacji z marca 2018: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5319.
Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych z dn. 1 marca 2018 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5319.
Odpowiedzi na zapytania do konkursu z dn. 7 marca 2018 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5329.
Opinia RIO z dnia 8 marca 2018 r. (uchwała Nr 4200/VII/63/2018) o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Poraj, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5324 Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniami. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedłożona prognoza kwoty długu nie spełnia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.
Opinia RIO z dnia 8 marca 2018 r. (uchwała Nr 4200/VII/64/2018) w sprawie możliwości wykupu przez Gminę Poraj obligacji na łączną kwotę 12.559.000,00 zł: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5324 Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniami. Skład Orzekający zastrzega, iż niniejsza opinia wydana została w oparciu o bieżące informacje na temat sytuacji finansowej Gminy Poraj. W przypadku wystąpienia nowych, nieprzewidzianych okoliczności, w tym niezrealizowania dochodów na zakładanym poziomie lub konieczności zaciągnięcia nowych, nieplanowanych zobowiązań sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie. Nie ma jeszcze stanowiska RIO w sprawie akceptacji budżetu na 2018 r.
Na dzisiaj 22.03.2018 r. zwołano XLVI sesje Rady Gminy, godz. 9.00.
Klub radnych ”Wspólna sprawa” (Cosa Nostra), czy coś Państwu ten filmik przypomina?: https://www.youtube.com/watch?v=ofjcnHkVktc
GMINA KOMAŃCZA: Program ostrożnościowy i pożyczka z budżetu państwa uratują finanse gminy? C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 23 mar 2018, 08:43

C.D. Poraj – prokuratura wszczyna śledztwo (21.03.2018 r.): http://katowice.tvp.pl/36476818/poraj-p ... a-sledztwo. Wczoraj, dnia 22.03.2018 r. odbyła się XLVI sesja Gminy Poraj. Przebieg sesji można zobaczyć na: http://zycieporaja.pl/wiadomosci/wideo- ... iny-poraj/. Przyjęto protokoły z XLIV i XLV sesji Rady Gminy. Gdy tylko pojawią się na BIP, to podam linki do tych protokołów. W ten sposób dogoniliśmy gminny peleton. Następne odcinki dotyczące Władz i Rady Gminy siłą rzeczy będą się ukazywać rzadziej w miarę pojawiania się nowych informacji. Proponuje dla rozrywki nowe dziecko Andrzeja Kozłowskiego i Gminnego Zespołu Propagandy i Dezinformacji, portal: „Dzieje się w Poraju”: http://gminaporaj.eu/. Podaje linki do tabelek zaprezentowanych przez Gminę Poraj, mimo że tabelki te nie są przez nikogo podpisane. Wielkość uzyskanych środków nie jest powalająca. Z podsumowania w ostatniej tabelce wynika, że otrzymane dotacje, to około 53% wartości wszystkich inwestycji.
Zestawienie środków zewnętrznych w 2011 r.:
http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... i-2011.jpg
Zestawienie środków zewnętrznych w 2012 r.:
http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... i-2012.jpg
Zestawienie środków zewnętrznych w 2013 r.:
http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... i-2013.jpg
Zestawienie środków zewnętrznych w 2014 r.:
http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... i-2014.jpg
Zestawienie środków zewnętrznych w 2015 r.:
http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... i-2015.jpg
Zestawienie środków zewnętrznych w 2016 r.:
http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... i-2016.jpg
Zestawienie środków zewnętrznych w 2017-2018 r.:
http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... 7-2018.jpg Umieszczono tutaj również dotacje, które Gmina ma obiecane.
Podsumowanie zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2011- 2018: http://gminaporaj.eu/wp-content/uploads ... owanie.jpg Większość tych środków uzyskano przez pośredników w wysokości 50% wartości inwestycji. Bardzo wymowne dane: wielkość dotacji prawie równa długowi Gminy. Mamy dług Gminy (około 24 mil.) i dotacje (około 24 mil.). Razem mamy około 48 mil. Wartość inwestycji to około 46 mil. Wynika z tego, że około 2 mil. poszło na inne cele. Wielkość wykorzystanych funduszy unijnych w Gminie Poraj Serwis Samorządowy PAP pod pozycją dopiero 1287 podaje (na dzień 31.12.2016 r.) kwotę 1 646 386,05 zł: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyj ... -1001-1500
Dla porównania podaje przodujące gminy w rankingu wysokości uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych:
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyj ... inie-1-500 I tak nr 1 Warszawa – 5,8 mld., nr 5 Cedry Wielkie – prawie miliard, nr 48 Paczew prawie 140 mil., nr 110 Sokółka 61 mil. Należy podkreślić, że są to środki finansowe uzyskane ze środków zewnętrznych bez pośredników w wysokości 85% wartości inwestycji. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 23 mar 2018, 17:18

Nikt tak nie kocha jak Aloha: https://www.youtube.com/watch?v=yL_6JWjqPMg& =3&list=RDM8mzBAsEWYE

Igor
VIP
Posty: 302
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Igor » 23 mar 2018, 18:12

Letniku, mam nadzieję, że wylałęś już całą swoją frustrację w tych obszernych postach, bo zanudziłeś wszystkich na śmierć, a jeżeli nie podoba ci się portal DZIEJE SIĘ W PORAJU, to wykaż te dezinformacje, bo to że Warszawa zdobyła więcej środków zewnętrznych niż Poraj jest dosyć oczywiste.
memento

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 23 mar 2018, 22:09

Igor znów nic nie zrozumiał i udaje, że ten jego wpis to nie jest właśnie wyraz frustracji. Brak rozumienia świata wywołuje frustrację. Żeby się mądrze wypowiadać to trzeba mieć trochę wiedzy i polotu: https://www.youtube.com/watch?v=j9ejj_fD-P0

Igor
VIP
Posty: 302
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Igor » 24 mar 2018, 07:45

Tę wiedzę a zwłaszcza POLOT widać we wszystkich twoich postach. Dobrze, że przestałeś nudzić.
memento

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 24 mar 2018, 13:19

C.D. Wracając jeszcze do wpisu z dn. 23.03.2018 r., należy go uzupełnić i ostatecznie podsumować. Środki zewnętrzne z UE na programy pomocowe i inwestycyjne wpływają do Polski w większości według zasady: inwestor wykłada 15% środków finansowych a UE resztę. Jest wiele różnych programów unijnych, gdzie występują pośrednicy. Pośrednicy z reguły pobierają część środków finansowych na opracowywanie szczegółowe programów i wniosków oraz na swoją działalność co przekłada się na obniżenie uzyskanych środków na inwestycję nawet o 35%. Najkorzystniejsze wsparcie finansowe (85%) dla gmin jest oferowane przez Regionalne Programy Operacyjne (RPO) opracowywane i zarządzane przez marszałków poszczególnych województw. RPO składa się z kolei z Lokalnych Programów Operacyjnych (LPO) opracowywanych i zarządzanych przez poszczególne gminy. Gmina Poraj do 2016 r. takiego programu nie opracowała. To ma odzwierciedlenie w przytoczonych wcześniej zestawieniach środków zewnętrznych (patrz wyżej tabelki). W latach 2011-2015 dofinansowanie wahało się między 35-50%. Włączenie pożyczek do zestawienia uzyskanych środków zewnętrznych jest zabiegiem marketingowym Gminy. Pożyczki nie są środkiem zewnętrznym (zagranicznym). Wprawdzie niektóre pożyczki są w części umarzane, ale wpisywanie całości pożyczki jako środek zewnętrzny jest nieporozumieniem.
W roku 2011 wielkość dofinansowania inwestycji wynosiła około 39% (4 516 711: 11 722 328x100). Nie jest to rewelacyjny wynik.
W roku 2012 wielkość dofinansowania wynosiła również około 39% (2 092 038:5 335 331x100). Widać wyraźny spadek inwestycji (o przeszło 50%). W roku 2013 wielkość dofinansowania wynosiła 65% (2 495 468:3 847 139x100). Wynik jest przyzwoity, ale wielkość inwestycji znowu spadła o przeszło 25%. Mieszkańcy w pismach do Wójta zwracali uwagę na konieczność stworzenia przez Gminę Lokalnego Programu Operacyjnego, co poprawi wskaźniki dofinansowania gminnych inwestycji.
W roku 2014 wielkość dofinansowania wynosiła około 34% (1 785 871:5 257 150x100). Nie jest to powód do dumy, jednak inwestycje wzrosły o prawie 37%.
W roku 2015 wielkość dofinansowania wynosiła około 47% (3 919 185:8 300 625x100). Inwestycje wzrosły o prawie o 58%.
W roku 2016 wielkość dofinansowania wynosiła około 83% (1 654 976:1 978 022x100), ale przy spadku inwestycji o przeszło 400%. Gmina zleciła firmie zewnętrznej opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026. We wrześniu 2016 r. Gmina w końcu przyjmuje Strategie Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026. Strategia ta ma cechy LPO. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4664
W roku 2017-2018 wielkość dofinansowania zgodnie z tabelką będzie wynosiła prawie 82% (7 940 110:9 741 318x100). Wzrost inwestycji planuje się o prawie 500% (2017-2018 r). Istnienie LPO już pokazuje poprawę wielkości dofinansowania inwestycji, ale jest to tylko ambitny plan. Zobaczymy, jakie będzie wykonanie.
W ostatniej tabelce Podsumowanie lat 2011-2018 mamy wielkość dofinansowania w tym okresie prawie 53% (24 404 363:46 181 916x100). Znacząco na wzrost wielkość dofinansowania wpłynął bardzo ambitny plan na 2018 r. - dofinansowanie w wysokości prawie 8 mil. zł. Należy przyznać, że Gmina się postarała, aby dofinansowanie inwestycji w tabelkach wyglądało lepiej, niż jest w rzeczywistości. Wszystko zależy czy Gmina otrzyma planowane dotacje na 2018 r. C.D.N.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2018, 20:42 przez letnik, łącznie zmieniany 2 razy.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 24 mar 2018, 13:38

Igor pisze:Tę wiedzę a zwłaszcza POLOT widać we wszystkich twoich postach. Dobrze, że przestałeś nudzić.
Igor! Jest taka zasada, że trzeba znać znaczenie słów oraz wiedzieć co się mówi i o czym się mówi: https://www.youtube.com/watch?v=7RDy2hzvAas

Igor
VIP
Posty: 302
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Igor » 24 mar 2018, 18:47

No i cholera, nie przestał nudzić! :oops:
memento

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 24 mar 2018, 20:58


letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 25 mar 2018, 09:01

C.D. Mamy już protokół z XLIV/18 sesji Rady Gminy Poraj (31.01.2018 r.): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5340. Sesja ta była omówiona we wpisach z dnia 18 i 19 marca. Uchwała Nr 330(XLIV)18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2018. Punkt 8.1. - Mowa Wójta na temat uchwały, pytania i odpowiedzi Wójta. Uchwała Nr 331(XLIV)18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2018 – 2033. Punkt 8.2 - Pytania i odpowiedzi Wójta. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu został odrzucony. Punkt 8.3 - Mowa Wójta na temat uchwały, pytania i odpowiedzi Wójta. Również protokół nadzwyczajnej XLV/18 sesji Rady Gminy Poraj (02.02.2018 r.) pojawił się na BIP: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5341. Sesję omówiono we wpisie z dnia 20 marca. Przyjęto jedną uchwałę Nr 335(XLV)18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5302. Punkt 3.1 - Dyskusja, pytania i odpowiedzi wice Wójt. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 25 mar 2018, 11:28

Igor pisze:No i cholera, nie przestał nudzić! :oops:
Igor! To nie jest forum rozrywkowe. Nie obiecywałem Ci, że Cię będę zabawiać. Jak Ci nudno to jedź na marsz wściekłych macic: https://www.youtube.com/watch?v=gXmWQQCsNfk

Mi_Ki
Mieszkaniec
Posty: 39
Rejestracja: 28 gru 2016, 13:54

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Mi_Ki » 25 mar 2018, 18:55

letnik pisze:
Igor pisze:No i cholera, nie przestał nudzić! :oops:
Igor! To nie jest forum rozrywkowe. Nie obiecywałem Ci, że Cię będę zabawiać. Jak Ci nudno to jedź na marsz wściekłych macic: https://www.youtube.com/watch?v=gXmWQQCsNfk
Na jaki marsz??
Ciekawa jestem czy był byś taki mądry gdyby za Ciebie ktoś decydował co masz robić ze swoim organizmem. Gdyby był zakaz ratowania Twojego życia po wypadku komunikacyjnym bo to była Twoja wina też był byś taki mądry, czy wtedy też byś w takich marszach brał udział.

Kobieta ma prawo decydować a nie aby robił to za nią stary kawaler mieszkający z kotem.

warcaby
Stały bywalec
Posty: 89
Rejestracja: 23 lis 2017, 12:13

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: warcaby » 25 mar 2018, 21:23

ale proszę Cię o czym on może mieć pojecie związane z wychowaniem, powtarza to co słyszy, to jest chore że na temat aborcji wypowiada się kościół, debile, nieudacznicy, bez rodzin, bez dzieci. Niech Pan Krzewinski zaadoptuje takie niepełnosprawne dziecko lub którys z posłów! Wtedy niech debatuja, oni tylko potrafią gadać. Czekam na jego komentarz teraz, pewnie zaraz jakaś reguła z Wikipedii będzie bo co on może napisać. Zaadoptowal pieska!!! Porażka.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 25 mar 2018, 22:07

Mi_Ki! Właśnie zaprezentowałaś poziom lewicy, tej, która rządzi w Gminie. Nie rozumiesz, co oglądasz, co czytasz i wyciągasz wnioski z sufitu. To jest wasz lewicowy problem. Po pierwsze nie wypowiadałem się w sprawie aborcji, więc twoje wnioski są bez sensu. Nikt za mnie i za ciebie nie decyduje, co mamy robić ze swoimi organizmami. Mieszasz wypadek komunikacyjny z aborcją, a to są dwie różne rzeczy. Aborcja to nie decyzja o swoim organizmie, to jest decyzja o życiu dziecka. Porównywanie tych dwóch rzeczy jest dowodem na brak wyobraźni i dowodem na niedojrzałość umysłową. Dziecko nie jest twoim organizmem a nowym człowiekiem. Myśl kobieto, bo to nie boli. Po drugie wrzuciłem aktualny film, aby rozweselić Igora. Film ten pokazuje przy okazji, jaką mają tolerancję i wiedzę uczestnicy tych "strajków kobiet". Przecież oni domagają się tolerancji. Znamienne jest to, że w tych imprezach uczestniczą gremialnie geje i cioty. Domagasz się tolerancji dla siebie, ale dla starego kawalera z kotem już nie? Nie przeszkadzają ci stare cioty na "strajku kobiet"? Szczyt hipokryzji. Przecież te kobiety walczyły z wycinką drzew, jednocześnie domagając się wycinki nienarodzonych dzieci. To jest ta lewicowa wrażliwość? Po trzecie. Czy ty wiesz, skąd pojawia się problem aborcji i to głównie wtedy jak rządzi PiS? Ten temat wrzuca Kościół, ponieważ boi się, aby PiS nie opublikował materiałów z IPN i aneksu WSI. Kościół od początku był niechętny Porozumieniu Centrum a teraz PiS. PC to nazwa formacji domagającej się dekomunizacji i lustracji od 1989 r. Gra Kościoła o dobre imię w pewnym sensie jest uzasadniona. Z jednej strony mamy walkę Kościoła o biblijną ochronę życia zapisaną w również w Konstytucji (Art 38), a z drugiej strony walkę o dobre imię Kościoła. Opublikowanie materiałów obciążających hierarchów byłoby mocnym uderzeniem w Kościół. Mieliśmy już pewne przecieki np. dotyczące środowiska "Tygodnika Powszechnego". Szczwana lewica o tym wam nie mówi i manipuluje nieświadomymi kobietami, kierując ich gniew na Kościół i PiS. Nie pamiętasz, jak SLD dobrze się układał z Kościołem? Jak Miller Kościołowi dogadzał? Jak Kościół był wtedy spokojny i nie walczył tak ostro o nienarodzone dzieci? Czy wy macie naprawdę tak krótką pamięć? Czy po prostu nie potraficie kojarzyć faktów, nie potraficie logicznie myśleć i macie braki w edukacji: https://www.youtube.com/watch?v=PbPPg5pvj08

Mi_Ki
Mieszkaniec
Posty: 39
Rejestracja: 28 gru 2016, 13:54

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Mi_Ki » 25 mar 2018, 22:22

Doskonale pamiętam, że to lewica podpisała konkordat i też skakała na około kościoła.

Właśnie myślę i powiem Ci tak, że adoptuj takie dziecko które urodzi się chore, kalekie i wychowaj je. Ale zrób to sam a nie wręczaj się kobietą w domu.
Albo wytłumacz ofierze gwałtu, że ma urodzić to życie i je kochać.

Sam pomyśl!?

Ale Twoje kategorie myślenia kończą się na tym, że potrafisz skopiować i wkleić, albo każdego wyzywać od komunistów.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 25 mar 2018, 23:22

Mi_Ki pisze:Doskonale pamiętam, że to lewica podpisała konkordat i też skakała na około kościoła.

Właśnie myślę i powiem Ci tak, że adoptuj takie dziecko które urodzi się chore, kalekie i wychowaj je. Ale zrób to sam a nie wręczaj się kobietą w domu.
Albo wytłumacz ofierze gwałtu, że ma urodzić to życie i je kochać.

Sam pomyśl!?

Ale Twoje kategorie myślenia kończą się na tym, że potrafisz skopiować i wkleić, albo każdego wyzywać od komunistów.
I znowu bez sensu. Chcesz, abym wychowywał nieswoje dziecko i to bez kobiety? W ten sposób chcesz mnie zmusić do myślenia twoimi kategoriami? A w czym jest winne dziecko z gwałtu? Należy go zabić? Takie pisanie udowadnia, że daleko Ci do matki i kobiety. Przecież to hitlerowcy i komuniści pozwalali na aborcję. Czy jesteś zwolenniczką takich metod? Oczywiście, że to nie dotyczyło niemieckich kobiet, bo Hitler chciał mieć wielki naród, ale bez kalek. Likwidowano więc kalekie kobiety i cherlawych mężczyzn, szczególnie gejów. Czy tobie też się śni naród bez kalek i gejów?
I znów oceniasz innych ludzi. Przecież tak postępowała komuna. Nie pamiętasz, jak oceniano i wyśmiewano Wałęsę, Michnika czy Kuronia? Ta wsza przypadłość jest to chyba pozostałość po gwałtach Armii Czerwonej wracającej z Berlina. Genetyczne skażenie wychodzi jak słoma z butów.

Mi_Ki
Mieszkaniec
Posty: 39
Rejestracja: 28 gru 2016, 13:54

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Mi_Ki » 25 mar 2018, 23:38

Ty rozumiesz co znaczy słowo gwałt?? Co to oznacza dla kobiety??
Każda z nas chce wychowywać dziecko z miłości a nie z brutalnego aktu seksualnego.

I po Twojej wypowiedzi już wiem, że dla Ciebie rola kobiety sprowadza się do bycia posłuszną i podaną woli mężczyzny.

Igor
VIP
Posty: 302
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Igor » 26 mar 2018, 07:47

Nie karmić tego durnego trolla letnika, co to wszystko wie najlepiej
memento

Mi_Ki
Mieszkaniec
Posty: 39
Rejestracja: 28 gru 2016, 13:54

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Mi_Ki » 26 mar 2018, 07:51

Po tym co Pan letnik wypisuje mogę stwierdzić jedno rozmowa na jaki kolwiek temat z tym człowiekiem uwłacza mi jako matce i kobiecie, oraz obraża moją inteligencję.

widz
VIP
Posty: 665
Rejestracja: 28 lip 2010, 14:20

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: widz » 26 mar 2018, 10:04

Co ty Czerepach wypisujesz?. Już nawet nie wiesz kim jesteś? Przekroczyłeś wszelkie normy kultury.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 26 mar 2018, 11:42

Aby zakończyć poboczny temat aborcji wywołany przez Mi_Ki, stwierdzam, że ja jestem mimo wszystko za utrzymaniem obecnego stanu prawnego. Jest to skomplikowana sprawa i wywoływanie wojny na ten temat jest na rękę naszym wrogom. Jest ciągle problem z badaniami prenatalnymi, ponieważ diagnozy o zdrowiu dziecka nie są w 100% pewne. Szacuje się, że w 10% przypadków diagnozy niekorzystnej dla dziecka rodzą się jednak dzieci, które nawet przy początkowych problemach stają się w pełni sprawnymi i zdrowymi, kochanymi przez rodziców dziećmi.
„Wyzwolone” kobiety domagają się aborcji na żądanie. Hormonalne zapobieganie ciąży (np. tabletka przed i po) nie jest obojętne dla zdrowia kobiety. Coraz częściej się zdarza, że 13-letnie „kobiety” stosują hormonalne zapobieganie ciąży. Pary małżeńskie też stosują takie metody, uzasadniając to karierą zawodową lub czasem potrzebnym do stworzenia dziecku właściwych warunków. W efekcie mamy sytuację, że 30-kilkuletnaia kobieta decyduje się w końcu na dziecko. Okazuje się, że kobieta, która w ciągu swojego życia zażyła około 100 tabletek antykoncepcyjnych a może dokonała kilku aborcji, nie jest w stanie zajść w ciąże. Dlatego „przezorne” kobiety domagają się finansowanych z budżetu metod in Vitro. Jeżeli takiej 30-kilkuletniej kobiecie uda się naturalnie zajść w ciąże, to odsetek zdrowych dzieci jest zdecydowanie niższy niż u kobiet stosujących mechaniczne lub naturalne metody zapobiegania ciąży. Mamy więc przyczynę żądania przez te kobiety możliwości usuwania tych płodów, gdy badania prenatalne wykazują uszkodzenie płodu mimo udowodnionych pomyłek w tym zakresie. Poza tym może występować takie zjawisko, że kobieta chcąca usunąć ciąże kupi sobie takie badanie i na jego podstawie legalnie usunie płód zdrowego dziecka. Hasła wolności wyboru i samo decydowanie jest bardzo cennymi hasłami, tylko że w tym obszarze hormonalna antykoncepcja i aborcja na żądanie spowoduje upadek cywilizacji zachodniej. Wyludnienie się krajów europejskiej spowoduje najazd licznych i zdrowych pokoleń z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Zresztą już to się dzieje. Arabowie i Afrykańczycy nie stosują antykoncepcji, więc zwyciężą Europe nie czołgami a liczebnością. Przecież ograniczenie aborcji to nie tylko aspekt religijny, ale aspekt egzystencjalny dla Europejczyków. To już zaczynają rozumieć narody francuskie i amerykańskie (ogromne manifestacje w obronie życia). Obarczanie tylko wierzących i Kościoła winą za brak aborcji na życzenie jest manipulacją lub dowodem na nieznajomość tematu. Biedne Panie są podburzane i podpuszczane przez lewicowych polityków i walczą o samounicestwienie dla swoich wnuków i prawnuków. Przy braku opamiętania właśnie ich wnuki i prawnuki będą służącymi seksualnymi i inteligentnymi robotami dla Arabów i Afrykańczyków a może Rosjan i Chińczyków. Twierdzenie, że to jest sprawa tylko kobiet, bo to tylko ich dotyczy, jest cynicznym kłamstwem prowadzącym nie tylko do zabijania nienarodzonych dzieci, ale do likwidacji cywilizacji europejskiej. Wyludniona Europa to będzie piękne dzieło oszalałej lewicy. Jak nisko trzeba upaść, aby walczyć o samounicestwienie swojego narodu?: https://www.youtube.com/watch?v=efrzIVu4Faw https://www.youtube.com/watch?v=F7oLez7xCvw
Ostatnio zmieniony 26 mar 2018, 14:22 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 26 mar 2018, 14:06

Dla równowagi jeszcze film nakręcony przez lewaków pokazujący jak pod flagami UE i z hasłami aborcyjnymi kobiety domagają się likwidacji cywilizacji europejskiej. Czyżby tęskniły za gwałtami Arabów i Afrykańczyków? https://www.youtube.com/watch?v=f7XJYO_RMYQ Czy w imię tego dopuszczają się profanacji symboli religijnych?: https://www.youtube.com/watch?v=RA6x0DhLjY4
A tu pokazują, co im należy włożyć: https://www.youtube.com/watch?v=qH-cOzW9M68
Przypomnę jeszcze obowiązujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. (Sygn. akt K. 26/96) w składzie 12-osobowym. Obszerne uzasadnienie dla zainteresowanych: http://konstytucja.e-prawnik.pl/orzecze ... k2696.html. W skrócie można powiedzieć, że TK stwierdził, że przerywanie ciąży narusza konstytucyjne gwarancje ochrony życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju oraz narusza gwarancje konstytucyjne odnoszące się do ochrony zdrowia dziecka poczętego i jego niezakłóconego rozwoju. Dalej TK uzasadnia, że objęcie od poczęcia życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje też potwierdzenie w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 30 września 1991 r. Konwencji Praw Dziecka, której preambuła deklaruje w akapicie dziesiątym, nawiązując do Deklaracji Praw Dziecka, iż dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, a zwłaszcza właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Ujęcie tej reguły w preambule Konwencji musi prowadzić do wniosku, iż zawarte w Konwencji gwarancje odnoszą się również do prenatalnej fazy ludzkiego życia.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2018, 15:47 przez letnik, łącznie zmieniany 2 razy.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 26 mar 2018, 14:21

C.D. Mając chwilę wolnego czasu, pokuśmy się o podsuwanie naszego tematu: „Najlepsze cechy Pana Wójta”. Wpisy przytaczam w oryginale, aby pokazać poziom znajomości pisowni Języka Polskiego przez naszą żarecką lewicę. Przy okazji przeanalizujemy inne ciekawe zjawiska występujące na tym Forum. Temat ten otworzyłem dnia 03.12.2017 r. i napisałem, że Pan Wójt jest uprzejmy, serdeczny i przyjacielski, szczególnie w stosunku do starszych Pań. Amelka skwitowała to dbaniem o „moherowe berety”, co nieco zepsuło atmosferę. Następne cechy, jakie wymieniłem to: uczciwy, prawdomówny i wrażliwy. Amelka na mój ostatni wpis zareagowała poważną troską o moje zdrowie. Nie zwracając uwagę na hejt Amelki wymieniłem następne dobre cechy naszego Wójta: wybitna zdolność zarządzania zasobami ludzkimi. Podkreśliłem znaczenie fascynujących wykładów Pana Wójta z ekonomii i zarządzania. Mecenas dorzucił jeszcze: „Zna się na ludziach i zatrudnia same wybitne umysły”. Amelka podenerwowana oświadczyła, że ona nie będzie chwalić Wójta. Ja pisze dalej: nasz Wójt to nie tylko dobry ekonomista, ale genialny strateg i polityk. Amelka się reflektuje i pisze: Jest przystojny i ma ładne oczka. Igor nie wytrzymał i dodał: Przystojny to był dawno temu, … A fryzurę ma obecnie zdecydowanie brzydką. Proszę ocenić, czy to jest rzeczowa dyskusja, czy raczej hejt naszych emocjonalnie niestabilnych aktywistów? C.D.N.

Igor
VIP
Posty: 302
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Igor » 26 mar 2018, 16:19

Jak masz tak dużo wolnego czasu to pozbieraj śmieci w centrum, będzie przynajmniej jakiś pożytek bo teraz zaczniesz podsumowywać sam siebie.
memento

Amelka
VIP
Posty: 440
Rejestracja: 18 sty 2016, 12:17

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Amelka » 26 mar 2018, 19:46

wszystko się zgadza letniku , już przestań nudzić , bo wszystkich wypłoszyłeś z tego forum ..jedno jest pewne " hrabiunio " jest świetny .. :lol: :lol: :lol: i błagam Cię człowieku, przestań truć na tym FORUM , a i jeszcze jedno jestem lewa ...do prawej mi daleko :mrgreen: :mrgreen:

widz
VIP
Posty: 665
Rejestracja: 28 lip 2010, 14:20

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: widz » 26 mar 2018, 20:06

Co Ty Igor proponujesz sprzątanie ? My będziemy zamiatać ulice a Gmina będzie płacić Poractive za zamiatanie ulic ?.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 07:59

C.D. Dotyczy Gminy. Na XLVI sesji Rady Gminy (22.03.2018 r.) przyjęto uchwałę Nr 340(XLIVI)18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ż.L. stanowiącej własność Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5348. Przyjęto uchwałę Nr 341(XLIVI)18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego Gminy Poraj na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Zielonej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5349. Przyjęto uchwałę Nr 344(XLIVI)18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5352. Zabezpieczono na rok 2018 w budżecie Gminy 24.600,00 zł. Tutaj widać wyraźne oszczędności Gminy na zwierzętach dochodzące do 50%. W roku 2017 przeznaczono na ten cel 47 600,00 zł. Protokół z XLVI sesji nie został jeszcze przyjęty i pojawi się po następnej sesji.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 08:08

C.D. Dotyczy Forum. Amelka zaczyna już przodować w hejtowaniu i pisze: letniku, coś Ci się popierdzielilo, bo ja znam troszeczkę inna wersję, PODOBNĄ, ale nie do końca jest tak jak ty to opisujesz. Mieszkańcy Ż. L. doskonale ten fragment Twojej telenoweli ZNAJĄ sprawdź i napisz prawdę, a dokładnie" Jak z tym przejściem do PO było, dlaczego nie wystartował z PIS – u. Amelka znów nadaje: twoja telenowela zapowiadała się bardzo CIEKAWIE, ale w tym momencie spierdzieliłeś co nie co nie wiem po co to opisujesz ....komu chcesz POMÓC, a komu zaszkodzić. dla mnie przeciętnego wyborcy są to po prostu NIECIEKAWE BZDETY ludziom w Ż. L. zaangażowanych w lokalna politykę WODY Z MÓZGU nie zrobisz i KITÓW nie wciśniesz. I znowu Amelka kłamie i się zarzeka: letniku ..nic więcej nie napiszę, bo to są jakieś BAJKI z kosmosu. może ktoś na tym forum napisze LEPSZĄ telenowelę. Ja do BAJKOPISARZY nie należę ...nie wkurzaj się, chcesz to sobie pisz, ale mnie takie bzdety nie interesują pozdrawiam Cię serdecznie i pisz dalej, może ktoś w te baje uwierzy. I dalej Amelka: Stwierdziłam, że to jest jakaś paranoja ....bzdury z kosmosu. Możecie sobie pisać co chcecie, moim zdaniem ten Wójt jest sprytny i prawdopodobnie wygra kolejne wybory. I p. Magda do szczęścia nie jest mu potrzebna. Deklaracja godna pochwały. Nagle Amelka pisze: Letniku(p.A)...już lepiej ....pozdrawiam i proszę o c.d.B-). I jeszcze Amelka o mnie: Znam tylko jedną osobę , która tak szczegółowo śledzi, naszych byłych i obecnych WŁODARZY . To co opisuje , to 99 % PRAWDY. BARBARA z pasją wymienia następne najlepsze cechy Wójta: … jest dobrym mówcą, ma konkretną koncepcje rozwoju gminy, bardzo łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, umie słuchać i argumentować, jest dobrym pracodawcą. Tak nam się objawił niezłomny żołnierz Wójta. Pani Basiu strzeliła Pani w „sam punkt”. Nagle zdenerwował się Były: Byly » wt sty 02, 2018 10:21 pm: Letnik, wyszło szydło z worka, czytałem twoje posty, bo były ciekawe, jak kto głosował, jakie były układy, ale tyś przyszedł nas tutaj nauczać głosić ta twoja religię. Spadaj, nie jesteś z Żarek Letniska. Wszyscy się dali nabrać w UE i zagłosowali 27:1 Teraz jak Wójt przejdzie do PISU, to nie masz szans na wybór. Ani z Pisu, ani z KPNu, kto cię poprze. Za ten wpis Byłego klepano po plecach. Mamy właśnie przykłady hejtu osób, które deklarują, że są po stronie wszelkiej wolności, walczą o demokrację i bronią Konstytucji. W rzeczywistości zadają pytania: „po co to opisujesz, komu chcesz pomóc, a komu zaszkodzić”?. Mówią w imieniu swojej grupy: nie chcemy twojej nauki i religii. Spadaj! Jest to hipokryzja na najwyższym poziomie. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 08:14

C.D. Mecenas też dołożył swoje 3 grosze: mecenas » śr sty 03, 2018 2:36 pm: Piszesz i piszesz te swoje banialuki letniku i coraz bardziej widać, że niektórym propaganda zamienia mózgi w łajno. Fakty przeczą twoim słowom, a słowa opiniom. Na szczęście jest sporo ludzi, którzy mają pamięć i na których gebelsowska teoria propagandy naprawdę nie działa. Oburzony Mecenas jeszcze dorzucił do pieca: mecenas » czw sty 04, 2018 9:10 am: mnie oburza fakt, że traktujesz Polaków jak kretynów, pozbawionych wiedzy, pamięci historycznej i zdrowego rozsądku. Zamiast zaśmiecać to forum, napisz książkę … Zirytowana BARBARA pisze o mnie: BARBARA » czw sty 04, 2018 6:17 pm: … może ma biedak jakieś kompleksy (np. nieudany start w wyborach, albo oblany egzamin z historii) i teraz na forum odreagowuje. Igor napisał konkretnie: Igor » ndz sty 14, 2018 11:45 am: P{anie Letniku, nudzisz pan jak jasna ch.... Wreszcie Kobek bardzo „inteligentnie” zahejtował: kobek » pt sty 26, 2018 8:27 am: Tak siej siej tą swoja propagandę dalej. Siać Siać Siać Alleluja i do przodu jak to mówi padre Tadeo. Pomału zaczyna wychodzić PRL-owska mentalność. Na innym temacie „Nasze sprawy a Konstytucja” dnia 30.01.2018 r. pojawia się Jaska i rozpoczyna hejt na całego: Jaska » wt sty 30, 2018 11:40 am: Ty stary pryku znalazłam cię Tutaj, żeś przyszedł a domu bajzel. To ja tradycyjnie podam podam ci adres, gdzie poczytasz sobie ciekawsze tematy. Przytaczanie dalszych wpisów Jaski to kompromitacja Administratora i Jaski. Razem przygotowują grunt do zablokowania tematu. Ponieważ nie rusza mnie ten hejt, Jaska straszy i zapowiada, że się uczy umieszczać obrazki. No i 09.02.2018 r. wrzuca 4 duże obrazki o Rydzyku. Administrator nie reaguje. W połowie lutego następuje zmowa wtedy jeszcze „tajnego” Gminnego Zespołu Propagandy i Dezinformacji w celu przegonienia mnie z Forum ŻL. Byłly pierwszy przystąpił do ataku i straszenia (temat: „Najlepsze cechy Pana Wójta”): Byly » pt lut 16, 2018 9:45 am: Od początku wiedziałem, że nie jesteś od nas, chcesz nas zainteresować twoimi mądrościami, wyobraź sobie, że my nie chcemy byś nam tutaj wypisywał swoje poglądy. Załóż sobie blog, który też nic nie kosztuje i tam możesz pisać do woli. Zostaw nam tutaj link gdzie mamy cie szukać i będzie wszystko w porządku. Ci co będą chcieli czytać dalej o Twoich poglądach będą czytać, ci co nie chcą czytać np. ja nie będą tam zaglądać. Myślę że to dobry kompromis? Po co masz być obrażany, po co mamy się złościć na ciebie? Przemyśl i wyciągnij wnioski. Igor jako pierwszy występuje z „poprawną” propozycją: Igor » pt lut 16, 2018 2:42 pm: A ja wnioskuję do administratora o blokowanie słowotoku tego PP (prawdziwego patrioty)_ jako spamu. Popierajcie wniosek. Oj marzy się Igorowi komuna, oj marzy. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 08:20

C.D. W dniu 18.02.2018 r. Jaska w wątku „Nasze sprawy a Konstytucja” umieszcza 24 duże fotografie cierpiącego człowieka na Alzheimera. Brak jest jakiejkolwiek reakcji Administratora. Najwyraźniej się czegoś boi. Jaska pewna siebie pisze: Jaska » ndz lut 18, 2018 3:51 pm: Spieprzaj stąd ty GAGARINIE i umieszcza znowu 38 dużych fotografii człowieka cierpiącego na Alzheimera. Administrator dalej nie reaguje. Dnia 19.02.2018 r. Jaska umieszcza jeszcze 15 fotografii, Wreszcie Administrator reaguje w dość dziwny sposób. W dniu 19 lutego otwiera nowy temat w dziale sprawy Organizacyjne, tworzy nowy wątek pt. „Spam na forum” i pisze: admin » pn lut 19, 2018 3:20 pm: Mamy problem, coś należy zrobić? Zamieściłem sondę po prawej stronie, proszę o głosowanie. Jednak bardziej wiarygodne będą wypowiedzi Państwa tutaj na forum, jak rozwiązujemy problem? Wykasowanie tematu, czy wykasowanie uczestnika forum, to tylko jedno klikniecie myszką, jednak wolałbym abyśmy zdecydowali wspólnie? Administrator, pisząc „mamy problem” informuje nas, że nie działa sam i należy do zorganizowanej grupy. Wpis dotyczył tematu „Nasze sprawy a Konstytucja”. Mogłoby się wydawać, że zmartwieniem Administratora jest umieszczony spam Jaski w postaci bezsensownych fotografii. Jednak Gminny Zespół Propagandy i Dezinformacji dokładnie wie, o co chodzi, bo jest po naradzie. Natychmiast reaguje Amelka » pn lut 19, 2018 4:57 pm i proponuje wykasowanie uczestnika. Dodaje jeszcze: Amelka » pn lut 19, 2018 5:05 pm zaznaczyłam "zablokować awanturników " Amelka szczerze wyznaje, jaki ma stosunek do cenzury, prawdy i do władzy: Amelka » pn lut 19, 2018 6:39 pm: Jaska dostaje " białej gorączki "na widok letnika. I to jest chore . Należy zakończyć głupotę przedwyborczą. Co mnie obchodzi cenzura, prawda. Jest jak jest , władza się zmieni ...lepiej i tak nie będzie. Czy ty uważasz, że letnik zmieni ludzi z ŻL. ? Moim zdaniem NIE . Włącza się Jaska, szczerze odpowiadając Widzowi: Jaska » pn lut 19, 2018 9:47 pm: Widzu, nie zauważyłeś, że próbuje blokować temat o konstytucji. Co mnie na żareckim forum w temacie nasze sprawy interesują wypociny pirdzidresa z Poraja. Zapytaj pajaca gdzie jest ulica Grunwaldzka w Żarkach Letnisku, nie odpowie ci bo nie wie, ale o konstytucji wie wszystko. Proponuje wywalić pajaca. Czytałam sobie to forum, czasami cos ciekawego ktoś napisał, a teraz codziennie letnik i konstytucja, popieprzony tokarz, zryty beret. Skończy o konstytucji, zacznie o katastrofie, te typy tak mają, chory niespełniony człowieczek! Co to za Polak ta Jaska, że słowo Konstytucja pisze małą literą? Przecież to jakaś niepolska agentura. Nasz Administrator na takie wpisy nie reaguje. Czy to jest jeszcze wolny człowiek, czy się całkowicie sprzedał? Dnia 20.02.2018 r. Jaska umieszcza następne 10 fotografii. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 08:23

C.D. Administrator zabiera głos i ogłasza triumfalnie: admin » wt lut 20, 2018 1:04 pm: Kontrowersyjny temat został zablokowany. Administrator ogłosił sondę 19 lutego i 20 lutego zablokował temat. Sonda trwała 1 dzień. Demokracja przeniesiona z demoludów. Od razu „posypały się lawinowo” podziękowania: Jaska » wt lut 20, 2018 8:59 pm: Dziękuję adminie, BARBARA » śr lut 21, 2018 8:39 am: Dzięki, słuszna decyzja. Nie mogło zabraknąć głosu Igora: Igor » czw lut 22, 2018 7:51 am: Oczywiście letniku, wszędzie widzisz spisek gminy, ale to wnioski nas PISZĄCYCH NA TYM FORUM spowodowały decyzję administratora, ale przecież tej OCZYWISTOŚCI ty na pewno nie przyjmiesz. To samo powinno się stać z twoimi wpisami NAJLEPSZE CECHY PANA WÓJTA, wykaz uchwał gminy można znaleźć na BIP-ie urzędu gminy, a śmieci na forum mamy już dosyć. Nie ma znaczenia czy Jaska, Amelka, Igor i Barbara to cztery, czy jedna osoba, ale głos ludu jest „bardzo” reprezentatywny. Dzisiaj ten temat ma 12 890 odsłon. Igor, tylko prawda cie wyzwoli z kłamstwa na zamówienie. Niezawodna Barbara wtóruje: BARBARA » pt lut 23, 2018 11:34 am: … A to, że jesteś śmiertelnie nudny, że piszący i czytający to forum mają dośc twoich elaboratów, nie przyszło ci do głowy? Uważam, że te twoje wpisy wyliczające uchwały gminy też powinny zostać zablokowane, po prostu ŚMIECISZ NA FORUM. I znów Barbara: BARBARA » pt lut 23, 2018 6:32 pm: Ty masz obsesję letniku na punkcie polityki, a tu nie o politykę chodzi tylko o to, że piszesz NUDNIE, przejrzyj sobie lepiej protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy, a wykaz sesji i protokoły z sesji można znależć na BIPie Poraja, po co to przepisywać. Widzicie „geniusz” Pani Barbary? Podobny do Igora. To jest właśnie ta "Yelita" z PeŁO. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 08:37

C.D. Jakie wnioski z tych działań można wyciągnąć? A no komuna żyje i ma się dobrze. Dla niej cenzura i kłamstwo jest chlebem powszednim i podstawą istnienia. Administrator kontrolowanego przez władze gminne portalu wyjaśnianie przepisów Konstytucji uznał za kontrowersyjny temat i wymyślił znamienny tytuł wątku "Spam na forum". Jawne kłamstwo i manipulacja. Spamem były fotografie Jaski, a nie Konstytucja. Trzeba mieć wyjątkowe "plecy", aby tak potraktować Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Jaska sama się przyznała, że robi to, aby dać pretekst Administratorowi do zablokowania tematu. I dała. Poszedł Administrator za głosem „ludu”, czyli Jaski, Barbary, Igora i Byłego. Co za piękna współpraca kolektywu. Wygląda to na czterech w jednym. Zainteresowanie tematem jednak było powyżej przeciętnego. Gdy zablokowano temat, było przeszło 1 900 odsłon. Od zablokowaniu tematu w dniu 20.02.2018 r. do dzisiaj przybyło przeszło 1 720 odsłon (średnio 45 odsłon dziennie). Razem dzisiaj mamy prawie 3 620 odsłon. Czy to jest brak zainteresowania tematem? Administrator tolerował obrażające mnie wpisy i tolerował spam Jaski. Wiedza wśród prawników na temat Konstytucji jest tak uboga, że nikt się nie odważył zakwestionować przedstawioną interpretację Konstytucji. Czy nie wynika z tego konieczność podniesienia wiedzy obywateli o demokratycznym i prawnym państwie? Szerokie poznanie Konstytucji uodparnia społeczeństwo na demagogów politycznych, ale nie o to chodzi manipulatorom. Gdyby Administrator był niezależny, to nie uległby naciskom paru oszołomów. Naciski pochodzące od skompromitowanych polityków dla rozsądnego człowieka nie powinny mieć żadnego znaczenia. Takie zachowanie Administratora sugeruje, że jest uzależniony od Gminy. Jeżeli chcę Administrator udowodnić, że to nie jest prawda, to proszę odblokować temat „Nasze sprawy a Konstytucja”. C.D.N.

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 08:46

C.D. Przypominam Administratorowi najwyższe prawo Rzeczpospolitej: Art. 54 Konstytucji RP: 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Niedouczony Igor pyta: Igor » śr lut 21, 2018 7:47 pm: A te teksty po co piszesz biedny człowieku? Igor się denerwuje i daje dobre rady: Igor » sob lut 24, 2018 7:04 pm: Letniku nie dawaj tego C.D.N i zakończ to smędzenie. Fruzja wykrzyczała poparcie dla Igora: fruzia » ndz lut 25, 2018 9:59 am: popieram Igora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Barbara też nie odpuszcza i pyta: BARBARA » wt mar 06, 2018 4:51 pm: Letniku, co wynika z tego co napisałeś ? Inteligentny inaczej Byly każe mi wy…….ać: Byly » śr mar 07, 2018 12:10 pm: Inteligencja kontra Himilsbach. Aktor był mistrzem anegdot - barwnych, niekiedy rubasznych, zawsze zabawnych. Na przykład o Janie Himilsbachu. Chociaż w tym przypadku był jej bohaterem. Kiedy pijany Himilsbach wpadł do warszawskiego SPATiF-u i krzyknął: "Inteligencja wypie***lać!", Holoubek wstał, mówiąc: "Nie wiem, jak wy panowie, ale ja wypie***lam". Tak mi się zaraz skojarzyło , można by zmienić Inteligencja kontra letnik. Barbara wpisem Byłego jest zachwycona i wyciąga wnioski: BARBARA » śr mar 07, 2018 5:43 pm: Brawo Były , ale letnik nie zrozumie. Oczekuje teraz z utęsknieniem hejtu naszych niezłomnych wojowników z Frontu Jedności Narodu i odważną walkę o wolność i demokrację. C.D.N.

warcaby
Stały bywalec
Posty: 89
Rejestracja: 23 lis 2017, 12:13

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: warcaby » 27 mar 2018, 09:48

Ty idź się lepiej leczyć bo dobrze w główce to Ty nie masz!!!

BARBARA
VIP
Posty: 938
Rejestracja: 08 lut 2008, 21:30

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: BARBARA » 27 mar 2018, 16:58

Spacer na świeżym powietrzu mnawet przy nie najlepszej pogodzie też dobrze główkę przewietrzy, a przyda to się bardzo letniku bo już "zjadasz własny ogon"

Byly
VIP
Posty: 557
Rejestracja: 01 lip 2010, 16:38

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: Byly » 27 mar 2018, 20:44

Pokaż mi tekst, gdzie kazałem ci wy*****ć? Nie załapałeś o co w tym chodzi, za trudne :wink:

letnik

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: letnik » 27 mar 2018, 21:13

Byly pisze:Pokaż mi tekst, gdzie kazałem ci wy*****ć? Nie załapałeś o co w tym chodzi, za trudne :wink:
Proszę, wyjaśnij czytającym, o co Ci chodziło. Jaki był sens przytoczenia tej anegdoty?

widz
VIP
Posty: 665
Rejestracja: 28 lip 2010, 14:20

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Post autor: widz » 28 mar 2018, 08:20

Były się już pogubił, sam nie wie na którym forum co napisał. Musimy go zapytać kto napisał Pana Tadeusza.

Zablokowany